Velferdsstatens ansvar

NTL Ung har store ambisjoner for offentlig sektor, og vil at ansatte og tillitsvalgte skal sitte i førersetet for utviklingen. Velferdsstaten er viktig for et demokratisk og inkluderende samfunn. Alle landets innbyggere skal sikres like muligheter til utdanning, helse- og velferdstjenester og et sosialt og økonomisk sikkerhetsnett. Det er de folkevalgtes ansvar å sikre gode, offentlige tjenester som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller.

NTL Ung mener at mange av de store samfunnsutfordringene løses best i fellesskap. Dette ivaretas best ved at velferdstjenester og samfunnssikkerhet sikres og leveres av offentlig ansatte. Den norske arbeidslivsmodellen har sterke tradisjoner for aktivt partssamarbeid, og offentlig ansatte har kunnskapen og kompetansen til å definere framtidas behov og løsninger.

ABE-reformen og de mange ostehøvelkuttene i statlig sektor fører til dårligere tjenester for innbyggerne samt dårligere vilkår for en god forvaltning. Rene driftskutt fører til færre ansatte og til syvende og sist en svakere velferdsstat.

NTL Ung vil:

 • investere i velferdsstaten og offentlig sektor og er mot flate kutt i driftsbudsjettene

Privatisering
Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester bidrar til en storstilt overføring av offentlige midler til privat profitt. Prinsipper for markedsstyring gjør offentlig sektor mindre effektiv, svekker ansattes medbestemmelse og fører til dårligere tjenester. Reguleringen av stordata bør være en offentlig oppgave for å hindre at private teknologigiganter får makt over informasjon som tilhører fellesskapet. Kampen for en sterk offentlig sektor og offentlig sektors egenart er derfor en kamp for framtidas velferdsstat og den norske modellen.

NTL Ung vil:

 • at privatiseringen og markedsstyringen av offentlig sektor stanses og at velferd skal være profittfri
 • reversere privatiseringen av viktig og kritisk samfunnsinfrastruktur

Arbeidstidsreduksjon/sekstimersdagen som velferdsreform
Kortere normalarbeidsdag vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og familieliv, bidra til lavere forbruksvekst og hjelpe flere som ønsker det til å stå lenger i arbeid, noe som er spesielt gunstig for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Kortere arbeidstid vil også kunne skape flere arbeidsplasser og slik være et tiltak mot arbeidsledighet.

NTL Ung vil:

 • kjempe for arbeidstidsreduksjoner med full lønnskompensasjon for å nå sekstimersdagen
 • ved innføring av tariffestet og gradvis reduksjon i arbeidstiden må lavtlønte sikres fortsatt lønnsvekst
 • vilkårene for ubekvem arbeidstid i lov- og avtaleverk må endres for å sikre at turnusarbeidere blir ivaretatt

Sosial boligpolitikk
Det offentlige må bidra aktivt for å sikre at alle har mulighet til tak over hodet. Husbanken må brukes mer enn vi gjør i dag. For å bedre situasjonen i boligmarkedet, er det nødvendig med en aktiv tomte- og utbyggingspolitikk, et regulert leiemarked og et skattesystem som gjør boliger langt mindre attraktive som investeringsobjekter.

NTL Ung vil:

 • styrke Husbanken
 • øke skatt på bolig, særskilt sekundærboliger
 • regulere leiemarkedet på en måte som i større grad ivaretar leietakeren
 • jobbe for at hele eller deler av studielånsgjelden ikke skal inngå i den samlede gjeldsgraden i utlånsforskriften

Statens rolle i fornybarsamfunnet
Offentlig sektor bør stille høye krav til klima- og miljøvennlige løsninger ved offentlige anskaffelser. Nye statlige bygg bør legges til kollektivknutepunkt for å legge til rette for miljøvennlig transport. Nye offentlige bygg bør bygges som passiv- eller plusshus, og ha grønne tak. Bruk av resirkulerte materialer bør alltid vurderes.

Norge må i internasjonale forhandlinger vise en større politisk vilje til å kutte i egne klimagassutslipp. Økte bevilgninger må tilkomme de klimatiltakene vi vet fungerer både nasjonalt og internasjonalt.

NTL Ung vil:

 • at minst to tredjedeler av klimakuttene skjer innenlands og at disse utslippene kuttes med 50 prosent innen 2030.
 • implementere løsninger som vil kutte utslippene i Staten kraftig.
 • at staten som infrastrukturutbygger prioriterer prosjekter som vil være med på å redusere våre utslipp

Samfunnssikkerhet og beredskap
Grunnet klimaendringene har både sivilforsvaret og heimevernet nå flere oppdrag enn før i forbindelse med naturkatastrofer, men budsjettene strammes inn. Dette fører til kritisk lav bemanning og vanskeligheter med å utføre nødvendige oppgaver og øvelser. Beredskapsenhetene i Staten må gis en økt profesjonell grunnbemanning, som sikrer en robust beredskap og et forsvarlig arbeidsmiljø under øvelser og i akutte situasjoner.

NTL Ung vil:

 • styrke alle beredskapsenheter i Staten slik at vi i best mulig stand kan håndtere fremtidige kriser
 • sikre en robust beredskap gjennom en økt grunnbemanning av alle beredskapsenheter i Staten

Pensjon
Medlemmene i NTL Ung er fremtidens pensjonister. For oss er det viktig med kollektive løsninger som sikrer forutsigbare, solidariske og langsiktige fellesordninger. Pensjonssparing skal ikke være et ansvar for den enkelte. NTL Ung skal være en pådriver i arbeidet for å sikre gode pensjonsordninger også i framtiden og vil jobbe for at fagbevegelsen engasjerer og involverer unge medlemmer i diskusjonen om fremtidens pensjonssystem.

Etter pensjonsreformen ser vi at de som kan stå lenge i jobb kommer ut med høyere pensjon enn 66 prosent av tidligere lønn. Kutt i pensjon for lavlønnede finansierer mer pensjon til de høytlønnede. Dette må vi jobbe for å unngå. Tidligere telte kun de 20 beste arbeidsårene, i dag teller samtlige arbeidsår mot den endelige pensjonen. I tillegg blir pensjonen levealdersjustert. Endringene medfører at fremtidens pensjonister må jobbe lengre for å få tilsvarende pensjon som dagens pensjonister.

Det er særlig tre punkter i opptjeningsreglene for innskuddsbasert tjenestepensjon som bryter med likestillingsprinsippene: Manglende opptjening for dem som jobber i stillinger under 20 prosent, manglende opptjening for lønn under folketrygdens grunnbeløp (1G) og bortfall av opptjent pensjonskapital dersom man er ansatt i mindre enn tolv måneder. Dette vil ramme unge arbeidstakere i korte engasjementer og deltidsstillinger.

NTL Ung mener at de ulike forutsetningene for hvor lenge vi lever er med på å skape et tydelig klasseskille i Norge. Mange yrkesgrupper har en betydelig større belastning i utførelsen av arbeidet sitt enn andre og står derfor kortere i jobb.

NTL Ung aksepterer ikke en pensjonsordning som individualiserer og svekker retten til en rettferdig pensjon, og som fordrer at framtidas pensjonister må stå unødvendig lenge i jobb for å sikres en pensjon å leve av.

NTL Ung vil:

 • at all offentlig tjenestepensjon blir en del av tariffavtalen i staten for å sikre innflytelse på pensjonsoppgjøret
 • at særaldersgrenser skal videreføres
 • ha tilbake en reell mulighet til tidligpensjon for de som trenger det

Tema
NTL Ung politisk plattform