Ny lov om statens ansatte vedtatt: Høyre, Frp, Venstre og KrF raserer arbeidsvilkårene for statstilsatte

Kjersti Barsok

Høyre, Frp, Venstre og KrF vedtok i Stortinget 15. juni 2017 ny lov om statens ansatte mot stemmene til representantene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Mindretallet avviste lovforslaget og kom med sterk kritikk av lovens innhold og prosessen fram mot vedtaket. NTL har vært svært kritiske til loven og vedtok en uttalelse på landsstyremøte.

Loven trer i kraft 1. juli 2017.

Last ned uttalelsen

Høyre, Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti raserer arbeidsvilkårene for statstilsatte


Høyre, Frp, Venstre og KrF vedtok i Stortinget 15. juni 2017 ny lov om statens ansatte mot stemmene til representantene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Mindretallet avviste lovforslaget og kom med sterk kritikk av lovens innhold og prosessen fram mot vedtaket.

Loven som nå er vedtatt skal erstatte tjenestemannsloven og vil ha store konsekvenser for 166 000 statstilsatte tjenestemenn. Tjenestemennene er regjeringens redskap og underlagt strenge krav til saklighet, objektivitet, kvalifikasjoner og kontroll. Forvaltningen skal være forutsigbar, stabil og uavhengig av regjeringsskifter – til nytte for befolkningen, regjeringen og Stortinget. NTL er sterkt kritisk til at man nå svekker loven som har vært en viktig del av fundamentet som sikrer faglig integritet og rettsikkerhet og som har bidratt til at den norske forvaltningen har høy tillit og legitimitet i befolkningen.

Arbeidet med den nye loven har vært under enhver kritikk, og loven vil ikke stå seg over tid. Regjeringen, med støtte fra Krf og Venstre, fortsetter sitt arbeid med å svekke arbeidstakernes rettigheter. NTL vil kjempe for at de forverringer Lov om statens ansatte innebærer for statstilsatte, omgjøres. Vi er glad for å ha Ap, SV og Sp med på laget.

Lov om statens ansatte favoriserer statens arbeidsgiverrolle på bekostning av arbeidstakerne og samfunnets behov for tillit til statsforvaltningen. NTL mener konsekvensen blant annet kan bli at varslere og kritiske røster blir tause på grunn av en berettiget frykt for å kunne bli sagt opp. I tillegg fratas de statstilsatte den viktigste rettsgarantien som øvrige arbeidstakere i Norge har, nemlig muligheten til å få vurdert hele grunnlaget for oppsigelsen i en rettssak. Den nye loven svekker derfor de statstilsattes stillingsvern og vingeklipper domstolenes mulighet til å rette opp i mulige feilvurderinger foretatt av arbeidsgiver. Det er oppsiktsvekkende at stortingsflertallet kunne stemme igjennom en slik lov. Regjeringens tydelige mandat inn i lovarbeidet var å redusere bruken av midlertidige tilsettinger i staten. Det er skuffende at den nye loven også på dette området favoriserer arbeidsgivers ønsker om unntak fra hovedregelen om fast tilsetting. NTL kan ikke se at den nye loven vil bidra til å redusere midlertidigheten som mandatet forutsatte.