Arbeidsmiljøloven

lover.jpg

AML fastsetter rammer for hva arbeidstiden skal være. Loven åpner likevel for at partene på enkelte områder kan avtale andre arbeidstidsordninger. Avtaler betyr at alle parter er enige.

Et eksempel på dette, er muligheten for å inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, jf § 10-5, noe som er grunnlaget for å kunne etablere en ordning med skift eller turnus.

Partene lokalt kan inngå avtale som utfyller eller fraviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Vilkåret er at det foreligger et rettslig grunnlag (hjemmel) i lov og avtaleverk for å gjøre dette.

Ingen avtale må inneholde bestemmelser som er i strid med lover, HTA eller andre sentrale avtaler og overenskomster. 

Arbeidstiden skal ikke overstige :

40 timers arbeidsuke i løpet av 7 dager (aml 10-4)

9 timer i løpet av 24 timer.

11 timer arbeidsfri periode i hver 24 timersperiode aml§ 10-8

35 timers arbeidsfri periode i løpet av 7 dager

Arbeidsfri periode under 11 timer (men ikke under 8 timer)

Arbeidsgiver og tillitsvalgte lokalt kan avtale unntak fra arbeidsfri periode på 11 timer pr 24 timer og 35(36 for staten) timer i løpet av 7 dager - aml §10-8 (3).

Dette forutsetter at det blir avviklet kompenserende hvile før neste arbeidsperiode. Aml §10-12 4.ledd

Bestemmelsene om kompenserende hvile bør være en del av innholdet i slik avtale.

Arbeidsfri periode under 8 timer

Det kan avtales arbeidsfri periode under 8 timer ved alvorlige driftforstyrrelser.

NTL forventer da at hva som er alvorlige driftsforstyrrelser defineres for den enkelte avtale. Avtalen må godkjennes av FAD/HS for staten , av LO for overenskomst.

Kompenserende hvile:

Hvile som erstatter all tid mindre enn 11 timer arbeidsfri en arbeidstager har fått i løpet av 24-timer. Kompenserende hvile skal avvikles før arbeidsperiode, likevel slik at den planlagte arbeidsperioden avvikles til avtalt tid.

Arbeidsdag utover 10 timer

Ved et behov for lengre arbeidsdager enn avtalt i i hh HTA eller overenskomsten skal begrunnet søknad avgjøres av FAD og HS. Behovet skal være tidsbegrenset

En søknad skal inneholde en avtale mellom de lokale parter.

Aml sier ingen ting om lønn !

Gjennomsnittsberegning :

Gjennomsnittsberegning skal avtales mellom partene.

Det er viktig å avtale gjennomsnittberegning når dere drøfter tjenestelister – ikke inngå en generell avtale om gjennomsnittberegning i en arbeidstidsavtale.

Spisepause:

Spisepausen skal avtegnes på tjenestelisten.