I dybden: Endringer i arbeidsmiljøloven

I juni la regjeringen fram forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Blant endringene er økt tilgang til bruk av midlertidige ansettelser og større muligheter til å avtale lokale unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. 28. januar 2015 arrangerer LO, Unio og YS politisk streik mot forslagene om økt adgang til midlertidig ansettelse.

Les mer om den politiske streiken 28. januar 2015 her. På den siden finner du også et generelt notat om politisk streik fra NTL.

Regjeringen la fram forslagene til lovendringer 6. og 12. desember 2014.
Les lovendringsforslagene i sin helhet på ASD sine nettsider.

Argumentasjonshefte
LO har laget et argumentasjonshefte der det gjøres rede for regjeringens forslag og LOs syn på og innvendinger mot hvert enkelt forslag. Last ned LOs argumentasjonshefte mot endringene i AML.

Forslagene i korthet
- Adgang til midlertidig ansettelse i 12 mnd uten vilkår
- Fagforeningenes rett til å fremme kollektivt søksmål ved ulovlig innleie fjernes
- Unntak fra likebehandlingsprinsippet mellom ansatte og innleide fra vikarbyrå

- Adgang til flere timer overtid per uke eller måned, både i satsene som gjelder ensidig fra arbeidsgiver, ved lokal avtale og ved godkjenning fra Arbeidstilsynet
- Adgang til lengre arbeidsdager (gjennomsnittsberegnet)
- Utvide Arbeidstilsynets rolle på bekostning av fagforeninger med innstillingsrett
- Forslag knyttet til søndagsarbeid, beredskapsvakt, aldersgrenser og straffebestemmelser

Høringsrunde
Regjeringen sendte forslagene ut på høring, og NTL har, basert på innspill fra organisasjonsleddene, levert sitt høringssvar til LO, som samordner innspillene fra forbundene og sender samlet høringssvar til regjeringen. I høringssvaret skriver NTL blant annet at vi deler regjeringens bekymring for spredningen av useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet. NTL mener imidlertid at "regjeringen tar feil i beskrivelsen av hva som er utfordringene i arbeidslivet. Lovforslagene er ikke egnede virkemidler for å løse de reelle utfordringene i arbeidslivet. Tvert imot frykter vi at totaliteten av forslagene vil gjøre det enklere for useriøse aktører, ved at man senker kravene for hva som er lovlig."

Les NTLs høringssvar om forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven

Se også: Temasiden om arbeidstid og A-rundskriv 6/2015 om Endringer i Arbeidsmiljøolven - konsekvenser for statsansatte (krever innlogging på NTLs medlemsnett)