Handlingsplan 2021-2022

NTL Ung skal organisere, aktivisere og skolere flere unge arbeidstakere og studenter. I tillegg skal NTL Ung jobbe for politisk gjennomslag. Handlingsplanen beskriver hvordan styret skal jobbe for å oppnå dette.

Et viktig mål fremover er å utvide NTLs tilbud for studenter samtidig som NTL Ung bruker ressurser og tid på oppfølging av unge arbeidstakere. Vi skal skape fellesarenaer for alle NTLs unge medlemmer på tvers av organisasjonsledd, både sentralt og lokalt.

NTL Ung skal jobbe aktivt for å få gjennomslag for våre politiske saker. Den konservative regjeringen har kutta kraftig ned på velferdsrettighetene til vanlige folk, som har ført til økte forskjeller mellom de som har mye og de som har lite. Regjeringen har kutta driftsbudsjettene systematisk med flate ostehøvelkutt. For ansatte i Staten har det betydd at det blir færre ansatte som må gjøre flere oppgaver. Dette har også gitt oss dårligere beredskap i møte med kriser. Mange studenter har i mange år slitt med økende grad av ensomhet og psykisk uhelse. Spesielt det siste året har vært tøft for mange, uten at det har kommet nødvendige tiltak.

Vi vil derfor prioritere disse sakene det kommende året.

Prioriterte politiske saker for NTL Ung:

 • Gjenreise og utvikle velferdsstaten.
 • Reversere ABE-kutt, og sikre forvaltningen kapasitet til å utføre sitt samfunnsoppdrag.
 • Studenter og unges ensomhet og psykiske helse.

Prioriterte organisatoriske saker for NTL Ung:

 • Jobbe for at NTL Ung sentralt får en ekstra fulltids frikjøp.
 • Ta i bruk tilgjengelige virkemidler for å oppnå mest mulig fokus på og gjennomslag for vår politikk frem mot stortingsvalget i 2021 og videre i den påfølgende stortingsperioden.
 • Tilby skoleringer, kortkurs og webinarer for unge medlemmer og tillitsvalgte, og utvikle en skoleringspakke hvor ulike aktuelle foredrag er tilgengelig for bestilling av lokalt tillitsvalgte.


For å følge opp flere og større oppgaver trenger NTL Ung flere frikjøpte ressurser. Dette ville frigjort arbeidskraft til å fokusere mer på organisasjonsbygging og rekruttering.

NTL Ung skal være en tydelig politisk stemme. Vi skal være et naturlig kontaktpunkt for media i arbeidslivsspørsmål som gjelder unge og studentpolitikk. Vår posisjon skal styrkes og vi skal få våre saker mer på dagsorden. Vi skal fortsette å bygge allianser og samarbeid, med blant andre den unge fagbevegelsen, politiske ungdomspartier og studentbevegelsen. NTL Ung skal jobbe for at våre samarbeidspartnere stiller seg bak vår politikk og sammen med dem danne sterke fronter for å oppnå gjennomslag. I 2021 vil vi særlig prioritere valgkampen og å løfte vår politikk der, og vil jobbe for et regjeringsskifte etter valget.

Lokale tillitsvalgte er fagbevegelsens sterkeste redskap for å få gjennomslag for vår politikk. Vi vil arbeide for at flere unge tar på seg tillitsverv og kjemper for unges interesser i arbeidslivet. Vårt kurs- og konferansetilbud skaper nettverk og kompetanseutvikling for unge medlemmer. Det skal fortsatt bestå av NTL Ung-konferansen, introkurset ung og fagorganisert (UFO), studentkonferansen, webinarer og lokale kortkurs. NTL Ungs studentsekretærer og studentgrupper har et særlig ansvar for å bidra til planlegging av studentkonferansen og de lokale kortkursene skal i størst mulig grad gjennomføres i samarbeid med Ung-utvalg. Det er et mål for perioden å utvide NTL Ungs kurs- og konferansetilbud med en lærlingkonferanse og en samling for NTL Ungs representanter i LOs ungdomsutvalg i fylkene, samt tilby en digital skoleringspakke som blant annet inneholder foredragsmaler, videokurs og maler for leserinnlegg, og som bygges ut basert på innspill fra medlemmene.

Det er viktig for NTL Ung å skape selvstendige organisatoriske strukturer lokalt og nasjonalt for å nå våre mål og gi våre medlemmer en naturlig arena for deltagelse og engasjement. I Ung-utvalg i foreninger kan unge medlemmer diskutere problemstillinger og finne løsninger tilpasset sin arbeidsplass. Ung-utvalg på fylkesnivå skaper møteplasser for unge medlemmer i NTL på tvers av foreninger, og kan omfatte studenter.

NTL Ung skal:

 • opprette og følge opp Ung-utvalg i foreninger og fylker
 • mobilisere til og utvide NTL og NTL Ungs kurs- og konferansetilbud
 • utarbeide en kommunikasjonsstrategi, med en tydelig plan for hvordan vi skal bruke sosiale og tradisjonelle medier til å få gjennomslag for våre saker
 • samarbeide med relevante organisasjoner for å fremme NTL Ungs politikk
 • mobilisere unge arbeidstakere og studenter til å markere begivenheter under NTL Ungs fane
 • bruke nyhetsbrev til å inkludere og engasjere medlemmer i saker som behandles i styret
 • utforme klima- og miljøvennlig vervemateriell rettet mot studenter og unge arbeidstakere
 • samarbeide tettere med LO studentene og andre relevante ungdomsforbund i LO, samt sikre mer sømløse overganger mellom de ulike forbundene
 • jobbe for at studenter og unge skal velge LO-forbund og fremme solidaritetsaspektet ved et LO-medlemskap

Tema
NTL Ung politisk plattform