laptoparbeid

Koronavirus og midlertidig vitenskapelig ansatte

For ansatte i stipendiat- og postdoktorstillinger skaper tvungen bruk av hjemmekontor store utfordringer for mange. Her følger litt info om hvilke tiltak som settes i verk.

Publisert: 27.03.2020, sist endret 27.03.2020


For ansatte i stipendiat- og postdoktorstillinger skaper tvungen bruk av hjemmekontor store utfordringer for mange. Her følger litt info om hvilke tiltak som settes i verk.

På Universitetet i Oslo jobber NTL UiO opp mot universitetsledelsen for å finne gode og forutsigbare løsninger for denne gruppen. UiO har allerede avklart at stipendiater og postdoktorer kan gis forlengelse på grunn av stengte skoler og barnehager, og forskriftens krav om at fraværet må være over to sammenhengende uker er fraveket.

Det er imidlertid klart at også ansatte uten barn møter utfordringer i dagens situasjon, med mangel på tilgang til nødvendig vitenskapelig utstyr, avlyst feltarbeid, seminarer og lignende. NTL ønsker kollektive løsninger på felles problemer, og vi mener det er behov for en løsning som vil lette situasjonen for alle stipendiater og postdoktorer.

Etter Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (6) kan ansettelsesperioden forlenges i tilfeller der «uforutsette hindringer av arbeidsmessig art» inntreffer. Det er NTL UiOs klare mening at dette vilkåret må anses oppfylt i dagens situasjon, og at forskriften allerede i dag gir rom for en forlengelse. En slik generell forlengelse er allerede gitt til alle stipendiater ved Universitetet i Bergen.

En samlet universitets- og høyskolesektor må bruke det spillerommet forskriften gir, og jobbe fram gode løsninger i samarbeid med foreningene. Om partene i sektoren kommer fram til en løsning som gir lik praksis for alle så er det det beste.

En fremforhandlet løsning mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er langt å fortrekke fremfor å gi departementet en fullmakt til utarbeidelse av egne retningslinjer med begrenset innflytelse fra partene i arbeidslivet.

Situasjonen for stipendiater og postdoktorer er noe alle fagforeningene har vært opptatt av, og alle har spilt inn i diskusjonene med ledelsen. NTL er glad for at foreningene har stått sammen om dette.