Det digitale arbeidslivet

Dagens raske teknologiske utvikling preger arbeidslivet på godt og vondt. Automatisering og robotisering av arbeidsoppgaver og plattformøkonomien er eksempler på samfunnsendringer som har konsekvenser for arbeidstakere i både privat og offentlig sektor.

Dagens raske teknologiske utvikling preger arbeidslivet på godt og vondt. Automatisering og robotisering av arbeidsoppgaver og plattformøkonomien er eksempler på samfunnsendringer som har konsekvenser for arbeidstakere i både privat og offentlig sektor.

Den teknologiske utviklingen medfører utfordringer og muligheter for norske arbeidstakere. Utviklingen gjør at arbeidstakere kan være tilgjengelig til alle døgnets tider, men retten til å være frakoblet må sikres. Ny teknologi åpner for at den enkelte arbeidstaker kan lettes for tidkrevende oppgaver, og samtidig legge tyngden av kompetansen og arbeidskraften sin i andre arbeidsoppgaver som krever individuell vurdering og faglig kompetanse. For å sikre reell medbestemmelse i digitaliseringsprosesser og ved innføring av digitale verktøy trenger vi en avtalefestet forhandlingsrett.

NTL Ung mener digitalisering skal øke kvaliteten på offentlige tjenester, ikke bare redusere Statens kostnader gjennom redusert bemanning. NTL Ung mener at fagbevegelsens viktigste oppgave i digitalisering av arbeidslivet er å ta styring og bruke den nye teknologien til fellesskapets beste. Vi må aktivt kjempe for at teknologiske nyvinninger fører til mer deling av arbeid, kortere arbeidsdag, mer frihet for den enkelte og en mer bærekraftig levemåte.

Bruk av skytjenester i offentlig forvaltning vil benyttes i stadig større grad. NTL Ung vil at digital informasjon som ligger til den offentlige forvaltningen skal lagres på hardware og datasentre innenfor Norges grenser, og som er underlagt offentlig kontroll og styring.

Framveksten av plattformøkonomien som en arena for kjøp og salg av arbeidskraft undergraver arbeidstakernes rettigheter fordi forhandlinger om arbeidsvilkår og lønn individualiseres i større grad enn på en fysisk arbeidsplass. Dette kan svekke medbestemmelsen, fordi avgjørelser som har betydning for den enkelte arbeidstaker tas utenfor de tradisjonelle medbestemmelsesfora.

NTL Ung vil:

  • at medbestemmelsen styrkes i digitaliseringsprosesser
  • at økt bruk av digitale løsninger gir bedre kvalitet i offentlige tjenester
  • at norske lønns- og arbeidsvilkår følges ved etablering av virksomheter som baseres på digitale plattformer

Tema
NTL Ung politisk plattform