Forskning og høyere utdanning

Finansiering må støtte opp under grunnforskning og den frie forskningen. Grunnforskning er viktig for å styrke vår forståelse av oss selv og verden og for å utvikle samfunnet videre, og danner grunnlaget for framtidig verdiskaping. Prinsippet om forskningens frihet må vernes. Stipendiater er en utsatt stillingsgruppe i universitets- og høgskolesektoren, og altfor få blir ferdige på normert tid. NTL Ung mener derfor at sektoren må jobbe for å ivareta stipendiatene bedre. I tillegg mener NTL Ung at overføringer til universitetene må vris fra prosjektfinansiering og mot faste overføringer slik at det blir enklere å ansette folk i faste, hele stillinger.

NTL Ung mener mangfoldet i universitets- og høgskolesektoren er viktig og bør bevares. Dette trues nå med de strukturelle endringene som er gjennomført i sektoren. Kravene som stilles til omorganiseringen av sektoren er i realiteten krav som stilles til arbeidstakerne. Demokratiet ved universiteter og høgskoler er satt under press, og prosessene undergraver den frie forskningen og den akademiske friheten. Denne utviklinga må stanses og reverseres.

Flyktninger og asylsøkere må få brukt sin utdanning fra hjemlandet i det norske arbeidsmarkedet. NTL Ung mener at utdanningsinstitusjoner bør delta i programmer som sikrer akademikere og studentaktivister uten mulighet til å fullføre utdanningen i hjemlandet, slik som Scholars at risk og Students at risk.

Fagskolen er det yrkesfaglige alternativet til universitets -og høyskoleutdanning, og må styrkes som høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen har en viktig rolle som utdanningsvei og som tilbyder av etter- og videreutdanningstilbud.

NTL Ung vil:

  • at man skal kanalisere en større andel av forskningsmidlene direkte til institusjonene for å sikre forskning uavhengig av konkurranse eller næringslivets prioriteringer
  • at det opprettes flere statlig finansierte stipendiatstillinger og faste vitenskapelige stillinger ved høyskoler og universiteter
  • at avgjørelsene på alle nivåer ved universiteter og høgskoler skal tas i formelle organer der ansatte og studenter er representert
  • at det er viktig å bevare breddeuniversiteter, og å bevare campus og høgskoler som en drivkraft i samfunnsutviklingen i samarbeid med forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • at det må sikres et desentralisert og variert utdanningstilbud over hele landet
  • at universitetene fortsatt skal være forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, og vil gå mot andre tilknytningsformer for universitets - og høgskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen
  • at fagskolene må sikres god og forutsigbar statlig finansiering og at fagskolestudentenes rettigheter bør styrkes

Tema
NTL Ung politisk plattform