Ofte stilte spørsmål

sporsmalstegn.jpg

Når skal jeg avtale hva som skal være min faste, daglige arbeidstid?
Den enkeltes arbeidskontrakt skal inneholde: Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid.

Må jeg jobbe overtid?
Overtid skal ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig, tidsavgrenset behov amil §10-6 (1).
Behovet for overtid skal drøftes med organisasjonene. Aml § 10-6(3)
Arbeidstaker kan bli unntatt av helsemessige eller vektige sosial grunner aml §10-6(10)

Når starter 24 –timers beregningen?
Dette sier loven ikke noe om, og det må derfor avtales. Vi har sett at det som gir størst fleksibilitet i regulering av arbeids- og fritid er hvis man avtaler at oppstart av 24-timersperioden avtales til å være når arbeidsperioden starter. Uavhengig om dette er alminnelig arbeidstid eller overtid.

Må jeg jobbe på søn - og helgedager?
Etter aml § 10-10 er arbeid på søn- og helgedager i utgangspunktet ikke tillatt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Behovet for søn- og helgedagsarbeid skal drøftes med de tillitsvalgte.

Etter aml § 10-10 kan arbeidsiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale (forhandle) om arbeid på søn- og helgedager, dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov.

Må jeg jobbe om natten? (kl 20- kl 06)
Etter aml § 10-11 er nattarbeid ikke tillatt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Behovet for nattarbeid skal drøftets med de tillitsvalgte. Etter aml §10-11 kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om nattarbeid.

Må jeg stå til disposisjon for arbeidsgiver når jeg ikke er på jobb?
Aml 10-4 åpner for bruk av beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. Som hovedregel skal minst 1/5 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid. Behovet for beredskapsvakt skal drøftes de tillitsvalgte. Skal beredskapsvakt utføres i den arbeidsfrie perioden må dette avtales. Det skal settes opp en arbeidsplan som viser beredskap og fritid.

Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe opp fleksitid?
Nei. Det er allikevel slik at arbeidsgiver kan kontrollere at man har arbeidsoppgaver som kan utføres i perioden.

Kan arbeidsgiver pålegge meg å jobbe på fleksitid?
Nei. Alt arbeid pålagt utover din fastsatte arbeidstid skal kompenseres med overtid.

Hvem har ansvar for at jeg får anledning til å avspasere fleksitiden?
Begge parter. Vi må ta opp spørsmålet med arbeidsgiver og det må legges til rette for avspasering av fleksitiden.

Hva skal jeg gjøre når jeg ”stryker” mange timer fleksitid hvert år?
Ta opp problemstillingen med din arbeidsgiver, gjerne sammen med din tillitsvalgte- dere skal sammen gjennomgå arbeidsbelastningen og vurdere om du har for mange arbeidsoppgaver.