Amlia-Ismail-f.png

Gode tillitsvalgte

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2023-2026, kapittel 7.2 Gode tillitsvalgte

Publisert: 06.01.2023, sist endret 06.01.2023


7.2 Gode tillitsvalgte

NTL skal være et forbund med godt skolerte tillitsvalgte. Skolerte og aktive tillitsvalgte
er det beste argumentet for å verve og organisere nye medlemmer. Det er de
tillitsvalgte som sammen med medlemmene ivaretar medlemmenes interesser og
skaper aktivitet og engasjement på den enkelte arbeidsplass. Både i ordinær drift og
ved små og store omstillingsprosesser på arbeidsplassen, skal NTL være et forbund
medlemmene kan stole på. Tillitsvalgtes rettigheter, vern og arbeidsbetingelser må
styrkes i hovedavtalene.

NTL gjennomfører fysiske kurs og skolering som sikrer størst mulig deltakelse for
tillitsvalgte og medlemmer i ulike livssituasjoner. Digitale kurs og møter arrangeres når
det er hensiktsmessig. Skoleringen må være relevant for oppgavene som skal utføres
og de utfordringene man møter som tillitsvalgt. NTL krever at tillitsvalgtes og
medlemmers rett til å delta på kurs og skolering respekteres.

Å formulere krav sammen med medlemmene er en sentral del av å være en god
tillitsvalgt. NTL skal sette de tillitsvalgte i stand til å ivareta sine oppgaver gjennom
informasjon, skolering og støtte i det daglige arbeidet.

Det er viktig at tillitsvalgte rekrutteres bredt for å være representative og gjenspeile
bredden i NTLs medlemsmasse.