Staten som arbeidsgiver

Stillingsvern
Statlige arbeidsplasser har historisk sett vært trygge med et godt stillingsvern. NTL Ung ser med bekymring på utviklingen i statlig arbeidsgiverpolitikk. Ansettelsesstopp, kutt i velferdstilbud og nedbemanningsprosesser på grunn av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) påvirker statens ansatte i negativ retning.

Lov om statens ansatte begrenser statsansattes grunnleggende rettigheter knyttet til blant annet stillingsvern, og bidrar til å svekke forvaltningens uavhengighet. Outsourcing av oppgaver fra virksomhetene og flytting av statlige arbeidsplasser skaper utrygghet rundt statsansattes arbeidsforhold.

NTL Ung vil:

 • at alle statlige virksomheter får tilstrekkelige midler til å drifte forsvarlig og levere på sitt samfunnsoppdrag
 • styrke statsansattes stillingsvern

Lønns- og tariffpolitikk
Dagens situasjon med to lønnssystemer og tariffavtaler i staten legger til rette for større forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten, og bidrar til å splitte fellesskapet mellom arbeidstakerne og forskyve makt i arbeidsgivers favør. NTL Ung er motstandere av et individualisert arbeidsliv og tilhengere av prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Vi mener de ansatte skal lønnes basert på arbeidsoppgaver og ansvar.

NTL Ung vil:

 • ha en solidarisk lønnspolitikk som styrker lavtlønte arbeidstakere, og samtidig sikrer alle en reallønnsutvikling
 • ha sentrale lønnsoppgjør hvor det gis generelle kronetillegg

Medbestemmelse
Medbestemmelsen slik den er nedfelt i Hovedavtalen er et viktig verktøy for å sikre maktbalanse mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i staten. Den definerer partene som likeverdige. Dessverre opplever mange tillitsvalgte at arbeidsgiver ikke opptrer i tråd med dette. NTL Ung mener overordnede myndigheter har ansvar for at prinsippet om medbestemmelse blir fulgt opp i praksis av lokale arbeidsgiverrepresentanter.

NTL Ung vil:

 • jobbe for at unge arbeidstakere gjøres kjent med og forstår viktigheten av medbestemmelse, slik at maktbalansen opprettholdes
 • jobbe for lov- og avtalefestede sanksjonstiltak mot virksomheter som bryter med bestemmelsene og intensjonene i hovedavtalene
 • jobbe politisk for at ansatte i staten gis økt medbestemmelse over egen jobb

Arbeidsplassutforming
Arbeidstakere trenger tid og rom for å gjennomføre pålagte arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig måte, og én løsning passer ikke for alle. Med forslaget til en standard arealnorm for alle statlige nybygg undergraver dagens regjering arbeidsmiljølovens formål.

Bruken av hjemmekontor har økt de siste årene. Det kan ha positive og negative følger for arbeidstakere. Det er positivt at den enkelte får mulighet i sin livssituasjon til å jobbe hjemmefra hvis det bidrar til bedre trivsel, lavere sykefravær og produktivitet. Det er likevel viktig å belyse de negative konsekvensene ved økt bruk av hjemmekontor. Både det fysiske og mentale skillet mellom hjem og arbeid blir mer uklart, det psykososiale arbeidsmiljøet utfordres og ergonomisk utforming av arbeidsflate settes på prøve. Fordelene og ulempene med hjemmekontor må utredes, og de negative konsekvensene av hjemmekontor må imøtekommes med avbøtende tiltak og/eller kompensasjon.

NTL Ung er bekymret for at hjemmekontor skal bli en brekkstang for innsparing i nødvendige arealer på arbeidsplassen. Det fysiske arbeidsmiljøet må ivaretas for den enkelte ansatte, både på hjemmekontoret og på arbeidsplassen. I et arbeidsliv der åpne landskap, “free seating” og “clean desk” brukes som kostnadsbesparende tiltak av arbeidsgiver, er dette viktigere enn noen gang. Bruk av hjemmekontor skal ikke gå på bekostning av de ansattes faste arbeidsplasser i arbeidsgivers lokaler.

NTL Ung vil:

 • jobbe for at arbeidsplasser utformes etter arbeidsform og de ansattes behov
 • at fagforeningene i større grad er med på å utforme regler og kompensasjonsordninger knyttet til bruk av hjemmekontor
 • hindre økt bruk av fleksible arbeidsplasser, slik at ansatte fortsatt sikres fast arbeidsplass i arbeidsgivers lokaler

Kontroll og overvåking
NTL Ung skal jobbe for å motvirke kontroll, overvåkingstiltak og kvantitative målkrav. Ansatte trenger handlingsrom for å utføre kvalitativt godt arbeid i tråd med samfunnsoppdraget. Videre ønsker vi at det skal være avtalefestet forhandlingsrett på bruken av kvantitative måltallsparametere og statistikk på individnivå i staten. Dette omfatter både historiske tall og sanntidsfølging av ansattes produksjon.

NTL Ung vil:

 • ha mer tillitsbasert ledelse som gir ansatte handlingsrom til å utføre kvalitativt godt arbeid i tråd med samfunnsoppdraget
 • arbeide for en tillitsreform i offentlig sektor
 • sikre avtalefestet forhandlingsrett på bruken av kvantitative måltallsparametere og statistikk på individnivå i staten

Tema
NTL Ung politisk plattform