Tariffoppgjørene i staten siden 2016 - en kort historikk

Publisert: 27.05.2019, sist endret 27.05.2019


Fra 2016: To hovedtariffavtaler i staten
Hovedtariffavtalen i staten, med felles lønnssystemer og felles arbeidstidsvilkår, har vært en viktig bærebjelke i statlig sektor. I hovedtariffoppgjøret i 2016 inngikk staten to ulike tariffavtaler med henholdsvis Akademikerne og LO Stat, Unio og YS. I etterkant av hovedtariffoppgjøret har det vært et partsarbeid rundt endret lønnssystem i staten. For NTL er det et mål at alle statens tilsatte skal ha like lønns- og arbeidsvilkår.   

Statens lønns- og forhandlingssystem gir like rammevilkår for alle statlige virksomheter samtidig som partene lokalt har stort handlingsrom til å utforme omforent lønnspolitikk. NTL mener et sentralt fastsatt system er effektivt og bidrar til kontroll med lønnsutviklingen. For at lønnssystemet skal fungere godt over tid er det viktig at alle elementer i systemet vedlikeholdes i forhandlinger.  

NTL krever en hovedtariffavtale i staten hvor partene er likeverdige på alle nivå, har tillitsskapende og kjente tvistemekanismer og streikerett også på lønn og fordeling. NTL krever at lønnssystemet i staten ivaretar statens særpreg. Lønns- og forhandlingssystemet må bidra til å understøtte sentrale verdier om rettsstaten og byråkratiets uavhengige rolle. Staten som arbeidsgiver og statens inntektspolitikk må henge sammen. NTL mener at utgangspunktet for avlønning først og fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar.

 

Mellomoppgjøret 2017
Les om resultatet i denne saken: Løsning i lønnsoppgjøret i staten.

 

Hovedtariffoppgjøret 2018

Hovedtariffoppgjøret i staten kom i havn 24. mai 2018. Resultatet ble godkjent i uravstemning blant medlemmene i LO Stat.

Oppgjøret endte med et generelt tillegg på minimum 1,25 % med virkning fra 1. mai 2018. For lønnstrinn til og med 47 er tillegget flatt på 5100 kroner. Fordelingen er 50-50 mellom sentrale tillegg og potten til lokale forhandlinger. I de sentrale tilleggene ligger blant annet fjerning av alternativ 1 og 2 i alle lønnsrammer. Dette innebærer at de som er på disse alternativene flyttes over i alternativ 3 og får ett eller to lønnstrinn opprykk fra 1.mai. Ettersom virkningstidspunktet for de lokale forhandlingene er senere på året enn de sentrale tilleggene er prosentsatsene nominelt forskjellige, men årslønnsvirkningen er lik.

Vi anbefaler at dere følger med på våre nettsider og Frifagbevegelse og LO Stat for å lese nyheter om tariffoppgjøret.

Last ned: Presentasjoner fra NTLs tariffkonferanse 21. juni

Les også: Statens personalmeldinger