Kjersti Barsok
Foto
LO Media

NTL sier nei til konsekvensutredning av Wisting-feltet

NTL har sendt et høringsvar til Equinor hvor vi går mot å åpne Wistingfeltet nord i Barentshavet for konsekvensutredning og oljeleting. Vi mener prosjektet har mange usikkerhetsmomenter ved seg, blant annet knyttet til tilgang til energi, naturhensyn, manglende økonomisk lønnsomhet og ikke minst hensynet til klimaforpliktelsene våre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Last ned: NTLs høringssvar til Equinor om Wisting

Så sent som i april kom siste rapport fra FNs klimapanel. Den er helt tydelig - alle investeringer i ny oljeproduksjon er i strid med 1,5 graders målet, som Norge har forpliktet seg til ved å tilslutte seg til klimaavtalen fra Glasgow. Et oljefelt hvor det legges opp produksjon forbi år 2050, er kompatibelt med målene om reduksjon av klimagassutslipp i Parisavtalen.

NTL er bekymret for de globale klimavirkningene av ny oljeproduksjon og konsekvensene en utbygging vil ha for arktiske arter og marint dyreliv. Et eventuelt oljeutslipp så langt nord i Barentshavet vil ha totalt ødeleggende konsekvenser for økosystemene nært iskanten, i flere generasjoner framover. NTL mener at særlig sårbare områder bør vernes, og ikke åpnes for oljeproduksjon.

I dagens kraftsituasjon er tilførsel av energi et av de helt avgjørende usikkerhetsmomentene ved prosjektet. En kraftledning på 340 km som skal hente om lag 80 megawatt fra fastlandet i Finnmark, vil ha konsekvenser for både husstander, industri og arbeidsplasser. Konsekvensutredningen har et eget kapittel om samfunnsmessige konsekvenser, men her er det ikke gjort noen utredninger av hva elektrifiseringen av Wisting med kraft fra land vil føre til i form av økt strømpris for befolkningen i Nord-Norge.

Oljefunnet på Wisting var i utgangspunktet for smått til å være lønnsomt å produsere, gitt de enorme kostnadene det medbringer å etablere et nytt felt 300 kilometer fra land. Det var først etter at Stortinget vedtok koronakrisepakken til oljenæringen at Equinor fattet interesse for utvinning på feltet. Vi frykter at Wisting kan ende opp med å bli lønnsomt for oljeselskapene, men et tapsprosjekt for samfunnet.

Men hva med alle de 28.000 nye arbeidsplassene? Equinor erkjenner selv at Wisting-feltet i all hovedsak ikke vil skape nye arbeidsplasser, men snarere binde opp arbeidskraft i oljeindustrien:

Det understrekes at vanligvis er verken de direkte eller de indirekte årsverkene nyskapt sysselsetting. De fleste av aktørene i utbyggingsfasen vil allerede være ansatt på norske offshoreverft, i verkstedindustri, i transportvirksomhet, i borevirksomhet, i forretningsmessig tjenesteyting og i Equinor selv. Det utbyggingsprosjektet gjør er i hovedsak å holde disse i arbeid i byggeperioden. Sitatet er fra side 26 i rapporten om samfunnsøkonomiske konsekvenser

NTL ønsker en politikk som er enda tydeligere på grønn og rettferdig omstilling. Å være kritisk til åpningen av et nytt olje- og gassfelt på norsk sokkel med så mange usikkerhetsmomenter, er ikke det samme som å stoppe all produksjon. Staten må uansett skape trygghet for omstilling, trygghet for virksomhetene, og trygghet for enkeltmenneskene. De som står i midten av omstillingen skal ikke måtte ta kostnadene selv, det er fellesskapets ansvar. NTL mener det trengs et politisk krafttak for framtidig industri og industriarbeidsplasser. Vi er helt enige med uttalelsen til Næringsminister Jan Christian Vestre i Dagsavisen om at nye arbeidsplasser må være «Paris proof» - de må bidra til at vi når klimamålene våre. På samme måte som staten har tilrettelagt for at oljenæringen har kunnet vokse gjennom en aktiv næringspolitikk og reguleringer, må staten nå legge til rette for framtidsrettede, klimavennlige næringer. Norsk næringspolitikk må bygge videre på det beste av norsk industribygging for å kunne skape nye, grønne næringer. Det må skapes nye jobber, som kutter utslipp.

Tema
Klima og miljø
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?