NRK-1-5 (002).png

Personalsaker under koronautbruddet

Under koronautbruddet oppstår endel utfordringer knyttet til individuelle drøftinger, forhandlinger, søksmål og frister i personalsaker. Les her om hvordan du skal forholde deg til dette.

Publisert: 17.03.2020, sist endret 17.03.2020


Unngå fysiske møter
Det er ikke tiden for å prioritere å reise og fysiske møter må holdes på et minimum.

Forsøk å utsette drøftinger og forhandlinger
Partene oppfordres derfor sterkt til å utsette individuelle drøftinger og forhandlinger i saker etter arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Alle frister, for drøftelser og forhandlingsmøter bør nå skyves på og utsettes så langt det er mulig.
NB: Enighet om dette bør nedfelles skriftlig i e-post eller lignende. Slik at det ikke oppstår tvil i etterkant. Lov- og avtaleverket gjelder fortsatt
Selv om vi er inne i en krevende og uforutsigbar tid gjelder fortsatt lov og avtaleverket. Kravet til forsvarlighet og saklighet i arbeidsgivers behandling av det enkelte individuelle arbeidsforhold likeså.

Omdisponering og styringsretten
Kan arbeidsgiver omdisponere arbeidstaker til andre oppgaver utover sin styringsrett – endre grunnpreget i arbeidsforholdet?
Hva som ligger "innenfor og utenfor" styringsretten må ses i sammenheng med de lovmessige og avtalefestede rammene. Det skilles mellom styringsrettens ytre og indre rammer.
De lovmessige og avtalemessige rammene er styringsrettens ytre rammer, og både LO og NTL sitt standpunkt er at koronasituasjonen ikke gir arbeidsgiver grunnlag for å gå utenfor styringsrettens ytre rammer. Beslutninger som treffes innenfor styringsrettens ytre rammer, må også være saklige (den indre rammen).
Nåværende situasjon kan tenkes å innebære at forhold som under normale omstendigheter ikke ville vært akseptert som saklige, vil bli ansett som saklige.
Det er viktig at tillitsvalgte tar hensyn til medlemmenes individuelle arbeidsavtaler og ikke inngår urimelige avtaler med arbeidsgiver i kollektive drøftinger og forhandlinger.

Behov for bistand fra forbundskontoret?
Alle forbundssekretærene i gruppe Tilsettings- og personalsaker (TOP) jobber nå fra hjemmekontor.
Skulle det være behov for bistand fra oss, treffes vi enklest og raskest gjennom henvendelser pr. e-post: post@ntl.no. Skriv noen ord om hva det gjelder, hvilken bistand det er behov for og om våre lokale tillitsvalgte i virksomheten er involvert i saken. Husk: vi som jobber på forbundskontoret, har ikke tilgang til etats-/virksomhetsinterne elektroniske systemer.

Behov for lovendringer
Koronasituasjonen kan på lengre sikt medføre større prosessuelle utfordringer knyttet til saker av individuell karakter. LO og NHO har i felleskap anmodet Advokatforeningen å vurdere om det bør gis en bestemmelse som gir regjeringen en generell adgang til å suspendere, dvs. utsette fristutløp. Typisk gjelder det for arbeidsmiljølovens og statsansattelovens søksmålsfrister.
Det er videre reist spørsmål om det bør vurderes andre lovtiltak for å sikre at ingen lider rettstap som følge av at koronasituasjonen medfører at frister ikke overholdes.
LO kommer tilbake til dette, og vi i Norsk Tjenestemannslag vil informere ut i organisasjonen straks vi mottar noe på dette.

Ytterligere info

LOs side med spørsmål og svar om Korona og arbeidslivet

Stortingets krisepakke