Valg

Valgkomiteens innstilling er klar! Selve valget blir på konferansen 28. mars!

Innstilling til styret i NTL Ung 2019-2020

Leder: Lone Lunemann Jørgensen, student (gjenvalg)

Nestleder: Aleksander Dyrnes, student (ny)

Medlem av arbeidsutvalget: Ali Bashari, NTL NAV (ny)

Styret:

Ingrid Marie Sylte Isachsen, student (gjenvalg)

Kent Røstad, NTL Sentralforvaltningen (ny)

Martin Kvalvik, NTL NAV (gjenvalg)

Tonje Skeie Bakke, NTL Forsvaret (gjenvalg)

Tove Lise Hansen, NTL Forsvaret (gjenvalg)

Victor Jørgensen, student (gjenvalg)

Varemedlemmer:

1.vara Torgeir Lebesbye, NTL UiO (ny)

2. vara Torunn Mår Eliasson, NTL NAV (ny)

3. vara Anders Hellestveit, NTL Sentralforvaltningen (gjenvalg)

 

Studentobservatør til Landsstyret: Ingrid Marie Sylte Isachsen

Personlig vara: Victor Jørgensen

Styret i NTL Ung

Styret i NTL Ung består av minst sju og høyst ni medlemmer, hvorav leder, nestleder og et styremedlem utgjør arbeidsutvalget. I arbeidsutvalget skal både studentmedlemmer og yrkesaktive medlemmer være representert.   

I tillegg velges tre fast møtende varaer. For å være valgbar til styret i NTL Ung kan man ikke være eldre enn 35 i perioden man velges for. Ved valg til styret i NTL Ung skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent, og sammensetningen av styret bør gjenspeile mangfoldet i medlemsmassen. Hverken studentmedlemmer eller yrkesaktive medlemmer skal ha færre enn tre representanter i styret.   

Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Styret i NTL Ung foretar suppleringsvalg etter innstilling fra valgkomiteen, der dette er nødvendig. 

Leder velges for ett år, øvrig styre med vara kan velges for 1 år, eller 2 år dersom konferansen gjør vedtak om dette.

NTL Ung gis kontorplass og de frikjøpte lønnes av forbundet. For tiden er frikjøpene fordelt slik at leder og nestleder er 100% frikjøpt.

 

Styrets innstilling til ny valgkomite for NTL Ung 2019-2020

Leder: Eirik Owren Holt - NTL Sentralforvaltningen

Medlem: Turi Lindalen - NTL UiO

Vemund Rundberget - NTL Student

Vara: Morten Ørsnes Tysdahl - NTL Skatt

Deling