For et trygt arbeidsliv

Ytringsfrihet
Ansattes ytringsfrihet er under press. Flere opplever press fra arbeidsgivere som ikke ønsker at ansatte skal ytre seg negativt om arbeidsplassen. NTL Ung mener at de ansatte selv er best rustet til å si ifra om utfordringer på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har ansvar for å trygge arbeidstakere ved varslingssaker.

NTL Ung vil:

  • at ansattes rett til å ytre seg må styrkes i lovverket

Midlertidighet
NTL Ung har som målsetning at alle som har mulighet skal kunne delta i arbeidslivet. Det betyr at også unge må få mulighet til å arbeide i faste, hele stillinger. Faste, hele stillinger er hovedregelen i det norske arbeidslivet, og gir trygghet og forutsigbarhet i den enkeltes liv. Økt bruk av midlertidige stillinger er ikke med på å redusere arbeidsledigheten. Midlertidighet skaper utrygghet i hverdagen og svekker arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet.

NTL Ung vil:

  • ha et sterkt lovverk som sikrer flere faste stillinger
  • jobbe for at hovedregelen for både hel- og deltidsstillinger i staten er fast ansettelse

Praktikantstillinger og annet gratisarbeid
Frykten for ikke å få jobb etter endte studier har ført til at svært mange unge i Europa velger å ta seg ulønnede eller lavtlønnede internships og praktikantstillinger. Dette gjør seg også gjeldende i Norge. Når staten benytter seg av slike stillinger, sender dette et dårlig signal til resten av arbeidslivet.

NTL Ung vil:

  • at rettighetene i internships og praktikantstillinger skal styrkes og tariffestes
  • at hovedregelen for internships og praktikantstillinger er at de gjennomføres som en integrert del av utdanningen

Lærlingordningen
Alle skal ha mulighet til å fullføre utdanningsløpet sitt uavhengig av studieretning. Elever på yrkesfaglige studieretninger skal ha mulighet til å fullføre utdanningen sin, bli fagarbeidere og bidra i arbeidslivet. En fagutdanning med god kvalitet er helt sentralt for et konkurransedyktig næringsliv i Norge, og det er viktig at fagbrevets stilling styrkes i et arbeidsliv i endring. Høyt frafall i videregående skoler er et problem som bidrar til at unge ender opp uten hverken studiekompetanse eller fagbrev. Dette må motarbeides blant annet gjennom flere lærlingeplasser. NTL Ung støtter ordninger som, gjennom offentlige anbud, stiller krav til tilbyderne om bruk av lærlinger. Dette må også inkludere underleverandører.

NTL Ung vil:

  • at lærlingtilskuddet må økes
  • at det bevilges øremerkede midler til departementer/etater og fylkeskommunene for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • heve statusen til fagutdanningen og fagarbeideren og synliggjøre betydningen av dyktige fagarbeidere
  • videreutvikle yrkesfaglig vei til høyere utdannelse (Y-veien)

Tema
NTL Ung politisk plattform