Politisk plattform for NTL Ung 2019-20

 1.  NTL Ungs visjon for samfunnet

Norsk Tjenestemannslags prinsipp- og handlingsprogram ligger til grunn for forbundets arbeid og legger sammen med forbundets vedtekter rammene for NTL Ungs politikk.

NTL Ung setter menneskelige verdier foran materiell velstand og økologi foran økonomisk vekst. Vi jobber for et samfunn der solidaritet ikke kjenner grenser.

NTL Ung ønsker et samfunn hvor alle innbyggerne er frie og har like reelle muligheter. Det forutsetter en aktiv omfordelingspolitikk som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller. Progressiv skattepolitikk, kollektiv lønnsdannelse, universelt utformede arbeidsplasser og en sterk offentlig sektor er avgjørende for å oppnå dette.

NTL Ung skal spesielt fokusere på faglige og politiske spørsmål som er av særlig stor betydning for unge arbeidstakere og studenter. Det er et overordnet mål for NTL Ung at alle i samfunnet skal sikres økonomisk uavhengighet og at alle som har arbeidsevne kan få arbeid. Vi må jobbe for et forutsigbart og stabilt velferdstilbud til alle.

NTL Ung vil være en aktiv pådriver i arbeidet for fred, solidaritet og i kampen mot klimaendringene. For å få til rettferdig fordeling globalt og gode løsninger på klimautfordringene, trenger vi et styrket internasjonalt samarbeid.

Med en regjering som gjentatte ganger har angrepet arbeidstakeres rettigheter, ønsker NTL Ung å jobbe strategisk med følgende saker for å ha størst mulighet for gjennomslag:

 

 • ABE-reformen
 • Ikke-kommersiell studentvelferd
 • arbeidstidsreduksjon

2.  Arbeidslivet  

 

NTL Ung har som målsetning at alle som har mulighet skal kunne delta i arbeidslivet. Det betyr at også unge må få mulighet til å arbeide i faste, hele stillinger. Økt bruk av midlertidige stillinger er ikke med på å redusere arbeidsledigheten. Midlertidighet skaper utrygghet i hverdagen og svekker arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet. NTL Ung vil kjempe for en sterk arbeidsmiljølov og en sterk lov for statsansatte som begrenser midlertidige ansettelser.

Kortere normalarbeidsdag vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og familieliv, bidra til lavere forbruksvekst og hjelpe flere som ønsker det til å stå lenger i arbeid, noe som er spesielt gunstig for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Kortere arbeidstid vil også kunne skape flere arbeidsplasser og slik være et tiltak mot arbeidsledighet. NTL Ung vil derfor kjempe for arbeidstidsreduksjoner med full lønnskompensasjon for å nå sekstimersdagen. Ved innføring av tariffestet og gradvis reduksjon i arbeidstiden må lavtlønte sikres fortsatt lønnsvekst. Vilkårene for ubekvem arbeidstid i lov- og avtaleverk må endres for å sikre at turnusarbeidere blir ivaretatt.

Forutsetningen for et inkluderende arbeidsliv er at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og tilrettelagt både fysisk og psykisk. Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Vi vet at unge er overrepresentert på statistikken over psykiske lidelser og at det er store mørketall. Det er derfor særlig viktig å ha fokus på denne gruppen. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har psykiske lidelser vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb. For mange med psykiske lidelser kan arbeid bidra til at de blir raskere friske.

Dagens situasjon med to lønnssystemer og tariffavtaler i staten legger til rette for større forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten, og bidrar til å splitte fellesskapet mellom arbeidstakerne og forskyve makt i arbeidsgivers favør. NTL Ung er motstandere av et individualisert arbeidsliv og tilhengere av prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Vi mener de ansatte skal lønnes basert på arbeidsoppgaver og ansvar. NTL Ung er for en solidarisk lønnspolitikk som styrker lavtlønte arbeidstakere, og samtidig sikrer alle en reallønnsutvikling.  Dette sikres best ved at hoveddelen av lønnsdannelsen skjer sentralt med størst mulig generelle kronetillegg.

 

Ansattes ytringsfrihet er under press. Flere opplever press fra arbeidsgivere som ikke ønsker at ansatte skal ytre seg negativt om arbeidsplassen. NTL Ung mener at de ansatte selv er best rustet til å si ifra om utfordringer på arbeidsplassen og at deres rett til å ytre seg må sikres.

Frykten for ikke å få jobb etter endte studier har ført til at svært mange unge i Europa velger å ta seg ulønnede eller lavtlønnede internships og praktikantstillinger. Dette gjør seg også gjeldende i Norge. Når staten benytter seg av slike stillinger sender dette et dårlig signal til resten av arbeidslivet. NTL Ung mener at rettighetene i internships og praktikantstillinger bør styrkes og tariffestes.

Offentlig sektor er en stor innkjøper og arbeidsgiver og bør bruke den makten til å sikre et anstendig arbeidsliv for alle. Den såkalte Oslo-modellen setter strenge krav til bruk av lærlinger, fagarbeidere, faste ansettelser og tarifflønn under og mellom oppdrag hos entreprenører som gjør arbeid for kommunen. Dette er gode virkemidler i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping og for å sikre fagarbeidere skikkelige arbeidsvilkår. NTL Ung mener at Oslo-modellen bør bli nasjonal standard.

NTL Ung skal jobbe for å motvirke kontroll og overvåkningstiltak og kvantitative måltallskrav. NTL Ung ønsker i stedet tillitsbasert ledelse som gir ansatte handlingsrom for å uføre kvalitativt godt arbeid i tråd med samfunnsoppdraget. NTL Ung ønsker at det skal være avtalefestet forhandlingsrett på bruken av kvantitative måltallsparametere og statistikk på individnivå i staten. Dette omfatter både historiske tall og sanntidsfølging av ansattes produksjon.

 

NTL UNG vil:

 • ha større satsing mot ungdomsledighet
 • at flest mulig i arbeid skal være fast ansatte
 • redusere normalarbeidsdagen
 • jobbe for et rettferdig lønnssystem og lik lønn for likt arbeid
 • kjempe for at interns/trainees og praktikanter får tariffestede rettigheter og arbeidsvilkår
 • Innføre nye standardkontrakter for offentlige anskaffelser med Oslo-modellen som utgangspunkt.

              

3.  Pensjon

 

Medlemmene i NTL Ung er fremtidens pensjonister. For oss er det viktig med kollektive løsninger som sikrer forutsigbare, solidariske og langsiktige fellesordninger. Pensjonssparing skal ikke være et ansvar for den enkelte. NTL Ung skal være en pådriver i arbeidet for å sikre gode pensjonsordninger også i framtiden og vil jobbe for at fagbevegelsen engasjerer og involverer unge medlemmer i diskusjonen om fremtidens pensjonssystem.

Vi har nå fått en ny offentlig tjenestepensjon som er over samme mal som alderspensjon i folketrygden etter at den ble endra med pensjonsreformen i 2011.  Pensjonsreformen  gir uheldige fordelingseffekter, de som må gå av tidlig får lavere pensjon. De som kan stå lenge i jobb kommer ut med høyere pensjon enn 66 prosent av tidligere lønn. Kutt i pensjon for lavlønte finansierer mer pensjon til de høytlønte, noe vi må jobbe for å unngå. Alderspensjon i folketrygden må ha en omfordelingsprofil som sikrer alle en pensjon de kan leve av. De to viktigste endringene i alderspensjonen i folketrygden, og nå også i offentlig tjenestepensjon er alleårsregelen og levealdersjustering. I dag teller samtlige arbeidsår mot den endelige pensjonen, hvor tidligere kun de 20 beste arbeidsårene talte. Pensjonen blir i tillegg levealdersjustert. Endringene medfører at framtidens pensjonister må jobbe lengre for å få tilsvarende pensjon som i dag.

Vi ønsker å unngå skattelegging av slitertillegg. Pensjon under utbetaling underreguleres hvert år. Ved økning i grunnbeløpet legges det inn et fratrekk på 0,75%, Dette gjør at pensjonistene ikke henger med i lønnsveksten ellers i samfunnet. Ved endringer i pensjonsregelverk ønsker vi å sikre gode overgangsregler for å unngå at enkelte årskull blir pensjonstapere. Vi må opprettholde særaldersgrense for de som har yrker som gjør at de ikke kan stå i arbeid til ordinær pensjonsalder.

Det er særlig tre punkter i opptjeningsreglene for innskuddsbasert tjenestepensjon som bryter med likestillingsprinsippene: Manglende opptjening for dem som jobber i stillinger under 20 prosent, manglende opptjening for lønn under folketrygdens grunnbeløp (1G) og bortfall av opptjent pensjonskapital dersom man er ansatt i mindre enn tolv måneder. Dette vil ramme unge arbeidstakere i korte engasjementer og deltidsstillinger. Det er oftere kvinner som har fravær fra arbeidslivet grunnet omsorgsoppgave eller jobber i reduserte stillinger. Disse vil bli hardest rammet av de nye reglene.

I dag har ikke statlig ansatte streikerett på pensjonsoppgjøret i folketrygden, da det vedtas i lov om statens pensjonskasse. Vi har kun streikerett på det som omhandler pensjon i Hovedtariffavtalen. NTL Ung mener derfor at all offentlig tjenestepensjon bør bli en del av tariffavtalen i staten for å sikre reell innflytelse på pensjonsoppgjøret. NTL Ung mener at de ulike forutsetningene for hvor lenge vi lever er med på å skape et tydelig klasseskille i Norge. Mange yrkesgrupper har en betydelig større belastning i utførelsen av arbeidet sitt enn andre og står derfor kortere i jobb. Derfor bør særaldersgrenser videreføres, slik at man ivaretar arbeidstakere som av ulike årsaker må gå av med tidlig pensjon. Det må også sikres fortsatt gode uførepensjonsordninger i offentlig sektor. Avtalefestet pensjon (AFP) er med ny offentlig tjenestepensjon ikke lenger en  tidligpensjonsordning, men en  tilleggspensjon etter modell fra privat sektor.  NTL Ung vil ha tilbake en reell mulighet til tidligpensjon for de som trenger det.

NTL Ung skal jobbe for en bred, kollektiv og utjevnende pensjonsordning som sikrer alle en pensjon man kan leve av. Vi aksepterer ikke en pensjonsordning som individualiserer og svekker retten til en rettferdig pensjon, og som fordrer at framtidas pensjonister må stå unødvendig lenge i jobb for å sikres en pensjon å leve av.  

NTL Ung vil:

•ha en bred, kollektiv og utjevnende pensjonsordning med en garantert pensjon man kan leve av uavhengig av når man går av, og som sikrer en reell mulighet til å gå av tidlig med pensjon for de som trenger det

•at alle skal ha pensjonsopptjening fra første krone

•kreve rettferdig pensjon uavhengig av fødselsår

•at offentlig tjenestepensjon tas inn i tariffavtalene i staten

            

4.  Utvikling av velferdsstaten og offentlig sektor

 

NTL Ung har store ambisjoner for offentlig sektor, og vil at ansatte og tillitsvalgte skal sitte i førersetet for utviklingen.  Velferdsstaten er viktig for et demokratisk og inkluderende samfunn. Alle landets innbyggerne skal sikres like muligheter til utdanning, helse- og velferdstjenester og et sosialt og økonomisk sikkerhetsnett. Det er de folkevalgtes ansvar å sikre gode, offentlige tjenester som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller.

NTL Ung mener at mange av de store samfunnsutfordringene løses best i fellesskap. Dette ivaretas best ved at velferdstjenester og samfunnssikkerhet sikres og leveres av offentlig ansatte. Den norske arbeidslivsmodellen har sterke tradisjoner for aktivt partssamarbeid, og offentlig ansatte har kunnskapen og kompetansen til å definere framtidas behov og løsninger.

Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) og stadig omstillingspress er ressurskrevende, og påvirker offentlig sektors evne til å ivareta sine samfunnsoppgaver på vegne av fellesskapet. Ny lov for statens ansatte fratar statsansatte grunnleggende rettigheter knyttet til blant annet stillingsvern, og bidrar dermed til å svekke forvaltningens uavhengighet. Outsourcing av oppgaver fra virksomhetene og flytting av statlige arbeidsplasser skaper utrygghet rundt statsansattes arbeidsforhold.

Det offentlige må bidra aktivt for å sikre at alle har mulighet til tak over hodet. Staten og kommunene har et særlig ansvar for dette. Styrking av Husbanken er et tiltak som kan bidra til å redusere forskjeller. For å bedre situasjonen i boligmarkedet, er det nødvendig med en aktiv tomte- og utbyggingspolitikk, et regulert leiemarked og et skattesystem som gjør boliger langt mindre attraktive som investeringsobjekter. Skatteregimet må spesielt skjerpes for sekundærboliger.

Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester bidrar til en storstilt overføring av offentlige midler til privat profitt. Markedsstyringsprinsipper gjør offentlig sektor mindre effektiv, svekker ansattes medbestemmelse og fører til dårligere tjenester. Kampen for en sterk offentlig sektor og offentlig sektors egenart er derfor en kamp for framtidas velferdsstat og den norske modellen. Markedsstyringen av offentlig sektor bør erstattes av en tillitsreform.  

 

NTL Ung vil:

 • ivareta en sterk offentlig sektor og en uavhengig statlig forvaltning
 • offentlige tjenester skal fortsatt leveres av offentlig ansatte
 • stanse all privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, virksomheter og statlige selskaper
 • ha aktiv utbyggingspolitikk og et skattesystem som sikrer boliger til en overkommelig pris
 • at staten som hovedregel skal bygge egen kompetanse, fremfor utstrakt bruk av innleie og konsulenter
 • innføre tillitsreform i offentlig sektor
 • at ABE-reformen avsluttes og at statlig sektor heller får tilført friske midler til å gjennomføre digitalisering og effektivisering

 

5.  Digitalisering og robotisering

 

NTL Ung erkjenner de utfordringer den teknologiske utviklingen medfører for norske arbeidstakere. Robotisering, automatisering, digitalisering og kunstig intelligens er ulike sider av samme prosess. Denne teknologien åpner for at den enkelte arbeidstaker kan lettes for mindre, tidkrevende oppgaver av rutinemessig art, og samtidig legge tyngden av kompetansen og arbeidskraften sin i arbeidsoppgaver som krever individuell vurdering og faglig kompetanse. Fagbevegelsen viktigste oppgave i denne sammenhengen er å ta styring og bruke den nye teknologien til fellesskapets beste. Vi må aktivt kjempe for at disse teknologiske nyvinningene fører deling av arbeid, kortere arbeidsdag, større frihet og en mer bærekraftig levemåte for norske medborgere.     

 

Arbeidsmarkedet generelt, inkludert offentlig sektor står overfor en utvikling hvor stadig flere tjenester digitaliseres, automatiseres og robotiseres. Dette er i utgangspunktet en positiv utvikling, men kan få store konsekvenser for arbeidstakere. Arbeidet med digitalisering er høyteknologisk og utviklingen skjer gradvis. Dette kan gjøre det vanskeligere å utøve reell medbestemmelse, fordi avgjørelser som har betydning for den enkelte arbeidstaker tas utenfor de tradisjonelle medbestemmelsesfora.

NTL Ung mener også at offentlig sektor må satse på å styrke intern digital kompetanse og utbygging av egen digital infrastruktur, både for å beholde statlige arbeidsplasser, og for å beholde kontrollen over den store mengden data sektoren forvalter på vegne av innbyggerne. Denne oppgaven kan ikke settes ut til private aktører som styres av økonomiske interesser.

Det er en betingelse for den teknologiske utviklingen at det gis gode muligheter for kompetanseheving og etterutdanning. Alle berørte arbeidstakere må derfor ha rett til omskolering når arbeidsoppgavene deres automatiseres. NTL Ung mener at det er viktig at verken ansatte eller innbyggernes rettigheter innskrenkes for at regelverket skal tilpasses slik at det muliggjør robotisert saksbehandling.

Digitaliseringen av nødnettet har ikke vært vellykket. Ved flere anledninger har nødnettet vært nede under ekstremvær, noe som har vanskeliggjort kommunikasjonen nødetatene imellom og mellom nødetatene og sivilbefolkningen. Dette er svært alvorlig, og liv kunne i verste fall gått tapt. NTL Ung mener nødnettet må oppgraderes til å fungere i nødstilfeller som ekstremvær eller andre akutte hendelser.

 

NTL Ung mener at effektiviseringsgevinstene som kan følge av digitalisering, automatisering og robotisering i størst mulig grad skal benyttes til å gjøre forvaltningen bedre.

 

NTL Ung vil:

 • at digitalisering, automatisering og robotisering i offentlig sektor skjer innenfor rammene av medbestemmelse.
 • at de økonomiske gevinstene som følger av digitalisering, automatisering og robotisering føres tilbake til samfunnet i form av bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidsforhold for arbeidstakerne i offentlig sektor.
 • at offentlig sektor skal satse på en styrking av intern digital kompetanseheving og utbygging av egen digital infrastruktur
 • At alle ansatte berørt av robotisering får mulighet til kompetanseheving og etter- og videreutdanning
 • At nødnettet skal oppgraderes

 

 6. Et sterk og uavhengig sivilsamfunn

 

Et sterkt og uavhengig sivilsamfunn Sivilsamfunnet er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen og for demokratiet. Frivillige og ideelle organisasjoner gir mennesker muligheter og bidrar til økt deltagelse i samfunn og arbeidsliv. Gjennom aktivitet og opplæring skaper organisasjonene møteplasser på tvers av kulturelle, økonomiske og sosiale skillelinjer. For det offentlige er frivillige og ideelle organisasjoner en viktig partner for å løse oppgaver på flere samfunnsområder. De er med å løse viktige oppgaver innen områder som kultur, inkludering, barn og unges oppvekstsvilkår og opplæring. NTL Ung mener et sterkt og uavhengig frivillig og ideell sektor viktig for samfunnet. En viktig forutsetning for dette er styrket finansering og gode rammevilkår. Mange jobber i frivillig og ideell sektor. NTL Ung mener det er viktig at de ansatte i frivillig og ideell sektor sikres anstendige lønn og arbeidsvilkår.

 

NTL Ung vil:

 • Sikre frivillige- og ideelleorganisasjoner gode rammebetingelser
 • Styrke finansieringen av frivilligheten med en høy andel frie midler
 • Øke organisasjonsgraden i frivillig og ideell sektor
 • Jobbe for gode lønn og arbeidsvilkår i frivillig og ideell sektor

 

 7. Studentvelferd, studiefinansiering og studenter i arbeidslivet

Studenter er en av samfunnets viktigste investeringer. Lånekassen gjort det mulig for flere å ta høyere utdanning. Videre må vi videreutvikle og sikre studentvelferden og studiefinansieringen. For at alle skal ha reelle muligheter til å ta høyere utdanning må det tilrettelegges. Her må en moderne fagbevegelse, med LO i spissen, gå foran. NTL Ung mener at studentsamskipnadene, ledet av studenter, er best egnet til å forvalte ordningene for studentvelferd.

NTL Ung støtter innføringen av 11 måneders studiestøtte, men mener at den totale studiestøtten er for lav. I dag har kun de som får støtte hjemmefra råd til å være heltidsstudenter. Det skaper et klasseskille. NTL Ung vil derfor binde studiestøtten til to ganger Folketrygdens grunnbeløp, øke stipendandelen til 50% og fastsette en lav rente på studielån. I denne regjeringsperioden har studentøkonomien blitt svekket, fordi det nå kreves en fullført grad for å få omgjort lån til maksimal stipendandel. NTL Ung vil reversere alle kutt regjeringen har gjort i studiestøtten.

De fleste studenter må arbeide ved siden av studiet. De fleste jobber deltid eller som ringevikarer. Som gruppe preges studenter av dårlige lønns- og arbeidsvilkår, manglende stillingsvern og mangel på tariffestede rettigheter. For å motarbeide dårlige arbeidsforhold må studenter sikres faglige rettigheter, samt god informasjon om disse, på lik linje med andre arbeidstakere.

Den norske modellen er avhengig av en høy organisasjonsgrad der også studenter er representert. Alternativet vil være at studenter utgjør en gruppe løsarbeidere som undergraver allerede opparbeidede rettigheter. Som fagorganiserte vil studenter stå styrket som gruppe i kampen om å ivareta sine rettigheter i arbeidslivet. NTL Ung mener derfor at studenter må fagorganisere seg. Fagbevegelsen må ha et godt tilbud til studenter. Skal man rekruttere flere studenter må fagbevegelsen i større grad enn i dag være tydelige på hvordan studenter kan engasjere seg for faglige rettigheter på arbeidsplassen.

 NTL Ung er mot enhver innføring av skolepenger, studie- og søknadsavgift både for norske og internasjonale studenter. Studentrabatt på kollektivtransport, helsetjenester, kulturtilbud og andre viktige samfunnstjenester må utvides og i tillegg gjelde lærlinger.

Det er fortsatt store sosiale, geografiske, kjønnsmessige forskjeller i rekruttering til høyere utdanning. Disse må utjevnes og studentmassen bør, som arbeidslivet for øvrig, gjenspeile befolkningen. NTL Ung vil fortsette kampen for lik rett til utdanning.

For å sikre reell likhet til utdanning må utsatte grupper ivaretas. Det må derfor tilrettelegges bedre for studenter med nedsatt funksjonsevne og studenter med barn. NTL Ung ønsker full barnehagedekning, flere studentboliger for familier og økt økonomisk støtte til studenter med barn, forvaltet av studentsamskipnadene. Studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til økt økonomisk støtte, nok timer BPA og tilrettelagte studentboliger.

Den klart største kostnaden for studenter er bolig. NTL Ung vil gjøre studentsamskipnadens boligtilbud mer attraktivt. Å bygge statlig subsidierte studentboliger virker prisdempende på det private leiemarkedet, og styrker studenters privatøkonomi. Allerede etablerte studentboliger må vedlikeholdes.

NTL Ung vil styrke kompetansen om et trygt arbeidsmiljø for studenter. Kompetansen må økes i sektoren, blant studentenes tillitsvalgte og verneombudene. Studenter ved institusjoner som har utdanning og forskning som hovedformål skal ha samme rettigheter knyttet til HMS som ansatte ved institusjonen. Det bør lages nasjonale retningslinjer for studenters obligatoriske praksis slik at alle studenter sikres forsvarlig arbeids- og hviletid i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Det er sentralt å ta vare på studenters arbeidsmiljø, hva angår lesesaler, grupperom og luftkvalitet. Det må bygges flere lesesaler og grupperom. Videre må det sikres gode ordninger og vern for varsling, slik at studenter kan varsle om kritikkverdige undervisnings- og arbeidsforhold.

For at studenter i Norge skal ha lik mulighet til å velge studiested, uavhengig av økonomisk eller geografisk bakgrunn, er det viktig at de blir tildelt tilstrekkelig med reisestøtte. NTL Ung ønsker å gjeninnføre Lånekassens reisestøtte for alle norske studenter i og utenfor Norge. Dette er avgjørende for å sikre en reell mulighet til å velge studiested uavhengig av geografisk tilknytning.

 

NTL Ung vil:

 • Øke studiestøtten til to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G)
 • Øke stipendandelen til 50%
 • Jobbe for at det bygges 4000 universelt utformede studentboliger årlig
 • Jobbe for at studentsamskipnadenes overskudd går tilbake til studentvelferdstilbudet
 • Ha en lav, politisk bestemt rente på studielånet, som ikke kan overstige nivået på styringsrenten
 • Reversere alle kutt regjeringen har gjort i stipend og studiestøtte
 • Sikre studenters arbeidsmiljø på lik linje med arbeidstakere
 • Innføre nasjonal rabatt på kollektivtransport på minimum 50% for alle studenter
 • Det skal være studentombud tilstede på alle studiesteder
 • Sikre studenters faglige rettigheter på lik linje med andre arbeidstakere
 • Arbeide for at flere studenter organiserer seg i NTL og LO
 • Jobbe for at en kan organisere seg som student i LO uten å måtte velge forbund. Forbundstilknytning skjer først når en går over i ordinært arbeid.
 • Jobbe for at studenter får et bedre organisatorisk tilbud i NTL og LO
 • Jobbe for en samordning av studentarbeidet i LO

 

8. Utdanning, kunnskap og kompetanse

Kunnskap er en viktig kilde til innflytelse og bidrar til at hvert enkelt menneske aktivt kan delta i samfunnet uavhengig av alder, sosial bakgrunn og økonomiske evner. Lik rett til utdanning er derfor et grunnleggende demokratisk prinsipp. En sterk offentlig fellesskole, både i grunnskolen og videregående skole, er fundamentet for et fritt og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Livslang læring bidrar til mestring, øker livskvalitet og åpner muligheter for deltakelse i arbeid- og samfunnsliv og sikrer behovet for kvalifisert arbeidskraft i takt med endringene i samfunnet. Et viktig tiltak for fremme livslang læring vil være å legge til rette for læring på arbeidsplassen, gjennom studieforbund og økt tilgang til etter- og videreutdanning. Ikke-formelle opplæringsarenaer inkluderer all organisert læring som ikke skjer i de formelle utdanningsinstitusjonene. Ikke-formelle opplæringsarenaer handler om læringen som skjer i kurs hos fagforeninger, på arbeidsplassen og i frivillige- og ideelle organisasjoner. NTL Ung verdsetter og vil styrke disse.

En gratis fellesskole er best egnet til å utjevne sosiale forskjeller. Privatskoler er med på å svekke fellesskolen og antallet privatskoler må derfor holdes lavest mulig. Gratisprinsippet som gjelder i norsk offentlig skole må løftes fram og realiseres for alle elever, også på videregående skole. Læremidler, studieturer og arbeidsklær og annet utstyr som er nødvendig på skal være gratis for elevene. Unge arbeidstakere har ofte dårlige kunnskaper om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Det er derfor behov for at arbeidslivskunnskap får en større plass i skolen.  

Alle skal ha reelle muligheter til å fullføre utdanningsløpet sitt uavhengig av studieretning. Elever på yrkesfaglige studieretninger skal ha mulighet til å fullføre utdanningen sin, bli fagarbeidere og bidra i arbeidslivet. En fagutdanning med god kvalitet er helt sentralt for et konkurransedyktig næringsliv i Norge, og det er viktig at fagbrevets stilling opprettholdes i et arbeidsliv i endring. Høyt frafall i videregående skoler er et problem som bidrar til at unge ender opp uten hverken studiekompetanse eller fagbrev, dette må motarbeides blant annet gjennom flere lærlingeplasser.

NTL Ung støtter ordninger som, gjennom offentlige anbud, stiller krav til tilbyderne om bruk av lærlinger. Dette må også inkludere eventuelle underleverandører. NTL Ung mener at lærlingtilskuddet må økes, samtidig som det må bevilges øremerkede midler til fylkeskommunene for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. NTL Ung vil jobbe for å heve statusen til fagutdanningen og fagarbeideren og vil synliggjøre betydningen av dyktige fagarbeidere. NTL Ung er for en videreutvikling av Y-vei ordninger slik at fagbrev kan kvalifisere for opptak til høyere utdanning.

NTL Ung mener at nyutdannede fagarbeidere må gå ut i et trygt og forutsigbart arbeidsliv, med faste, hele stillinger. Heltidsproblematikken i helse- og omsorgssektoren og utfordringene med bemanningsbransjen i bygg- og anleggssektoren er eksempler som undergraver fagarbeidernes rettigheter.

NTL Ung vil:

 • innføre arbeidslivskunnskap i skolen
 • bevare den norske fellesskolen
 • ha flere lærlingplasser i offentlig og privat sektor
 • innføre lovfestet rett til lærlingeplass
 • innføre Y-vei på flere utdanninger
 • Arbeide for at alle skal ha tilgang til læringsmuligheter, uavhengig av livssituasjon, alder og tilknytning til arbeidslivet
 • At arbeidstakere skal ha rett på kompetanseheving
 • Styrke de ikke-formelle opplæringsarenaene

              

9. Høyere utdanning og forskning

Utdanning og forskning er grunnlaget for videreutvikling av demokrati og velferd. Universitets- og høyskolelovens bestemmelser om studentrepresentasjon og hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse er viktige bærebjelker for at studenter og arbeidstakere i akademia kan påvirke egne institusjoner. For å sikre medbestemmelse mener NTL Ung at valgt ledelse bør være normen innenfor akademia. Valgt ledelse har sin forankring og lojalitet hos de ansatte og studentene, og bidrar derfor til at beslutningene er faglig forankret og får legitimitet gjennom ansatt- og studentdemokratiet.

Finansiering må støtte opp under grunnforskning og den frie forskningen, og finansieringen skal ikke være avhengig av konkurranse eller næringslivets prioriteringer. Gjennom å kanalisere en større andel av forskningsmidlene direkte til institusjonene vil man kunne oppnå dette. Grunnforskning er viktig for å styrke vår forståelse av oss selv og verden og for å utvikle samfunnet videre, og danner grunnlaget for framtidig verdiskaping. NTL Ung vil sikre at det er tilstrekkelige ressurser til grunnforskning, og det bør derfor opprettes flere statlig finansierte stipendiater, postdoktor- og førsteamanuensisstillinger ved høyskoler og universiteter. Prinsippet om forskningens frihet må vernes. Den beste måten å sikre dette er ved forutsigbare arbeidsvilkår og faste stillinger, dette sikres ikke gjennom byråkratiske belønningssystemer hvor ansatte konkurrerer om midler på bakgrunn av kvantitativt dokumentert forsknings- og utdanningsaktivitet.

NTL Ung mener mangfoldet i universitets- og høgskolesektoren er viktig og bør bevares. Dette trues nå med de strukturelle endringene som er gjennomført i sektoren. Kravene som stilles til omorganiseringen av sektoren er i realiteten krav som stilles til arbeidstakerne. Demokratiet ved universiteter og høgskoler er satt under press, og prosessene undergraver den frie forskningen og den akademiske friheten. Denne utviklinga må stanses og reverseres. Avgjørelsene på alle nivåer ved universiteter og høgskoler skal tas i formelle organer der ansatte og studenter er representert.

NTL Ung mener det er viktig å bevare breddeuniversiteter, og å bevare campus og høgskoler som en drivkraft i samfunnsutviklingen i samarbeid med forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å sikre et desentralisert og variert utdanningstilbud over hele landet. Breddeuniversitet og et bredt regionalt tilbud er under press med de strukturelle endringene som gjennomføres i sektoren.

NTL Ung mener at universitetene fortsatt skal være forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og vil gå mot andre tilknytningsformer for universitets - og høgskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen.

Fagskolen er det yrkesfaglige alternativet til universitets -og høyskoleutdanning, og må styrkes som høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen har en viktig rolle som utdanningsvei og som tilbyder av etter- og videreutdanningstilbud. NTL Ung mener at fagskolene må sikres god og forutsigbar statlig finansiering og at fagskolestudentenes rettigheter bør styrkes.

NTL Ung vil:

 • forsvare fri og uavhengig forskning  
 • styrke student- og ansattdemokratiet gjennom valgt ledelse ved utdanningsinstitusjonene
 • bevare breddeuniversitetene og høgskolenes kompetanse i regionene
 • NTL Ung er mot innføring av tilknytningsformer som for eksempel foretaksmodellen i universitets- og høgskolesektoren.
 • at det utvikles fagskoletilbud på flere områder og at det samlede tilbudet styrkes kraftig.
 • ha bedre overgangsordninger mellom fagskole og høyere utdanning, som samtidig ivaretar fag- og yrkesutdanningens egenart
 • at fagskolestudenter får samme rettigheter som studenter ved universitet og høyskoler
 • Fjerne byråkratiske belønningssystemer som tildeler midler basert på kvantitativt dokumentert forsknings- og utdanningsaktivitet

    

10. Likestilling

NTL Ung mener at et likestilt arbeidsliv også krever et likestilt familieliv. En tredeling av foreldrepermisjonen på minimum 15 uker til hver forelder, samt at menn og andre medforeldre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. Felleskvoten sikrer fleksibilitet og gir rom for at familiene kan tilpasse permisjonstiden til sin hverdag. Tredeling av foreldrepermisjonen bidrar til likestilling både i hjemmet og i arbeidslivet, og til barns rett til gode relasjoner og tilknytning til begge foreldre allerede fra småbarnsalderen.

Trakassering er en stor utfordring i samfunnet, i arbeids- og organisasjonslivet. Ofte ser man at kvinner blir utsatt for seksuell trakassering i større grad enn menn, selv om det finnes store mørketall på dette. Det er et stort problem at menn som rapporterer om seksuell trakassering ikke blir trodd. Samtidig er det lite tall på seksuell trakassering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i det norske arbeidslivet. Seksuell trakassering defineres ofte ut fra maktforhold på arbeidsplassen, men seksuell trakassering skjer også ofte mellom kollegaer. Det oppleves ofte som vanskelig å rapportere om dette i frykt for å ikke bli trodd og å oppleve sanksjoner fra ledelsen.

Utfordringen med seksuell trakassering blir ofte forsterket for de som er ansatt i deltidsstillinger, hvor man er avhengig av en god tone med ledelsen for å sikre fortsatt arbeid og/eller en større stilling. Å sikre muligheten til å varsle om slike forhold på en trygg måte på alle arbeidsplasser er avgjørende for å få bukt med dette problemet.

Skeive arbeidstakere opplever diskriminering på arbeidsplassen enten av kollegaer, ledelsen eller kunder og klienter. Utviklingen viser at det er en bedring, men forskningen viser også at det fremdeles er utfordringer. Det er spesielt utfordrende for transpersoner å komme ut, men med en sterk fagforening i ryggen vil denne prosessen kunne bli enklere. For mange skeive er det å være åpen om seksualitet og kjønn, en stor del av identiteten deres, og å oppleve negative holdninger og nedsettende vitser vil kunne føre til minoritetsstress. Fagbevegelsen spiller en viktig rolle for et inkluderende arbeidsliv

NTL Ung mener fagbevegelsen bør spille en viktig rolle i arbeidet mot seksuell trakassering uansett kjønn og stillingsprosent.

NTL Ung vil:

 • Arbeide for at det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter
 • Innføre en likelønnspott i statlige tariffoppgjør
 • Innføre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger
 • Arbeide for at NTL iverksetter forebyggende tiltak og synliggjør rutiner for varsling av seksuell trakassering
 • Arbeide for opplæring av tillitsvalgte for håndtering av saker som angår seksuell trakassering på arbeidsplassene
 • Kjempe mot negative holdninger til, og diskriminering mot, skeive i arbeidslivet

 

11. Inkludering og mangfold  

Fagbevegelsens prinsipper bygger på solidaritet, likhet og fellesskap. NTL Ung jobber for et inkluderende samfunn hvor mangfold er en verdi for både enkeltmennesket og samfunnsutviklingen. Vi mener at som samfunn har vi plikt til å hjelpe mennesker på flukt, og til å jobbe globalt for en verden hvor flyktningers rettigheter styrkes. Vi vil alltid stå opp mot rasisme, diskriminering og fremmedfrykt.

 

NTL Ung vil ha en solidarisk asyl- og flyktningpolitikk der menneskeverdet veier tungt. For å sikre en god integrering er det essensielt at flyktninger blir tatt godt imot, og kommer raskt i arbeid. Mottaksopphold må ikke være lenger enn strengt nødvendig, og bør fylles med meningsfullt innhold.

Innvandrerbefolkningen i Norge har generelt lavere utdanning, lavere inntekt og rammes oftere av arbeidsledighet enn befolkningen som helhet. NTL Ung oppfordrer institusjoner for høyere utdanning i Norge til å ta del i Akademisk dugnad, for å sikre at flyktninger og asylsøkere får utdanning, ferdigstilt påbegynte grader og brukt sin utdanning fra hjemlandet i det norske arbeidsmarkedet. Norskopplæringen må styrkes og kvalitetssikres, og asylsøkere bør gis anledning til å jobbe. De som har fått sine søknader innvilget må raskt bosettes og komme inn i introduksjonsprogram, få godkjent utdanning og realkompetanse, og bli en del av arbeidslivet. En politikk for arbeid til alle og mindre klasseforskjeller er derfor det viktigste bidraget til bedre inkludering. 

Arbeid er nøkkelen til integrering og en sterk fagbevegelse er viktig for å motvirke sosial dumping. Personer med minoritetsbakgrunn opplever oftere diskriminering i ansettelsesprosesser og i arbeidslivet generelt, og det kreves konkrete tiltak for å motvirke dette. Trygge rammer og sikre framtidsutsikter er avgjørende for god integrering. Flyktninger må sikres forutsigbare og gode muligheter for familiegjenforening. Krav til botid for å søke om statsborgerskap bør senkes, og det må innføres en foreldelsesfrist på tilbakekalling av statsborgerskap. 

Arbeidslivet må også være inkluderende for de med funksjonsnedsettelser og kronisk syke. Det er i dag alt for lite fokus på deres ressurser og arbeidskapasitet i stedet for deres funksjonsbegrensninger. NTL Ung ønsker et inkluderende arbeidsliv for denne gruppen og krever at lovgivningen tas på alvor og følges tett opp. Arbeidsstyrken og tillitsvalgtapparatet bør gjenspeile mangfoldet i befolkningen og staten må bidra aktivt til at alle behandles likeverdig. Formelle og uformelle hindringer må identifiseres og fjernes. Det er viktig at NTL og LO går i front for godt inkluderingsarbeid i egen organisasjon, og engasjerer seg i statens storsatsning på funksjonshemmede sammen med relevante organisasjoner for å fremme mer inkluderende arbeidsliv. Å skape en felles plattform for utveksling av erfaringer for funksjonshemmede og kronisk syke vil være en viktig del av dette arbeidet.

 

NTL Ung vil:

 • aktivt bekjempe rasisme, diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet
 • være pådriver for en human og åpen asyl- og flyktningpolitikk
 • at statlige virksomheter innfører et prøveprosjekt med ”anonyme jobbsøknader”
 • at asylsøkere får arbeidstillatelse og rett til norskopplæring i mottak
 • aktivt arbeide for å få flere med minoritetsbakgrunn inn i tillitsvalgtapparatet
 • at statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt rekrutterer minoriteter og funksjonshemmede
 • sørge for at det er universelt utformede lokaler og sikre tilgjengelighet når kurs, møter og konferanser arrangeres av NTL  
 • Utrede konsekvensen av det nye strenge regelverket på arbeidsavklaringspenger og at ungdom under 30 år kan få AAP lenger enn tre år
 • at psykiske helseplager blir tatt på alvor slik at det blir lagt til rette for alle arbeidstakere

12. Klima og miljø

Dagens klima- og miljøproblemer utfordrer grunnlaget for livet på jorden, og menneskeheten står overfor irreversible og uangripelige samfunnsmessige konsekvenser. Handlingsrommet for å unngå de verste konsekvensene minsker for hver dag. Med sin særstilling i det norske samfunn, har fagbevegelsen et særdeles stort ansvar både i å få til substansiell redusering av utslipp og forurensing, men og når det kommer til å tilpasse samfunnet for de forandringene som vil påvirke oss i alt økende grad. Dersom Norge skal overholde sine forpliktelser overfor Parisavtalen og FNs bærekraftsmål kreves et taktskifte i norsk klimapolitikk.

 

NTL Ung anerkjenner den viktige rollen norsk petroleumsindustri har hatt for norsk velferd og norske arbeidstakere. Samtidig er utslippene som denne industrien medfører, både innenfor og utenfor Norges grenser, en meget bidragende faktor til global oppvarming, og bidrar i tillegg til store ødeleggelse av livsviktige økosystemer. NTL Ung mener derfor at man må ha en styrt avvikling av norsk petroleumsutvinning innen 2035, og at det heller må satses omfattende på nye, grønne industrier som kan erstatte dagens petroleumsvirksomhet. Ansatte berørt av det grønne skiftet må få mulighet til etter- og videreutdanning, samtidig som deres kompetanse og kunnskap må ivaretas.

 

Utover petroleumsindustrien er det mye arbeid som må gjøres på mange andre fronter. Til forskjell fra mange av våre naboer, sliter Norge fremdeles med å få ned utslippene innenfor landets grenser. Utslipp og forurensing fra blant annet industrien, fra reiser og transport, fra handel, og fra bygninger, er et stort problem. Dette på tross av at de fleste av utslippene koplet til norsk forbruk skjer i produksjonen og foredling i andre land, eller under transport på vei til Norge. Her kan og må norsk arbeidstakerside ta sitt ansvar, og arbeide for fullskala implementering av grønt skifte som omfatter alle deler av samfunnet.

Offentlig sektor bør, både som byggherre og innkjøper, stille høye krav til klimavennlige løsninger for bygg og ved anskaffelser. Nye statlige bygg bør legges til kollektivknutepunkt for å legge til rette for miljøvennlig transport. Nye offentlige bygg bør bygges som passiv- eller plusshus. Det må videre satses på medarbeiderdrevet innovasjon og fungerende partsforhold på arbeidsplassen, som er nødvendig for å få til omstilling til et grønt skifte.

 

Grunnet klimaendringene har både sivilforsvaret og heimevernet nå flere oppdrag enn før i forbindelse med naturkatastrofer, men budsjettene strammes inn. Dette fører til kritisk lav bemanning og vanskeligheter med å utføre nødvendige oppgaver og øvelser. NTL Ung mener sivilforsvar og heimevern bør styrkes slik at de har en forsvarlig, profesjonell bemanning som sikrer de tjenestepliktige et forsvarlig arbeidsmiljø under øvelser og i akutte situasjoner.

 

NTL Ung krever at staten tar en aktiv rolle for å tilrettelegge for en storstilt opprustning av miljøvennlig kollektivtrafikk og en mer miljøvennlig transportsektor. NTL Ung krever at Norge i internasjonale forhandlinger viser en større politisk vilje til å kutte i egne klimagassutslipp. Økte bevilgninger må tilkomme de klimatiltakene vi vet fungerer både nasjonalt og internasjonalt. NTL Ung vil derfor at minst to tredjedeler av klimakuttene skal skje innenlands og at disse utslippene kuttes med 50 % innen 2030.

 

NTL Ung anerkjenner at klima- og miljøutfordringene har en særdeles internasjonal og solidarisk aspekt ved seg. Den fattigste delen av befolkningen i de fattigste landene på jorden kommer til å bli rammet hardest. Disse delene av verden har og stått for den absolutt minste delen av utslipp historisk sett. Fagbevegelsen i Norge må ta ansvar og tilrettelegge for en overføring av ressurser, teknologi og kunnskap til de som trenger den mest.

 

Et stort steg i riktig retning vil være å satse på lyntog mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. En slik utbygging vil være en fordel for distrikts-Norge, og gjøre det enklere å velge miljøvennlig transport. NTL Ung mener dette bør være en offentlig oppgave.

  

NTL Ung vil:

 • at fagbevegelsen blir en enda mer progressiv aktør i klimaspørsmål
 • at staten skal ha en ledende rolle i omstillingen til et grønt arbeidsliv
 • at Norges naturressurser skal eies og forvaltes av det offentlige
 • ha en styrt avvikling av norsk petroleumsutvinning innen 2035
 • opprette varig petroleumsfrie områder langs norskekysten, som Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørebanken og i Barentshavet.
 • at statlige støtteordninger for fornybar energi og fornybar transport videreføres og styrkes
 • At en storstilt utbygging av lyntog starter umiddelbart
 • At sivilforsvaret må styrkes og kutt i heimevernet reverseres.

 

13. Global rettferdighet

Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt, men disse er urettferdig fordelt. For å få en rettferdig og fredelig verden trengs en radikal omfordeling av makt og ressurser, en energibruk som ikke skaper farlige klimaendringer og en økonomi underlagt demokratisk styring.

Internasjonal solidaritet og demokrati er viktig for fagbevegelsen. NTL Ung vil derfor vise solidaritet med alle mennesker som utsettes for urett. Vi vil styrke Norges politiske bidrag til fredsbygging og utvikling i sårbare stater, til beskyttelse av sivile og respekt for humanitære prinsipper i væpnet konflikt. NTL Ung ønsker at NTL skal prioritere internasjonale prosjekter i regi og samarbeid med Norsk Folkehjelp, fagbevegelsens egne solidaritetsorganisasjon.

Internasjonal handel må foregå på en måte som fremmer demokrati og menneskerettigheter, inkluderer faglige rettigheter og legger til rette for rettferdig utvikling. NTL Ung krever at Norge kun inngår handelsavtaler som respekterer disse prinsippene. Videre mener NTL Ung at internasjonale handelsavtaler ikke må føre til svekkelse av det offentlige tjenestetilbudet.

EØS-avtalen er viktig for norsk økonomi, trygghet for norske arbeidsplasser, gode fellesskapsløsninger og godt naboskap i Europa. NTL Ung ser samtidig utfordringene knyttet til EØS-avtalen, særlig når det gjelder enkeltdirektiver eller EFTA-domstolen og overvåkningsorganet ESA som kan utfordre det norske trepartssamarbeidet. Vi mener likevel det er for tidlig å si opp EØS-avtalen før vi har benyttet handlingsrommet i den, og erkjenner at det er urealistisk å få på plass en ideell avtale med EU. Motsetninger mellom Norge og EU sine interesser i slike forhandlinger og dagens politiske klima gjør at en utmelding av EØS-avtalen ikke betyr en bedre handelsavtale, men fare for rammebetingelsene til norske bedrifter som eksporterer til utlandet. NTL Ung mener reservasjonsretten er til for å brukes, og krever at regjeringen og Stortinget sier nei til alle direktiv fra EU som truer den norske modellen eller det organiserte arbeidslivet. NTL Ung ønsker imidlertid å se nærmere på EØS-avtalen og Norges tilknytning til EU. Dersom det viser seg at Norge ikke har et reelt handlingsrom, vil vi utrede alternative tilknytningsformer til EU NTL Ung vil:

 • at internasjonal handel må foregå på en måte som fremmer demokrati og menneskerettigheter
 • at vårt internasjonale engasjement er forankret i fredsbevegelsen, menneskerettighetsbevegelsen og arbeiderbevegelsen
 • kreve at norske myndigheter avviser enhver avtale som svekker tariffavtaler, arbeidstakerens rettigheter, det offentlige tjenestetilbudet, og vår mulighet til å beskytte miljøet og folkehelsen
 • at flere norske institusjoner for høyere utdanning skal ta imot studenter og forskere gjennom “Students at risk” og “Scholars at risk”  
 • Regjeringen og Stortinget må benytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å si nei til alle direktiv fra EU som truer den norske modellen"
 • at det gjennomføres en utredning av alternativer til EØS-avtalen.

 

 

Organisatorisk handlingsplan for NTL Ung 2019-20

 

NTL Ung skal fremme viktigheten av å organisere seg og kjempe for kollektive rettigheter både for unge arbeidstakere og studenter. NTL Ungs handlingsplan skisserer rammene for hvordan vi skal arbeide for å oppnå gjennomslag for vår vedtatte politikk og skape et best mulig skolerings- og aktiviseringstilbud for våre medlemmer.

 

NTL Ung ble opprettet for fire år siden og har på disse årene oppnådd mye. Under NTLs landsmøte 2018 fikk vi gjennomslag for mange av våre forslag og et sterkt mandat for videre arbeid. NTL Ung har allerede gitt økt rekruttering og representasjon av unge i NTLs viktigste fora. Studiestedsprosjektet videreføres som en permanent satsing.

 

Et viktig mål fremover er å utvide NTLs tilbud for studenter samtidig som NTL Ung får mer tid til å jobbe opp mot de unge arbeidstakerne i det daglige arbeidet. Det vil også bli sentralt å skape fellesarenaer for alle NTL Ungs medlemmer på tvers av organisasjonsledd, både sentralt og lokalt.

  

Prioriterte punkter for NTL Ungs arbeid:

 • Opprette og følge opp ung-utvalg i foreninger og fylker
 • Arrangere skoleringer og kortkurs for unge medlemmer og tillitsvalgte lokalt
 • Jobbe for at våre medlemmer engasjerer seg i NTL Ungs arbeid
 • Jobbe strategisk for gjennomslag for vår politikk
 • Jobbe for en ny grafisk profil på våre nettsider for hele forbundet.

 


Det er viktig for NTL Ung å skape selvstendige organisatoriske strukturer både på lokalt og nasjonalt plan for å nå våre mål og for å gi våre medlemmer en naturlig arena for deltagelse og engasjement. Gjennom ung-utvalg skal unge medlemmer kunne diskutere problemstillinger og finne løsninger tilpasset sin arbeidsplass. Ung-utvalg på fylkesnivå skaper møteplasser for unge medlemmer i NTL på tvers av foreninger og landsforeninger og legger til rette for faglig meningsutveksling og politikkutvikling mellom både unge arbeidstakere og studenter. I løpet av perioden er det ønskelig at NTL Ung samarbeider med studentgruppene om å arrangere en studentkonferanse. Studentgruppene bør være involvert i arbeidet med organisering og mobilisering av en slik konferanse. Styret skal jobbe med NTL for å skaffe midler til konferansen.

 

Lokale tillitsvalgte er fagbevegelsens sterkeste redskap for å få gjennomslag for sin politikk. Vi vil arbeide for at flere unge tar på seg tillitsverv og kjemper for unges interesser i arbeidslivet. Gjennom våre kurs- og skoleringstilbud skapes det nettverk og kompetanseutvikling for unge medlemmer.

 

NTL Ung skal fortsette å være en tydelig politisk stemme. Vi har etablert oss som et naturlig kontaktpunkt for media i arbeidslivsspørsmål som gjelder unge og studentpolitikk. Det er en posisjon vi skal styrke og vi skal jobbe for å sette dagsorden.

 

Synlighet i media er kun en del av arbeidet for gjennomslag. Derfor skal vi fortsette å bygge allianser og samarbeid, både med den unge fagbevegelsen, politiske ungdomspartier, studentbevegelsen og andre. NTL Ung skal jobbe for at våre samarbeidspartnere stiller seg bak vår politikk og sammen med dem danne sterke fronter for å oppnå gjennomslag.

 

 NTL Ungs nettsider er i dag lite brukervennlig og trenger en modernisering. Sidene er ikke tilpasset dagens bruk, og er ikke brukervennlig på mobil og nettbrett. Det er viktig å ha gode og oppdaterte nettsider som når best mulig ut til potensielle og eksisterende medlemmer. NTL UNG jobbe opp mot informasjonsavdelingen i NTL for å få et bedre grensesnitt på nettsidene og en ny grafisk profil. Det er viktig at dette sees I sammenheng med arbeidet som gjøres med å forbedre NTLs nettsider, og NTLs organisasjonsledd sine nettsider.

 

NTL Ung skal:

 • Opprette og følge opp ung-utvalg i foreninger og fylker
 • Gjennomføre minst fire lokale kurs for unge medlemmer og tillitsvalgte
 • Synliggjøre NTL og NTL Ungs kurstilbud
 • Synliggjøre fagbevegelsens rolle i samfunnet
 • Bruke media for å sette fokus på våre saker
 • Samarbeide med relevante organisasjoner for å fremme NTL Ungs politikk
 • Mobilisere unge arbeidstakere og studenter til å markere begivenheter under NTL Ungs fane
 • Bruke nyhetsbrev til å orientere om viktige saker styret skal behandle og oppfordre medlemmer til å komme med innspill
 • Utforme vervemateriell rettet mot studenter og unge arbeidstakere