Handlingsplan 2023-2024

NTL Ung skal organisere, aktivisere og skolere flere unge arbeidstakere og studenter. I tillegg skal NTL Ung jobbe for politisk gjennomslag. Handlingsplanen definerer målene for NTL Ungs arbeid for perioden.

Publisert: 18.06.2020, sist endret 16.05.2023


 

Prioriterte politiske saker for NTL Ung

 

Omsorg er arbeid
Det er en likestillingsutfordring når tidsklemma for unge i småbarnsfasen gjør at mange kvinner havner bakpå i lønnsutviklingen på arbeidsplassene våre. Dette er strukturer vi må gjøre noe med. Retten til utvidet ammefri for mødre og arbeidstidsreduksjon for gravide og småbarnsforeldre er viktige tiltak for å bedre arbeidsvilkårene for denne gruppen. Vi vil jobbe med å spre kvalitetssikret og lett forståelig informasjon om rettighetene vi har i småbarnsfasen. Ung-tillitsvalgte ved arbeidsplassene skal få støtte i å utvikle livsfasepolitikk tilpasset småbarnsforeldre.

 

Klimatiltak på arbeidsplasser og studiesteder
Klimakrisen øker i omfang, og vi har allerede begynt å se konsekvensene av den i Norge og i verden med varmere og mer ustabilt vær. Det haster å komme med tiltak som gjør at vi når klimamålene om 55 prosent utslippskutt innen 2030. Vi skal derfor jobbe aktivt med å bruke medbestemmelsen til å kreve konkrete tiltak som kutter utslippene i våre virksomheter og på studiestedene.

 

Regjeringen må ta ansvar for forskning og høyere utdanning nå
Regjeringen har brutt Hurdalsplattformen ved å bryte gratisprinsippet og dermed svekket tilliten til universitet- og høyskolesektoren (UH). NTL Ung krever at studieavgiften for utenlandske studenter avskaffes. Det er også viktig for NTL Ung at medbestemmelse, autonomi og finansieringssystemet blir styrket i tillitsreformen i UH-sektoren.

 

NTL Ung krever at det jobbes for å få ned topplederlønningene i offentlig sektor
Ulikheten og lønnsforskjellene i landet øker. NTL UNG bør gå offensivt ut for å få ned lønnsforskjellene i samfunnet. For å senke lønnsforskjeller er vi nødt til å starte med det offentlige og la dette forplante seg ut i samfunnet. Vi ønsker derfor en sterkere regulering av lederlønn i offentlig sektor i både heleide og i deleide statlige bedrifter. Vi mener det burde settes et tak på lederlønninger i offentlig sektor, i både heleide og deleide offentlige bedrifter. Offentlige ressurser som i dag brukes på å lønne disse lederne bør heller gå til andre deler av fellesskapet.

 

 

Prioriterte organisatoriske saker for NTL Ung

 

Ung-utvalg i organisasjonsledd og fylker
Det er viktig for NTL Ung å skape selvstendige organisatoriske strukturer lokalt og nasjonalt for å nå våre mål og gi våre medlemmer en naturlig arena for deltagelse og engasjement. I Ung-utvalg i foreninger kan unge medlemmer diskutere problemstillinger og finne løsninger tilpasset sin arbeidsplass. Ung-utvalg på fylkesnivå skaper møteplasser for unge medlemmer i NTL på tvers av foreninger som kan gi både faglig og sosialt påfyll. NTL Ung skal i denne perioden prioritere å hjelpe organisasjonsledd med å velge og støtte ung-tillitsvalgte i styrene, videreutvikle nettverket for Ung-tillitsvalgte, opprette egne Ung-utvalg, samt jobbe med NTLs fylkesutvalg for å etablere og styrke Ung-utvalg tilknyttet disse.

 

3 000 nye unge medlemmer
NTL Ung har som viktig oppgave å verve nye medlemmer for å styrke fagbevegelsen og gjennomslagskraften. I perioden 2022-23 nådde vi målet om å verve 1 500 nye unge medlemmer, og vi ønsker nå å fortsette arbeidet ved å verve enda flere – 3 000 i alt. Dette skal vi oppnå gjennom kontinuerlige verveinnsatser, kampanjer og andre hensiktsmessige virkemidler, og vi skal forankre vervearbeidet blant unge i hele forbundet. Samtidig skal vi evaluere hvordan vi kan på best mulig måte beholde og aktivisere våre unge medlemmer.

 

Et sterkt, bærekraftig og tilgjengelig skoleringstilbud – også for studenter.
NTL har noen av de best skolerte medlemmene i fagbevegelsen. NTL Ungs egne kurs og konferanser rettet mot de unge er en viktig brikke i denne sammenheng. Aktive studentmedlemmer har i mindre grad tilgang til NTLs skoleringstilbud, og NTL Ung skal derfor arrangere skoleringsturné for alle studentlag på bærekraftig vis. I tillegg skal vi videreføre dagens tilbud med NTL Ung-konferansen, UFO-kurset, studentkonferansen, lærlingkonferansen og kurs for unge tillitsvalgte, og samtidig se på hvordan vi kan styrke tilbudet med flere fysiske kurs, webinarer og drive oppsøkende virksomhet.