statistics

Jeg er permittert, hva skal jeg gjøre?

Har du blitt permittert fra bedriften din? Dette må du gjøre.

Publisert: 17.03.2020, sist endret 31.03.2020


1. Kontakt NAV
For å få dagpenger under permittering, må du søke NAV. Du må ta kontakt med NAV med en gang du mottar permitteringsvarsel fra arbeidsgiver. Husk å gi NAV beskjed om at du er medlem av en fagforening.
Slik søker du om dagpenger
Nå kan du søke om forskudd på dagpengene før påske

2. Informer NTL
Gi beskjed til din tillitsvalgt i NTL om at du er permittert.
Gi også beskjed til NTLs Kontingentavdeling på e-post: kontingentavd@ntl.no (gjelder kun hvis du er 100% permittert)
Husk å ta med datoen permitteringen gjelder fra, og hvor lenge den gjelder.
I permitteringsperioden betaler du kontingent via faktura tilsent på e-post, og du betaler kun 60 kr per måned pluss forsikringspremier. Les mer om NTL-kontingent under permittering her

3. Sjekk informasjonen vi har om deg
Logg inn på "Min side" og kontrollér at du er registrert med riktig mobilnummer, e-post og kontonummer. Dette vil sikre at du får relevant informasjon selv om du er permittert.
Lenken til "Min side" finner du øverst til høyre her på denne nettsiden. Har du trøbbel med innloggingen, kontakt infoavd@ntl.no

4. Økonomiske problemer?
Ingen vet hvor lenge denne situasjonen vil vare. Ta kontakt med banken din så raskt som mulig hvis du tror du kan få problemer med økonomien. Har du LO Favør boliglån, er Sparebank 1 opptatt av å hjelpe deg med å finne løsninger.

5. Viktig info
- Du kan bli tilbakekalt på jobb på kort varsel når du er permittert
- Du har kan ta annet arbeid mens du er permittert, men retten til dagpenger faller bort så lenge du har det.
- Hvis du får en ny jobb etter å ha vært permittert i minst tre måneder kan du starte i denne uten oppsigelsestid, men du må ta kontakt med arbeidsplassen du er permittert fra og si opp jobben.
- Stortinget har vedtatt nye rettigheter for dagpenger under permittering på grunn av koronasituasjonen.
Hold kontakt med din tillitsvalgte slik at du får informasjon hvis situasjonen endrer seg.

NAV om permitteringer

Arbeidstilsynet om permittering

Arbeidstilsynet om tiltak i arbeidslivet mot korona

Generelt om permitteringet i privat sektor

Permittering reguleres i Hovedavtalene i privat sektor. Der er det avtalt prosedyrer for hvordan arbeidsgiver skal drøfte behovet med tillitsvalgte i forkant, og hvilke frister som gjelder for å varsle de ansatte dersom permitteringer iverksettes. Varslingsfristen for permitteringer er 14 dager. Arbeidstakerne har krav på full lønn i varslingsperioden. Permittering kan bare brukes ved arbeidsmangel, det vil si at arbeidsgiver ikke lenger har oppgaver å sette de ansatte til. Det er ikke anledning til å bruke permitteringer på grunn av smitterisiko etc i forbindelse med Koronasituasjonen. Arbeidsgiver har lønnsplikt for de ansatte når varslingsfristen er utløpt og permitteringen er iverksatt. Perioden er på 15 dager. Regjeringen har foreslått å redusere denne perioden til 2 dager som en del av tiltakspakken i forbindelse med koronautbruddet. Den som blir permittert vil ha rett på dagpenger fra det tidspunktet arbeidsgivers lønnsplikt opphører. Det er også foreslått nye regler her. Dersom arbeidsgiver foreslår permitteringer eller innkaller til drøftinger om dette oppfordres tillitsvalgte å ta kontakt med forbundet. Kontakt i såfall den forbundssekretæren som har ansvaret for din virksomhet:

Tor Erik Granum 40231282 tor.erik.granum@ntl.no
Tove Helvik 91676544 tove.helvik@ntl.no
Dag Agledal 92248452 dag.agledal@ntl.no
Pål Kjærstad 92253706 paal.kjaerstad@ntl.no

Hvis du ikke vet hvem av dem som er rett person kan du ta kontakt med
Lena Lyche 97675226 lena.lyche@ntl.noHvem kan ikke permitteres?
Det kan ikke benyttes permittering i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet. Det samme gjelder kulturinstitusjoner, organisert som aksjeselskap, stiftelse o.l., dersom disse i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige. Bakgrunnen for dette er at de offentlig ansatte ikke har rett på dagpenger ved permitteringer, jfforskriften Dersom en er i tvil må arbeidsgiver ta kontakt med NAV for å sjekke om de ansatte vil ha rett på dagpenger før det igangsettes prosesser for permittering. Dersom ansatte som ikke har rett på dagpenger ikke kan utføre sitt ordinære arbeid på grunn av tiltakene som er gjennomført for å begrense smitte av korona-virusetløper detordinær lønnsplikt selv om de ansatte blir fritatt fra enkelte oppgaver eller må jobbe hjemmefra. De ansatte er til arbeidsgivers disposisjon.

Spesielt om permitteringer i staten

Permitteringsadgangen i statlig sektor antas å reguleres uttømmende av tjenestetvisteloven § 22, som gir Kongen rett til å stenge ut arbeidstakere fra arbeid ved arbeidskamp (lockout). Bestemmelsen antas da å gi grunnlag for permittering av statsansatte som ikke kan sysselsettes som følge av konflikten.

Utover dette antas det ikke å gjelde noen permitteringsadgang i statlig forvaltningsvirksomhet (jf. NOU 1993:19 s. 8).