Kontor

Tilbake på kontoret?

I forbindelse med de nødvendige smitteverntiltakene som vi har levd med den siste tiden er det mange ansatte i staten som har vært henvist til å utføre sitt arbeid hjemmefra. På mange arbeidsplasser diskuteres nå tilbakeføring til kontorene. 

Publisert: 15.05.2020, sist endret 15.05.2020


Før det kan skje er det en rekke forhold og tiltak som må vurderes og diskuteres. Ikke minst vil det være forskjellige forbehold som trenger oppmerksomhet og tilrettelegging. Disse kan variere sterkt fra arbeidsplass til arbeidsplass og også fra arbeidstaker til arbeidstaker. Det er derfor veldig viktig at disse vurderingene og diskusjonene foregår i de lokale arbeidsmiljøene.

På arbeidsplassen gjelder Hovedavtalen. Det innebærer at temaene som skal tas stilling til, hvilke tiltak og forbehold som er aktuelle på den lokale arbeidsplassen, må drøftes i medbestemmelsesapparatet i på arbeidsplassen. En slik behandling vil kvalitetssikre tiltakene og forbeholdene og ikke minst bidra til at tiltakene blir gjort kjent, blir tilstrekkelig forankret og har oppslutning blant de ansatte.

Arbeidstilsynet og LO/NHO har hver på sin side utarbeidet oversikter over forskjellige forhold og tiltak som bør inngå i vurderingene og kan være nyttige hjelpemidler for partene som skal ta stilling lokalt. Samtidig er det viktig å understreke at det kan være lokale forhold og variasjoner som ikke framkommer i disse dokumentene eller at det dukker opp nye forhold som kan gjøre at tiltakene på akkurat din arbeidsplass må være annerledes.

Arbeidstilsynet: https://arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/rad-ved-tilbakeforing-til-arbeid-for-kontorarbeidsplasser/

LO/NHO: https://www.lo.no/globalassets/korona/veileder-for-gjenapning-av-arbeidsplassen-lo-nho.pdf