Kjersti Barsok

NTLs forbundsstyre mener man ikke bør innføre en kriselov nå

NTLs forbundsstyret har vedtatt en uttalelse om kriselov: - Krisehåndtering krever et styrket partssamarbeid.

Publisert: 20.03.2020, sist endret 20.03.2020


Uttalelsen fra NTL forbundsstyre:

Krisehåndtering krever et styrket partssamarbeid
NTL organiserer ansatte som jobber i staten. I tillegg organiserer forbundet ansatte i statsfinansierte virksomheter, statsforetak, særlovselskap og statlige aksjeselskaper. På grunn av viruspandemien har mange av våre medlemmer nå en helt annen arbeidshverdag enn de vanligvis har.


Samfunnsoppdragene de er med å løse er avgjørende i arbeidet for å sikre trygghet, sikkerhet og beredskap. Våre medlemmer bidrar i solidaritetsdugnaden og vi er opptatt av at det er fellesskapet som skal bære kostnadene for krisen, ikke enkeltpersoner. Da er det viktig at velferdsstaten fremdeles gir trygghet og at de ekstraordinære løsningene som kanskje kreves, er solidariske. De strukturene vi opererer med til daglig er de beste premissene for å ivareta demokrati og rettssikkerheten til befolkningen under kriser.

Fullmaktslov
Regjeringen har tatt initiativ til å innføre en fullmaktslov som nå ligger til behandling i Stortinget. Det påligger Stortinget et stort ansvar dersom de med dette setter de vanlige konstitusjonelle spillereglene til side og gir regjeringen utvidede fullmakter.
Våre medlemmer i statlig sektor er underlagt politisk ledelse og styring og vil også bli pålagt og lojalt gjennomføre vedtak med hjemmel i en eventuell fullmaktslov.
Hjemlene regjeringen har i det regulære lovverket er vidtgående og nye hjemler kan gis av Stortinget ved behov på kort tid. Vi ser ikke behovet for en lov som gir regjeringen utvidede fullmakter nå. Dersom denne fullmaktsloven blir vedtatt oppfordrer NTL på det sterkeste regjeringen til å gjennomføre løpende tiltak som så langt det er mulig gjennom ordinær behandling i Stortinget i tiden fremover.

Partsamarbeidet
Godt samarbeid mellom partene på arbeidsplassene vil være avgjørende for å finne gode løsninger i en krisetid som denne. NTL oppfordrer derfor virksomhetsledere til å styrke partssamarbeidet i virksomhetene. Medbestemmelsesordningene må benyttes fullt ut. Ledere og ansatte må finne løsninger som i størst mulig grad er omforente og som har vært gjenstand for reelle drøftinger og forhandlinger mellom partene slik at vedtak knyttet til gjennomføring er opplyste, sikrer innbyggernes rettssikkerhet og forhindrer myndighetsmisbruk.
I statlig sektor er medbestemmelsesordningene hjemlet i Hovedavtalen i staten. Denne avtalen pålegger staten føringer for hvordan ledelse i statlige virksomheter skal utøves:
«Ledelse i staten skjer med grunnlag i demokratiske og rettsstatlige verdier og utøves i samarbeid med de ansatte til beste for fellesskapet i henhold til politiske beslutninger.» I denne situasjonen er disse føringene viktigere enn noensinne.

Et av prinsippene for krisehåndtering i Norge er basert på samvirke. Dette innebærer at myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Dette underbygger påstanden om at krisehåndtering også krever et styrket partssamarbeid.


Adgang til utvidet arbeidstid i staten
Mange etater har ansatte som har blitt definert som samfunnskritisk personell. De sentrale partene i staten har inngått en avtale om utvidet arbeidstid, som reduserer kravet til hviletid, øker grensene for overtid og fjerner kjernetiden. NTL forventer at virksomhetslederne i staten bruker den midlertidige muligheten med varsomhet og så langt som mulig unngår å pålegge ansatte mer arbeid og mindre hvile. Situasjonen vi står i, kan vare lenge. Vi forventer derfor at statlige virksomhetsledere innretter bemanning og beredskap slik at den skal kunne opprettholdes over tid. Vi må unngå en situasjon som medfører en belastning som fører til fremtidig mangel på disponibelt personell og svekker beredskapen og de offentlige tjenestene.

Permitteringer i virksomheter som er organisert utenfor staten
Mange av våre medlemmer er ansatt i statlig eide eller finansierte virksomheter som stiftelser, statlige foretak, særlovselskap eller aksjeselskap, men som ikke direkte er underlagt det statlige myndighetsområdet. Vi ser at mange av disse virksomhetene nå varsler at de vil sette i verk permitteringer og gir kortest mulig varslingsfrist overfor de ansatte. Noen virksomheter ønsker en endring av avtaleverket der man overgir mer styring til arbeidsgiver. En forutsetning vil alltid være at tillitsvalgte må sikres involvering og medbestemmelse. Det er uklart i hvilken grad de ansatte vil ha krav på dagpenger og virksomhetens tiltak skaper stor usikkerhet for de ansatte og fører enda flere inn i dagpengekøene hos NAV. NTL krever at disse virksomhetene, så langt det er mulig, finner alternative oppgaver i stedet for å belaste velferdssystemet gjennom permitteringsinstituttet.