IKT-medarbeider

Om sykdom, ferie, permisjoner og avspaseringer

NTL får en del spørsmål fra medlemmer i Staten om hva som gjelder for sykdom, ferie, permisjoner og avspaseringer under Koronakrisen. Vi har laget denne oversikten for ansatte som følger Hovedtariffavtalen i Staten:

Publisert: 25.03.2020, sist endret 30.04.2020


Sykdom

Hvis du blir syk, det være seg Corona eller annen sykdom skal du gi beskjed til arbeidsgiver på vanlig måte.

Stengte skoler og barnehager

Arbeidsavtalen består fortsatt selv om barnehage og skole stenges, og arbeidsgiver har lønnsplikt. Du skal ikke permitteres, men du kan bli pålagt arbeidsoppgaver selv om du har barn hjemme som skulle vært på skolen. Hvis det er mulig å jobbe hjemmefra, eller du er pålagt dette så har du er lovpålagt ansvar for barnets opplæring. Du har rett til permisjon med lønn etter Fellesbestemmelsenes § 20 i Hovedtariffavtalen i staten (HTA) på vanlig måte hvis dette er nødvendig, antall dager er du har rett til permisjon i forbindelse med omsorg er doblet. Dette gjelder ut 2020. Det er mulig å søke velferdspermisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 22.

Ferie

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke pålegge deg å ta ferie i forbindelse med eventuell stenging av arbeidsplass. Dette følger av Ferielovens bestemmelser om planlegging av ferie. Du kan ikke ensidig kreve å få flytte avtalt ferie. Eventuell endring av ferie kan avtales med arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan heller ikke uten videre endre avtalt ferietidspunkt hvis dere ikke blir enig om å endre tidspunkt for avtalt ferie. Det må foreligge et grunnlag for dette og da med henvisning til virksomhetens samfunnsoppdrag. Endring skal drøftes mellom deg og arbeidsgiver, og du kan ta med deg tillitsvalgt i møtet. Dette følger av Ferieloven § 6 (3). Du kan kreve erstatning for merutgifter som endringen fører til, samme lov og paragraf.

ASD har sendt følgende brev, datert 21. april, om vurdering av behov for tiltak rettet mot bestemmelsene i Ferieloven.

  

Avspasering

Arbeidsgiver kan ikke ensidig kan bestemme tiden for avvikling av plusstid, dette skal avtales mellom den enkelte ansatte og arbeidsgiver.  

Se også LOs nettsted for mer utfyllende informasjon:
www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/