Midlertidig ansatt?

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at man skal være fast ansatt, og det er også et viktig mål for NTL at flest mulig skal være fast ansatt og helst i hele stillinger. Arbeidsgivere har likevel på bestemte vilkår mulighet til å ansette midlertidig for kortere eller lengre perioder. Disse vilkårene er blant annet regulert i arbeidsmiljøloven § 14-9, statsansatteloven § 9 og i andre særlover.

Publisert: 27.03.2024, sist endret 27.03.2024


Det kan være en stor belastning for arbeidstakere å være uten fast jobb over tid, og det er derfor lovfestet at det skal være en maksgrense for hvor lenge en virksomhet kan ansette en person sammenhengende på midlertidige kontrakter. Grensen er stort sett tre år, men for enkelte typer ansettelsesforhold kan arbeidsgiver ansette midlertidig over lengre tid.

Dersom arbeidsgiver har overskredet maksgrensen, kan du ha krav på fast ansettelse. Du kan også ha krav på fast jobb før den tid eller hvis arbeidsgiver ikke har noen lovlig hjemmel for midlertidig ansettelse.

Vurdere lovligheten og mulig krav om fast ansettelse
Hvis du som NTL-medlem ønsker at forbundet skal vurdere om du kan ha krav på fast jobb, kan vi bistå deg med denne vurderingen. Hvis du ønsker det, kan vi også fremme krav til arbeidsgiver om fast ansettelse etter en vurdering av saken din.

Viktige momenter i en slik vurdering:
• Hva er vilkårene i den sist inngåtte kontrakten?
• Hvor lenge har man vært tilknyttet virksomheten?
• Er det samsvar mellom unntakshjemmel og de reelle forhold?
• Er det flere sammenhengende kontrakter, og hvor stort er eventuelt oppholdet mellom dem?
• Hvilke lovbestemmelser regulerer ansettelsesforholdet?
• På hvilket tidspunkt er det mest hensiktsmessig å kreve fast ansettelse?

Ved å logge inn på NTLs medlemsnett, kan du lese mer om selve regelverket i Compendia Stat (for statsansatte) og Compendia Personal (for alle andre).

Hvordan går du fram?
Det første du må gjøre er å finne fram alle arbeidskontraktene dine. Hvis du mangler kopier av disse, ta kontakt med arbeidsgiver og be om å få en kopi av dem.

Deretter bør du ta kontakt med din lokale NTL-tillitsvalgt i virksomheten der du jobber. Lokal tillitsvalgt kan hjelpe deg med å vurdere om du kan ha rett på fast ansettelse, og den tillitsvalgte kan be forbundet om veiledning og bistand hvis de trenger det. NTL kan også fremme krav på dine vegne.

Hvis man fremmer et krav om fast ansettelse og arbeidsgiver avslår dette kravet, må man handle raskt. Det er viktig å være oppmerksom på at det er frister som må overholdes slik at du som medlem ikke mister rettigheter.

Så lenge du er i arbeid er det ingen frister som utløper, og vi anbefaler derfor at du tar kontakt med NTL i god tid før kontrakten din går ut. Jo nærmere utløpsdato på kontrakten, jo mer haster det. Hvis kontrakten din allerede har gått ut, må du ta kontakt med forbundskontoret snarest mulig.