Likestilling og inkludering i arbeidslivet

Suksessen i den norske modellen er at store deler av den arbeidsføre befolkningen er i arbeid. Å ha en jobb og gå til gir både utfordringer og mestringsfølelse, i tillegg til at man blir del av et større fellesskap. I en tid preget av større strukturelle endringer er det avgjørende at vi sikrer et arbeidsliv som er inkluderende, mangfoldig og likestilt, og at vi alle får mulighet til å bidra etter evne.

Fagbevegelsen spiller en sentral rolle for et seriøst og inkluderende arbeidsliv for alle.

Foreldrepermisjon for likestilling
Et likestilt arbeidsliv krever også et likestilt familieliv. Kvoten til fedre og medforeldre bidrar til likestilling både i hjemmet og i arbeidslivet, og til barns rett til gode relasjoner og tilknytning til begge foreldre allerede fra småbarnsalder.

NTL Ung vil:

 • ha en tredeling av foreldrepermisjonen. Felleskvoten sikrer fleksibilitet og gir rom for at familiene kan tilpasse permisjonstiden til sin hverdag
 • at fedre og andre medforeldre, i de tilfellene hvor mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, skal kunne ta ut foreldrepenger tilsvarende fedrekvote/medforelderkvote uten krav til mors aktivitet
 • øke foreldrepermisjonen til 52 uker med full lønn
 • øke far/medforelders velferdspermisjon fra to til seks uker etter fødsel

Et inkluderende arbeidsliv
Arbeidslivet må være inkluderende for alle, også personer med funksjonshindringer eller som er kronisk syke. Det er i dag alt for stort fokus på funksjonshindringene begrensninger i stedet for ressursene og arbeidskapasiteten denne gruppen besitter.

Arbeidsstyrken og tillitsvalgtapparatet bør gjenspeile mangfoldet i befolkningen og staten må bidra aktivt til at alle behandles likeverdig. NTL og LO må gå i front for godt inkluderingsarbeid i egen organisasjon.

Diskriminering av skeive arbeidstakere er fortsatt et problem, enten det er av kollegaer, ledelsen, eller kunder og klienter. Selv om utviklingen viser at det er en bedring, viser forskning at personer med seksuelle og kjønnsmessige minoriteter fortsatt utsettes for diskriminering. Særlig utsatt er transpersoner, og arbeidssituasjonen til transpersoner i Norge må derfor kartlegges og adresseres i større grad enn i dag. Mange arbeidsplasser preges av manglende kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Alle har rett til å føle seg trygge på jobb, og ikke oppleve negative holdninger eller nedsettende vitser som kan føre til minoritetsstress.

NTL Ung vil:

 • ha et inkluderende arbeidsliv for personer med funksjonshindringer eller som er kronisk syke, og krever at lovgivningen tas på alvor og følges tett opp
 • identifisere og fjerne formelle og uformelle hindringer for et inkluderende arbeidsliv
 • at NTL og LO engasjerer seg i statens satsning på inkludering av personer med ulike funksjonshindringer sammen med relevante organisasjoner for å fremme et mer inkluderende arbeidsliv
 • skape en felles plattform for utveksling av erfaringer for personer med nedsatt funksjonsevne eller som er kronisk syke, for å styrke arbeidet med et inkluderende arbeids- og organisasjonsliv
 • at arbeidet for å sikre seksuelle og kjønnsmessige minoriteter mot diskriminering styrkes
 • legge til rette for økt kompetanse blant både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidet mot et mer inkluderende arbeidsliv

Mangfold

NTL Ung jobber for et inkluderende samfunn hvor mangfold er en verdi for både enkeltmennesket og samfunnsutviklingen. Innvandrerbefolkningen i Norge har generelt lavere utdanning, lavere inntekt og rammes oftere av arbeidsledighet enn befolkningen som helhet. For å sikre en bedre inkludering er vi avhengige av en politikk for arbeid til alle og mindre klasseforskjeller. Personer med minoritetsbakgrunn opplever oftere diskriminering i ansettelsesprosesser, og i arbeidslivet generelt, det er nødvendig med konkrete tiltak for å motvirke dette. Et sentralt utgangspunkt i dette arbeidet er å få utarbeidet en rapport for å kartlegge diskriminering og strukturell rasisme i arbeidslivet, slik LO i Bergen har tatt initiativ til lokalt.

NTL Ung vil:

 • sikre en god integrering, der flyktninger kommer raskt i arbeid
 • aktivt bekjempe rasisme, diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet
 • at flyktninger og asylsøkere får utdanning, ferdigstilt påbegynte grader og brukt sin utdanning fra hjemlandet i det norske arbeidsmarkedet
 • at offentlige arbeidsplasser aktivt rekrutterer minoriteter
 • aktivt arbeide for å få flere med minoritetsbakgrunn inn i tillitsvalgtapparatet
 • få utarbeidet en rapport for å kartlegge diskriminering og strukturell rasisme i arbeidslivet

Til kamp mot trakassering
Trakassering er en stor utfordring i samfunnet, også i arbeids- og organisasjonslivet. Seksuell trakassering defineres ofte ut fra maktforhold på arbeidsplassen, og det oppleves ofte som vanskelig å rapportere om dette i frykt for å ikke bli trodd og å oppleve sanksjoner fra ledelsen. Å sikre muligheten til å varsle om slike forhold på en trygg måte på alle arbeidsplasser er avgjørende for å få bukt med dette problemet.

NTL Ung vil:

 • at fagbevegelsen skal spille en sentral rolle i arbeidet mot seksuell trakassering uansett kjønn, legning og stillingsprosent
 • at Norge skal ratifisere ILO-konvensjon 190 om eliminering av vold og trakassering i arbeidslivet
 • at det skal gjøres enklere og tryggere å rapportere om seksuell trakassering, uten fare for sanksjoner

Tema
NTL Ung politisk plattform