Her finner du ofte stilte spørsmål rundt uravstemningsresultatet i statsoppgjøret 2024.
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Uravstemningen i statsoppgjøret: Hva skjer nå?

Mandag 17. juni ble det kjent at LO Stat velger å be om frivillig lønnsnemnd i hovedoppgjøret for statsansatte. Dette skjer til tross for at uravstemningen i oppgjøret endte med et solid “nei-flertall, noe som vanligvis tilsier at det blir streik. 

Her finner du svar på spørsmål du kanskje har etter avgjørelsen om frivillig lønnsnemd i statsoppgjøret 2024.
Siden vil oppdateres
 løpende. 
 

Les også: Pressemeldingen etter avgjørelsen om frivillig lønnsnemd.

Avgjørelsen ble tatt i et styremøte i LO Stat. LO Stat innstilte på (foreslo) at tariffoppgjøret skulle behandles i nemnd. I styremøtet deltar 17 forbund og LO, med et ulikt fordelt antall stemmer.

NTL har seks stemmer i LO Stats styre, og ble nedstemt i denne voteringen.
Uravstemningen i LO Stat fikk dette resultatet.
Antall medlemmer med stemmerett var 41 513. Av disse var det 28 429 medlemmer som stemte i uravstemningen, eller 68 prosent.

Ja-stemmer: 6 398 (22,6 %)
Nei-stemmer: 21 601 (76 %)
Forkastet/blank: 430

For at en uravstemning skal være gyldig, må 2/3 av medlemmene som omfattes av avtalen stemme, eller et absolutt flertall må ha stemt enten ja eller nei.

Begge disse kriteriene er soleklart oppfylt: 51,7 prosent av de med stemmerett stemte nei, som er et absolutt flertall, og 68 prosent av de med stemmerett deltok, som utgjør mer enn 2/3. Dermed er resultatet av avstemningen bindene på ikke bare én, men to måter.
Dette er det krevende å gi et fullgodt svar på. Når et så stort flertall gir en så tydelig beskjed om at de er villige til å gå til streik for å sikre lønnsutviklingen sin, også i framtida, mener vi at det eneste rimelige og demokratiske utfallet er å iverksette streik.

“Nei”-flertallet gjør at avtalen man stemmer over, blir forkastet. Vanligvis betyr et nei i en uravstemning også at det blir streik. Nå er avtalen forkastet, men det ble frivillig lønnsnemnd i stedet for streik.

Vi i NTL mener denne avgjørelsen er udemokratisk og hårreisende.
Frivillig lønnsnemnd betyr at tariffpartene fraskriver seg retten til selv å avslutte forhandlinger. Da vil oppgjøret behandles av Rikslønnsnemnda, som vil komme fram til en bindende løsning på tvisten. Det vil si en ny tariffavtale.

Vi i NTL forbereder oss godt til saken skal opp i Rikslønnsnemnda, og gjør alt vi kan for å sørge for at kravene våre tas inn i den nye avtalen.
Tidspunktet for behandlingen i nemda vil bli klart senere.
Det gjenstår å se.

Vi i NTL har hele tiden sagt at vi ønsker likelydende avtaler i staten, men ikke til enhver pris.
Ikke før etter Rikslønnsnemndas kjennelser.

Den må behandle både LO Stats, Unios og Akademikernes tarifftvister før vi får en ferdig tariffavtale – noe som kan ta tid. Akkurat når dette blir, vil bli klart senere.
Kampen vår for en solidarisk lønnsfordeling fortsetter for fullt.

Vi forhandler på mange tariffområder, og vi gir oss aldri i arbeidet med å sikre lønnsutvikling til alle, uansett hvordan den framtidige tariffavtalen i staten blir seende ut.

Vi fortsetter å jobbe for høye generelle tillegg, men som tidligere er vi forberedt på å bruke lokale forhandlinger til å få gjennomslag for lønnspolitikken vår. Vi forventer også at de lokale arbeidsgiverne tar ansvar for de ansattes lønnsutvikling. NTLs tillitsvalgte er godt skolerte, og vil ta kampen for å ivareta alle medlemmene våre også i framtida. Lokale forhandlinger må brukes til å utjevne forskjeller. Ikke bare mellom de lavest og høyest lønte, og kvinner og menn, men mellom ansatte som har samme oppgaver og ansvar.
Vi har uttalt at vi ikke kan gå inn i et nytt hovedoppgjør i samme situasjon.

NTL er det forbundet i LO Stat med desidert flest medlemmer i staten, og vi kan ikke risikere å bli nedstemt på denne måten igjen. Derfor vil vi gjøre noe med dagens situasjon. Det er mange måter å endre den på – og en av dem er å sørge for at utvalgene som fatter disse vedtakene i LO Stat får en annen sammensetning.

I midten av juni vedtok NTLs landsstyre et forslag til en slik endring (før avgjørelsen om frivillig lønnsnemd), som skal behandles på LO Stats representantskap i november.
Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?