John Leirvaag

En pensjon å leve av?

Denne våren står vi i pensjonskamp både i offentlig og privat sektor. I offentlig sektor har vi i NTL nettopp vært med å fremforhandle et forslag til ny løsning for offentlig tjenestepensjon. NTL-leder John Leirvaag skriver i det nyeste NTL-magasinet om det nye forslaget, og innlegget kan du også lese her.

Publisert: 23.03.2018, sist endret 23.03.2018


Vi har hatt en god pensjonsordning i offentlig sektor. Den sikret at alle ansatte med 30 års opptjening får 66 % av sluttlønn i pensjon. Da denne ordningen ble avtalt videreført i 2009 ble det imidlertid også avtalt at pensjonene skulle levealdersjusteres på samme måte som Folketrygden. Det er bred enighet på Stortinget om at denne levealdersjusteringen skal videreføres og det har derfor ikke vært mulig for oss å få endret på det gjennom disse pensjonsforhandlingene.

Levealdersjusteringen fører til at en som er født i 1985 ikke vil få 66 %, men 49 % ved fylte 67 år. For oss i NTL har det vært viktig å sikre at også unge arbeidstakere skal kunne få en pensjon å leve av. Aldersgrensa i staten i dag er 70 år og hvis vi viderefører dagens modell vil ikke de unge kunne oppnå 60 % selv om de står i arbeid til de er 70.

Jeg mener at foreslåtte modellen ivaretar NTLs medlemsgrupper på en god måte. De aller fleste av NTLs medlemmer har lange yrkeskarrierer i offentlig sektor, og mange kan få bedre pensjon enn i dagens modell ved å stå i jobb til 65 år.

Mange som arbeider i såkalte sliteryrker begynner å jobbe tidlig. I dag får de ingen uttelling for at de har mer enn tretti år i jobb, når de fyller 62 år. I den foreslåtte modellen vil de få uttelling for alle år i jobb. Det mener jeg er rettferdig.

Vi vet at ikke alle kan stå i jobb til de er 67 år og vi har vært opptatt av å få på plass et pensjonstillegg for de som må gå av tidlig. Det kom vi ikke helt i mål med, men vi har sikret et tillegg for de første årskullene som skal gå av. Dette vil være en del av evalueringen som vi har avtalt i 2030.

I dag har vi forskjellig AFP-ordninger i offentlig og privat sektor. Det betyr at ansatte som flyttes over fra offentlig til privat kan miste retten til AFP. Mange husker sikkert saken om renholderne i Forsvaret som tapte ca. en million i pensjon. I den nye avtalen har vi fått en ordning som gjør at man får ta med seg opptjent rett til AFP fra offentlig til privat og omvendt.

Det er ikke rart om mange medlemmer er usikre på egne pensjonsvilkår. Det vil komme mer informasjon og forklaringer både fra LO og oss i NTL, slik at medlemmene som skal stemme over denne avtalen, har et best mulig grunnlag når den kommer til uravstemning i mai/juni.

Jeg mener at vi har vært med på å fremforhandle en god ordning, og jeg håper - og oppfordrer – medlemmene til å bruke stemmeretten sin og si ja til denne ordningen slik forhandlingsutvalgene i stat og kommune gjorde.

John Leirvaag