Kjersti Barsok

Et usosialt budsjett for fortsatt rasering av statlig sektor og nedbygging av velferdsstaten

- Regjeringen foreslår nok en gang såkalte Avbyråkratisering- og effektivitetskutt for alle statlige virksomheter. Dette er i realiteten velferdskutt som vil ha store konsekvenser for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet. Nå har denne regjeringen snart kuttet 12 mrd i staten. Det er klart at dette betyr at de statlige virksomhetene blir kraftig svekket, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Publisert: 07.10.2019, sist endret 07.10.2019


Regjeringsplattformen varslet politikk for «bærekraftig velferdssamfunn» i motsetning av en styrket velferdsstat. I statsbudsjettet kutter regjeringen i inntektsskatten. Samtidig kutter de også velferdsytelsene og driftsbudsjettene til de statlige virksomhetene. Dette innebærer en overføring av velferd fra stat til privat. Den enkelte borger får økt ansvar for å klare seg selv og regjeringen legger til rette for at flere oppgaver skal utføres av private aktører fremfor av staten selv. Den norske velferdsstaten har brukt skattesystemet til en omfordeling mellom rik og fattig, slik at alle kan få et trygt liv, uansett sosial og økonomisk bakgrunn og uansett hvor de bor. Regjeringens politikk fører til en nedbygging av den norske modellen.

Fortsatt skjulte velferdskutt
Regjeringen foreslår nok en gang såkalte Avbyråkratisering- og effektivitetskutt for alle statlige virksomheter. Det vil ha store konsekvenser for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet, sier NTL-leder Kjersti Barsok

Resultatet av regjeringens politikk er store forskjeller i tjenestetilbudet og tilgjengeligheten til offentlige tjenester rundt om i landet. Det påvirker både oss som innbyggere i dette landet og næringslivet. Det er åpenbart at regjeringen ikke vil at folk skal kunne bo, arbeide, ta utdanning, få et godt helsetilbud og få bistand fra ulike offentlige etater uansett hvor i landet de bor.

Kombinasjonen av regjeringens omstillings- og sentraliseringsiver og budsjettkuttene har store konsekvenser for arbeidshverdagen til de ansatte. Våre medlemmer gjør alt de kan for å yte best mulig tjenester for befolkning og næringsliv, men er frustrerte over at staten, deres overordna arbeidsgiver, stikker kjepper i hjulene ved å bygge ned, sentralisere og kutte i finansieringen til virksomhetene. Det går ut over arbeidssituasjonen til de ansatte og har også store konsekvenser for tilbudet til brukerne av tjenestene.

- Driftskuttene er ikke forenlig med størrelsen på oppgavene som skal løses i offentlig sektor, man får ikke så mye mer for så mye mindre penger, sier Barsok.

Kutt i velferdsytelser
Regjeringen foreslår også rene kutt i velferdsytelser. Det vil øke forskjellene. Eksempler på dette er at de kutter ytterligere i AAP-stønaden til unge under 25 år og de kutter i ytelser til flyktninger.

Regjeringens digitaliseringsstrategi er lite offensiv
NTL mener digitaliseringstiltak skal bidra til å øke kvaliteten på offentlige tjenester, og at eventuelle økonomiske gevinster ikke skal budsjetteres før de er påvist. Det betyr at en eventuell reduksjon av budsjettrammer må skje først etter at reduserte kostnader er dokumenter og kontrollert for ettervirkningene av de merkostnader som er forbundet med innføringen av nye systemer og prosesser, som testing, dokumentasjon og opplæring.

NTL mener staten bør være mer offensiv i utviklingen av lagrings- og driftstjenester i egen regi. Tankegangen bak satsningen på fellesløsninger for langtidslagring og tilgjengeliggjøring av digitale arkiver kan med fordel også brukes for operasjonelle data og driftsmiljøer. Pengene som er satt av til «Markedsplassen», prosesstøtte i anskaffelsesprosesser og støtte til sikkerhets- og risikovurderinger ville vært bedre brukt til å etablere offentlige fellestjenester som kan tilbys statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner.

Puslete ambisjoner for klimapolitikken
NTL deler miljøbevegelsens skuffelse over statsbudsjettets klimaprofil. NTL mener at regjeringen må sette av mer ressurser til forskning på og utvikling av mer effektive, fornybare og miljøvennlige måter å framskaffe, omforme og forbruke energi på vei i omstillingen mot nullutslippssamfunnet. Av det vi har sett så langt er det ingen grunn til å juble over klimaprofilen i dette budsjettet.

Vi er svært negative til nye, generelle kutt i budsjettene uten føringer for hvor innsparingene skal tas fra.

Nye oppgaver til Skatteetaten
I forhold til en statliggjøring av skatteoppkreveroppgaver er vi svært bekymret for at regjeringen nå foreslår å gjennomføre overføringen med hele 429 færre årsverk enn i dag.