NTL UNG mener

NTL Ungs visjon for samfunnet:

NTL Ung setter menneskelige verdier foran materiell velstand og økologi foran økonomisk vekst.

NTL Ung jobber for et samfunn der solidaritet ikke kjenner grenser, og ønsker et samfunn hvor alle innbyggerne er frie og har like muligheter. Det forutsetter en aktiv omfordelingspolitikk som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller. Progressiv skattepolitikk, kollektiv lønnsdannelse, en godt utbygd velferdsstat, internasjonalt samarbeid og en sterk offentlig sektor er avgjørende for å oppnå dette.

NTL Ung skal spesielt fokusere på faglige og politiske spørsmål som er av særlig stor betydning for unge arbeidstakere og studenter. Unge må få mulighet til å arbeide i faste, hele stillinger fordi midlertidighet skaper utrygghet og svekker arbeidstakers rettigheter i arbeidslivet.

Det er et overordnet mål for NTL Ung at alle i samfunnet skal sikres økonomisk uavhengighet og at alle som har arbeidsevne kan få arbeid. Vi må jobbe for et forutsigbart og stabilt velferdstilbud til alle.

Last ned: NTL Ungs politiske plattform | NTL Ungs handlingsplan

 

1.1 Staten som arbeidsgiver

Stillingsvern, lønns- og tariffpolitikk, medbestemmelse, arbeidsplassutforming og kontroll og overvåkning

Les mer

1.2 For et trygt arbeidsliv

Ytringsfrihet, midlertidighet, praktikantstillinger og annet gratisarbeid og lærlingordningen

Les mer

1.3 Likestilling og inkludering i arbeidslivet

Foreldrepermisjon for likestilling, et inkluderende arbeidsliv, mangfold og til kamp mot trakassering

Les mer

1.4 Det digitale arbeidslivet

Mer medbestemmelse i digitaliseringsprosesser, økt bruk av digitalisering skal gi bedre tjenester og ikke kutt og norske lønns- og arbeidsvilkår skal følges ved etableringer på digitale plattformer.

Les mer

2.1 Studiestøtte

Øke studiestøtte til 1,5 G, øke stipendandelen til 70 prosent, politisk vedtatt lav studielånsrente og utdannelse fritatt for skolepenger.

Les mer

2.2 Studenters arbeidsvilkår og -miljø

Flere og bedre lesesaler, ordninger og vern for varsling, faglige rettigheter for studenter og dagpengerettigheter for studenter som mister jobben.

Les mer

2.3 Studentvelferd uten profitt

Mer likeverdig velferd til alle studentene, flere studentboliger årlig, Studentrabatter og mer støtte til studenter med barn.

Les mer

2.4 Forskning og høyere utdanning

Offentlig finansiert høyere utdannelse, fri forskning, faste vitenskapelige stillinger og bedre vilkår for stipendiater.

Les mer

3.1 Det finnes ingen jobber på en død planet

Staten og felleskapets rolle og ansvar i det grønne skiftet.

Les mer

3.2 Rettferdig fordeling og internasjonal solidaritet

Samarbeid med fagbevegelsen internasjonalt, bistand og støtte til Norsk Folkehjelp.

Les mer

3.3 Velferdsstatens ansvar

Privatisering, arbeidstidsreduksjon som velferdsreform, sosial boligpolitikk, statens rolle i fornybarsamfunnet, samfunnssikkerhet og beredskap og pensjon

Les mer

Handlingsplan 2022-2023

NTL Ung skal organisere, aktivisere og skolere flere unge arbeidstakere og studenter. I tillegg skal NTL Ung jobbe for politisk gjennomslag. Handlingsplanen definerer målene for NTL Ungs arbeid for perioden.

Les mer

Tidligere vedtatte uttalelser fra NTL Ung-konferansen

NTL Ung-konferansen har tidligere vedtatt uttalelser om aktuelle politiske saker. Les noen av uttalelsene her!

Les mer

Fokusområder