Det finnes ingen jobber på en død planet

De siste førti årene har nyliberalistisk politikk preget samfunnet i stor grad. Dette har medført økte økonomiske forskjeller mellom folk, som igjen har påvirket tilliten vi har til hverandre og til offentlige myndigheter. Etter årevis med en ideologi om privatisering, skattekutt, velferdskutt og en eventyrfortelling om evig økonomisk vekst så har vi passert vanlige folk og jordens tålegrenser. Klimaendringene vil ha store konsekvenser for arbeidstakere nasjonalt og globalt. NTL Ung ønsker at fagbevegelsen har hånda på rattet i omstillingen til et grønt industrisamfunn, slik at arbeidstakernes rettigheter ivaretas.

Fellesskapets ansvar
Samfunnet og klimaet vi lever i er avhengig av at politikken endrer seg kraftig. Velferdsstatens rolle må ikke undervurderes i folks liv, og må styrkes, ikke svekkes. NTL Ung mener at de viktigste samfunnsoppdragene løses best i fellesskap. Synet på staten som en ren utgiftspost må snus. Staten skal være ledende i å kutte utslipp heller enn å fortsette subsidieringen av klimakrisa. Vi må utvikle nye arbeidsplasser, spesielt innen grønn industri. Dette vil gi vanlige folk arbeid og utjevne forskjellene mellom dem som har mest og de med minst. Norsk petroleumsindustri har hatt en viktig rolle for norsk velferd og norske arbeidstakere. Samtidig bidrar utslippene fra denne industrien til global oppvarming og ødelegger livsviktige økosystemer.

NTL Ung vil:

  • ha en styrt avvikling av norsk petroleumsutvinning innen 2035, og at det satses omfattende på nye, grønne industrier som kan erstatte dagens petroleumsvirksomhet
  • at ansatte som berøres av det grønne skiftet må få mulighet til etter- og videreutdanning, samtidig som deres kompetanse og kunnskap fortsatt ivaretas
  • at prising av klimagassutslipp brukes som et sentralt virkemiddel for å gi insentiver til omstilling for å sikre størst mulig kutt i klimagassutslipp til minst mulig kostnad for samfunnet
  • arbeide for en fullskala implementering av det grønne skiftet i alle deler av samfunnet for å få ned utslipp knytta til industri, reiser, transport, handel og bygninger
  • at det satses på energieffektivisering og energismarte løsninger for å redusere de norske utslippene
  • arbeide for at fagbevegelsen og miljøbevegelsen kan enes om gode og rettferdige fellesskapsløsninger i overgangen til fornybarsamfunnet

Tema
NTL Ung politisk plattform