Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten

Om hovedtariffoppgjøret i staten 2018

Hovedtariffoppgjøret i staten starter 5. april. I år er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at alle bestemmelsene i hovedtariffavtalen er til forhandling.

Det er hovedtariffavtalen mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og LO Stat, Unio og YS Stat som gjelder for NTLs medlemmer i staten.

Fristen for forhandlingene var natt til 1. mai. Det ble brudd i forhandlingene og partene havnet hos Riksmekleren med meklingsfrist 23. mai ved midnatt. Grunnlaget for NTLs krav inn i tariffoppgjøret er bl.a. vårt Prinsipp- og handlingsprogram, innspill fra organisasjonsleddene og vår tariffpolitiske uttalelse vedtatt av NTLs landsstyre.

Når det foreligger et resultat i hovedtariffoppgjøret i staten vil vi spre informasjon om resultatet til medlemmer og tillitsvalgte før det sendes på uravstemning til medlemmene. Vi arrangerer også tariffkonferanse for staten 21. juni. Vil du melde deg på konferansen så klikk her.

Vi anbefaler at dere følger med på våre nettsider og Frifagbevegelse og LO Stat for å lese nyheter om tariffoppgjøret.

Om lønn og avtaler i staten 
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Avtalene i det statlige tariffområdet reforhandles hvert år mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne). Ved hovedoppgjørene (hvert andre år) forhandles hele avtalen, ved mellomoppgjørene (år mellom hovedoppgjørene) forhandles kun lønn.

Fra 2016: To hovedtariffavtaler i staten
Hovedtariffavtalen i staten, med felles lønnssystemer og felles arbeidstidsvilkår, har vært en viktig bærebjelke i statlig sektor. I hovedtariffoppgjøret i 2016 inngikk staten to ulike tariffavtaler med henholdsvis Akademikerne og LO Stat, Unio og YS. I etterkant av hovedtariffoppgjøret har det vært et partsarbeid rundt endret lønnssystem i staten. For NTL er det et mål at alle statens tilsatte skal ha like lønns- og arbeidsvilkår.   

Statens lønns- og forhandlingssystem gir like rammevilkår for alle statlige virksomheter samtidig som partene lokalt har stort handlingsrom til å utforme omforent lønnspolitikk. NTL mener et sentralt fastsatt system er effektivt og bidrar til kontroll med lønnsutviklingen. For at lønnssystemet skal fungere godt over tid er det viktig at alle elementer i systemet vedlikeholdes i forhandlinger.  

NTL krever en hovedtariffavtale i staten hvor partene er likeverdige på alle nivå, har tillitsskapende og kjente tvistemekanismer og streikerett også på lønn og fordeling. NTL krever at lønnssystemet i staten ivaretar statens særpreg. Lønns- og forhandlingssystemet må bidra til å understøtte sentrale verdier om rettsstaten og byråkratiets uavhengige rolle. Staten som arbeidsgiver og statens inntektspolitikk må henge sammen. NTL mener at utgangspunktet for avlønning først og fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar.

Mellomoppgjøret 2017
Les om resultatet i denne saken: Løsning i lønnsoppgjøret i staten.

Det er en del lenker og dokumenter som kun er tilgjengelig på medlemsnett, som f,eks veileder for lokale forhandlinger, regneark mm. Vi anbefaler derfor at du også logger deg inn på medlemsnett.