orgsaker-f.png

Organisering og rekruttering

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2023-2026, kapittel 7.1 Organisering og rekruttering

Publisert: 06.01.2023, sist endret 06.01.2023


kapittel 7.1 Organisering og rekruttering

NTLs hovedoppgave er å sikre medlemmene trygge, stabile og faste ansettelsesforhold
med rettferdige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. NTL skal være den beste
fagforeninga på arbeidsplasser innenfor NTLs organisasjonsområde.

NTLs bredde er vår styrke. Vi organiserer alle ansatte i våre virksomheter, uavhengig av
utdannings- og yrkesbakgrunn. Denne bredden skaper samhold på tvers av yrkesgrupper
og gir NTL et helhetlig perspektiv på hva som er nødvendig for å utvikle et
inkluderende arbeidsliv. Den gir NTL økt legitimitet, både på den enkelte arbeidsplass
og nasjonalt. Ved at NTL gjennom tillitsvalgte involverer og aktiviserer medlemmene
skal vi styrke vår evne til å gjennomføre målene vi setter oss. Systematisk tillitsvalgtarbeid
over tid gir resultater for det enkelte medlem, hvert enkelt organisasjonsledd og
forbundet som helhet.

Som det største forbundet i staten og et av de største i LO, har NTL en sterk politisk og
organisatorisk stilling. For ytterligere å styrke NTL, og øke vår gjennomslagskraft, må vi
organisere flere arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder. Det er gjennom
høyere organisasjonsgrad og aktive, godt skolerte tillitsvalgte vi kan være den ledende
fagforeningen, og best kan ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Systematisk
vervearbeid må prioriteres på alle nivå i organisasjonen, blant annet gjennom skolering
av tillitsvalgte og medlemmer. NTL skal organisere og rekruttere flere medlemmer og
tillitsvalgte med minoritets- og innvandrerbakgrunn.

Jobben med å organisere arbeidstakere for å bygge faglig styrke starter på arbeidsplassen.
Vellykket organisering og mobilisering er avhengig av en godt fungerende
lokal fagforening eller avdeling med aktive medlemmer og dyktige tillitsvalgte som kan
ivareta medlemmenes interesser.

NTL skal være et naturlig og attraktivt valg for potensielle medlemmer. Organisasjonsleddene
og forbundet må derfor strekke seg etter å være et inkluderende fellesskap
hvor alle som deler NTLs grunnholdninger og verdier kan kjenne seg hjemme. Et godt
og inkluderende felleskap innebærer en kultur som forebygger og slår ned på
trakasserende atferd.

Mulighetene til å varsle om trakasserende og uønsket atferd må være velkjent i
organisasjonen og det skal oppleves som trygt å si fra.

En stadig større andel av arbeidstakerne har høyere utdanning. For å øke organisasjonsgraden
er det avgjørende at vi styrker oss i denne gruppen. Som et ledd i dette arbeidet
vil vi verve flere studenter og unge arbeidstakere. Fortsatt prioritering av NTL Ung,
satsing på konkrete vervetiltak i virksomhetene og samarbeid innad i LO er avgjørende
for å få dette til.