Sentralt varslingsutvalg i NTL

På landsmøtet i 2022 ble det vedtatt ny § 25 i vedtektene om varsling: NTL skal ha et sentralt varslingsutvalg. Forbundsstyret oppnevner utvalget for landsmøteperioden og gir retningslinjer for utvalgets arbeid. Varslingsutvalget skal sørge for at kritikkverdige forhold blir behandlet i samsvar med retningslinjene. I de tilfeller hvor et varsel er behandlet i underliggende organisasjonsledd og en av partene mener at retningslinjene ikke er fulgt, kan varselet ankes til NTLs sentrale varslingsutvalg. Det samme gjelder dersom underliggende organisasjonsledd unnlater å behandle varselet. Det sentrale varslingsutvalget kan reise saker for forbundsstyret i tråd med vedtektenes bestemmelser om suspensjon, utelukking eller eksklusjon. Alle varsler om seksuell trakassering eller annen trakassering skal meldes inn og behandles av NTLs sentrale varslingsutvalg.

Utvalget har i perioden 2023-2026 følgende sammensetning:

NTLs sentrale varslingsutvalg består av:
Ellen Dalen, leder,  vara: Pål Kjærstad
Forbundsstyrets representant Tarjei Aamot Haga, vara: Synnøve Bakken
Forbundssekretær Guro Vadstein, vara: Lene Hagen