I dybden: BUF Familie- og beredskapshjem

BUF-rapport.jpg

På landsbasis er rundt 1000 barn og ungdom plassert i famile- og beredskapshjem. I disse familie- og beredskapshjemmene får barn og ungdom trygghet og omsorg. NTLs medlemmer i familie- og beredskapshjem er i en spesiell situasjon fordi de har sin arbeidsplass i eget hjem. 

Daglig håndterer de barn og ungdom med adferdsproblemer. Barna kan blant annet ha psykiske lidelser, rusproblemer og kan være frustrert over sin egen livssituasjon.

Trusler og utagerende aferd kan skape risikofylte situasjoner. Dette påvirker naturlig nok hele familien, noe de er forberedt på å takle. Det et rimelig krav at de får en forsikringsordning gjennom sin kontrakt, og som dekker hele familien. Slik situasjonen er i dag kan kun oppdragstakeren tegne en frivillig  yrkesskadeforsikring gjennom NAV, og Bufetat dekker utgiften.

Det må ryddes opp i regionale forskjeller, og innholdet i kontraktene må etterleves. Vi ønsker ikke å miste oppdragstakere med verdifull kompetanse til private aktører eller at oppdragstakere slutter som følge av brudd på kontraktene.

Femårskontrakter er ikke tilfredsstillende for å rekruttere familie og beredskapshjem i fremtiden. NTL krever større forutsigbarhet i et lenger perspektiv. Bufetat ønsker å rekruttere familie- og beredskapshjem med kompetanse på høyskolenivå. Da er korte femårskontrakter en kjempeutfordring. Hvem ønsker
en avtale på 5 år?