Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten

Mellomoppgjøret 2019

31.april brøt LO Stat tarifforhandlingene med staten. Det mekles nå over oppgjøret, med meklingsfrist ved midnatt 23. mai. Klarer ikke Riksmekleren å få til enighet mellom partene, kan det bety streik fra arbeidsdagens begynnelse 24. mai.

Våre hovedkrav i forhandlingene var som følger:
- Reallønnsvekst for våre medlemmer
- Alle skal sikres kjøpekraft ved at de disponible midlene gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen. Videre krever vi sentrale tiltak for økt likelønn mellom kvinner og menn, ekstra tillegg for lavtlønte og heving av begynnerlønn i lønnsrammer og spenn
- Rammen fra frontfaget (LO/NHO-oppgjøret) på 3,2 % legges til grunn og forskjellen i lønnsveksten mellom Akademikerne og øvrige i 2017-18 må utjevnes
- All lønn skal være pensjonsgivende
- AFP tilpasninger i hovedtariffavtalen i henhold til pensjonsavtale fra 3. mars 2018

NTL og LO Stat er skuffet over statens manglende forhandlingsvilje på særlig tre områder: innarbeidelsen av nye AFP regler i tariffavtalen, fordeling av den totale økonomiske potten og det å få like regler i offentlig sektor på hvordan variable tillegg inngår i pensjonsgrunnlaget. 

Mange i staten har fått redusert kjøpekraft som konsekvens av små avsettinger til sentrale tillegg de siste årene. I 2020 starter det nye opptjeningssystemet til pensjon, og lønnsnivået før nyttår har betydning for fremtidig pensjon for alle som har opptjening i den gamle ordningen. Det er derfor særlig viktig at vi i år fordeler den økonomiske rammen som sentrale generelle tillegg.

Her kan du lese LO Stats pressemelding fra 30. april: http://www.lostat.no/forsiden/brudd-i-staten-article2935-6.html og kommentarer fra NTL på www.ntl.no og www.frifagbevegelse.no

Vi gjør oppmerksom på at alle hovedsammenslutningene, dvs også YS, Unio og Akademikerne, har brutt forhandlingene med staten.

NTLs organisasjon forbereder seg nå til streik, slik vi alltid gjør i tarifforhandlingene. Hvilke virksomheter som tas ut i streik, blir offentliggjort 4 dager før meklingsfristen.

Ønsker du å holde deg oppdatert under meklingsinnspurten anbefaler vi deg å følge med her på www.ntl.no og www.lostat.no

 

Hovedtariffoppgjøret 2018

Hovedtariffoppgjøret i staten kom i havn 24. mai 2018. Resultatet ble godkjent i uravstemning blant medlemmene i LO Stat.

Oppgjøret endte med et generelt tillegg på minimum 1,25 % med virkning fra 1. mai 2018. For lønnstrinn til og med 47 er tillegget flatt på 5100 kroner. Fordelingen er 50-50 mellom sentrale tillegg og potten til lokale forhandlinger. I de sentrale tilleggene ligger blant annet fjerning av alternativ 1 og 2 i alle lønnsrammer. Dette innebærer at de som er på disse alternativene flyttes over i alternativ 3 og får ett eller to lønnstrinn opprykk fra 1.mai. Ettersom virkningstidspunktet for de lokale forhandlingene er senere på året enn de sentrale tilleggene er prosentsatsene nominelt forskjellige, men årslønnsvirkningen er lik.

Vi anbefaler at dere følger med på våre nettsider og Frifagbevegelse og LO Stat for å lese nyheter om tariffoppgjøret.

Last ned: Presentasjoner fra NTLs tariffkonferanse 21. juni

Les også: Statens personalmeldinger

Om lønn og avtaler i staten 
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Avtalene i det statlige tariffområdet reforhandles hvert år mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne). Ved hovedoppgjørene (hvert andre år) forhandles hele avtalen, ved mellomoppgjørene (år mellom hovedoppgjørene) forhandles kun lønn.

Fra 2016: To hovedtariffavtaler i staten
Hovedtariffavtalen i staten, med felles lønnssystemer og felles arbeidstidsvilkår, har vært en viktig bærebjelke i statlig sektor. I hovedtariffoppgjøret i 2016 inngikk staten to ulike tariffavtaler med henholdsvis Akademikerne og LO Stat, Unio og YS. I etterkant av hovedtariffoppgjøret har det vært et partsarbeid rundt endret lønnssystem i staten. For NTL er det et mål at alle statens tilsatte skal ha like lønns- og arbeidsvilkår.   

Statens lønns- og forhandlingssystem gir like rammevilkår for alle statlige virksomheter samtidig som partene lokalt har stort handlingsrom til å utforme omforent lønnspolitikk. NTL mener et sentralt fastsatt system er effektivt og bidrar til kontroll med lønnsutviklingen. For at lønnssystemet skal fungere godt over tid er det viktig at alle elementer i systemet vedlikeholdes i forhandlinger.  

NTL krever en hovedtariffavtale i staten hvor partene er likeverdige på alle nivå, har tillitsskapende og kjente tvistemekanismer og streikerett også på lønn og fordeling. NTL krever at lønnssystemet i staten ivaretar statens særpreg. Lønns- og forhandlingssystemet må bidra til å understøtte sentrale verdier om rettsstaten og byråkratiets uavhengige rolle. Staten som arbeidsgiver og statens inntektspolitikk må henge sammen. NTL mener at utgangspunktet for avlønning først og fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar.

Mellomoppgjøret 2017
Les om resultatet i denne saken: Løsning i lønnsoppgjøret i staten.

Det er en del lenker og dokumenter som kun er tilgjengelig på medlemsnett, som f,eks veileder for lokale forhandlinger, regneark mm. Vi anbefaler derfor at du også logger deg inn på medlemsnett.