Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten

Oppgjøret i staten 2020 i staten endte med en løsning hos riksmekleren 15. oktober med følgende resultat:

 

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt sentralt tillegg på A-tabellen med virkning fra 1. oktober 2020 på:

- 0,44 %  til lønnstrinn 19-46
- 0,54 %  til lønnstrinn 47-63
- 0,44 % til lønnstrinn 64-101

Dette tilsvarer en årslønnsvirkning på 0,1%, som sammen med beregnet glidning (0,3%), overheng (1,2%), overført pensjonskostnad fra 2019 (0,1%) totalt gir en ramme på 1,7% som tilsvarer resultatet i Frontfagene. Beregnet prisvekst i 2020 er pr dags dato 1,6%.

Fordelingen gir en viss likelønnsprofil siden det er flere kvinner enn menn i lønnstrinn 47-63. Den virker også noe utjevnende av forskjellene mellom de midlere lønnede og de høytlønnte.Fordelingen gjør at det blir større avstand mellom statens høyest og lavest lønnede. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger.

Lokale bestemmelser:

Pkt. 2.5.1 Årlige forhandlinger
Arbeidstakere som på virkningstidspunktet er i ulønnede permisjoner med inntil en måneds varighet omfattes av forhandlingene. 

Pkt. 2.5.3 Særlig grunnlag
Bestemmelsen er utvidet fra å kun gjelde kjønn, til å gjelde alle diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- ogdiskrimineringslovens §6.

Pkt. 2.5.5 Ansettelse i ledig stilling mv. 
Tillitsvalgte gis årlig en skriftlig oversikt over bruken av bestemmelsen i virksomheten. (nytt: skriftlig)

Pkt. 2.6.3 Gjennomføring av årlige lokale forhandlinger etter punkt 2.5.1
Lokale forhandlinger forutsetter at partene opptrer som likeverdige parter.Lokale forhandlinger forutsetter også at lønnsdata foreligge ri en slik form at partene unngår uenighet om tallgrunnlaget. Presisert at historiske lønnsdata kan inngå i statistikkene som er nødvendig for gjennomføring av lokale forhandlinger.

De lokale parter oppfordres til å bli enige om en prosess for lokale forhandlinger som passer virksomheten. Dersom de lokale parter ikke blir enige skal prosessreglene i punkt 1 – 9 følges.

I prosessreglene punkt 5: Kravene utveksles samtidig dersom en av partene krever det. I tillegg står det nå at partene skal argumentere for sine prioriterte og rangerte krav og tilbud. Tilbud er det nye. Dette har kommet inn for å understreke at også arbeidsgiver skal argumentere for tilbud de legger frem under forhandlingene.

Det har også blitt noen endringer når det gjelder boliglån, felles kompetanseutvikling samt noen nye protokolltilførsler om likestilling, bærekraft og miljø og statistikk

Les også: Tariffoppgjørene i staten siden 2016 - en kort historikk

 

Om lønn og avtaler i staten 
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Avtalene i det statlige tariffområdet reforhandles hvert år mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne). Ved hovedoppgjørene (hvert andre år) forhandles hele avtalen, ved mellomoppgjørene (år mellom hovedoppgjørene) forhandles kun lønn.

Det er en del lenker og dokumenter som kun er tilgjengelig på medlemsnett, som f,eks veileder for lokale forhandlinger, regneark mm. Vi anbefaler derfor at du også logger deg inn på medlemsnett.