Politisk plattform for NTL Ung 2017-18

1.  NTL Ungs visjon for samfunnet 

Norsk Tjenestemannslags prinsipp- og handlingsprogram ligger til grunn for forbundets arbeid og legger sammen med forbundets vedtekter rammene for NTL Ungs politikk. 

NTL Ung setter menneskelige verdier foran materiell velstand, og økologi settes foran økonomisk vekst. Vi jobber for et samfunn der solidaritet ikke kjenner grenser.

NTL Ung ønsker et samfunn hvor innbyggerne er frie og har like reelle muligheter. Det forutsetter en aktiv omfordelingspolitikk som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller. Progressiv skattepolitikk, kollektiv lønnsdannelse og en sterk offentlig sektor er avgjørende for å oppnå dette.

NTL Ung skal spesielt fokusere på faglige og politiske spørsmål som er av særlig stor betydning for unge arbeidstakere og studenter. Det er et overordnet mål for NTL Ung at alle i samfunnet skal sikres økonomisk uavhengighet og at alle som har arbeidsevne kan få arbeid. Vi må jobbe for et forutsigbart og stabilt velferdstilbud til alle innbyggere. 

NTL Ung vil være en aktiv pådriver i arbeidet for fred, solidaritet ogi kampen mot klimaendringene. For å få til rettferdig fordeling globalt og gode løsninger på klimautfordringene, trenger vi et styrket internasjonalt samarbeid. 

I 2017 er det valgår. Valget betyr mye for samfunnsutviklingen i Norge. NTL Ung ønsker en regjering som vil redusere de økonomiske forskjellene, satse på en bærekraftig utvikling, styrke velferdsstaten, et organisert og inkluderende arbeidsliv og bevare og styrke tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven

 For NTL Ung er disse sakene viktige:

 • Kamp mot midlertidige stillinger
 • Pensjon 
 • Studielånsrenten
2.  Arbeidslivet  

Retten til arbeid er en grunnleggende menneskerett og en forutsetning for den enkeltes velferd, frihet og mulighet til faglig utfoldelse.

Det er bekymringsfullt at ungdomsledigheten i Norge er omtrent dobbelt så høy som den generelle arbeidsledigheten, og at den har vært økende over en lengre tid.

Regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven åpner for økt bruk av midlertidige stillinger og er ikke med på å redusere arbeidsledigheten. Midlertidighet svekker arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet og hindrer mulighetene for trygge og stabile arbeidsplasser. NTL Ung vil kjempe for en sterk arbeidsmiljølov og en sterk tjenestemannslov som begrenser midlertidige ansettelser.

Kortere normalarbeidsdag vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og familieliv, bidra til lavere forbruksvekst og hjelpe flere som ønsker det til å stå lenger i arbeid. Kortere arbeidstid vil også kunne skape flere arbeidsplasser og slik være et tiltak mot den økende arbeidsledigheten. NTL Ung vil derfor kjempe for sekstimersdagen med full lønnskompensasjon.

Lønnsforskjellene i Norge øker, både i privat og offentlig sektor. Snaut halvparten av de under

25 befinner seg i gruppa med de lavest lønnede. NTL Ung mener at lønn handler om fordeling og at alle lønnsmidlene skal fordeles sentralt. Dette er en rettferdig lønnsfastsettelse og en solidarisk fordeling av lønnsmidler mellom ulike grupper. NTL Ung er motstandere av et individualisert arbeidsliv og tilhengere av en lønnspolitikk der prinsippet om lik lønn for likeverdig arbeid står sterkt, og der de ansatte lønnes etter arbeidsoppgavene de gjør. NTL Ung er for en solidarisk lønnspolitikk som løfter i bunnen, og samtidig sikrer alle grupper en jevn reallønnsutvikling. 

Å være småbarnsforelder er utfordrende på flere måter. Sykdom blant barn treffer sjeldent likt og spesielt barn i barnehagealder er mye utsatt for sykdom. Det er derfor viktig å legge til rette for en livsfasepolitikk som også treffer arbeidstakere med barn ved at antall sykedager økes til 10 per barn (og 15 der det er en eneforsørger).

Frykten for ikke å få jobb etter endte studier har ført til at svært mange unge i Europa velger å ta seg ulønnede, eller lavtlønnede, internships og praktikantstillinger. Dette begynner også å gjøre seg gjeldende i Norge. Når også staten benytter seg av slike stillinger, sender dette et dårlig signal til resten av arbeidslivet. NTL Ung mener at internships og praktikantstillinger skal ha like rettigheter som faste ansatte, og at deres rettigheter må tariffestes.

For å ivareta norsk arbeidsliv bør Norge fortsatt stå utenfor EU. Regjeringen må bruke reservasjonsretten mot EU-direktiv som innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og som svekker faglige rettigheter og velferdsordninger. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må ha forrang foran EU/EØS-regler og -direktiver.

NTL UNG vil

 • ha større satsing mot ungdomsledighet
 • at flest mulig i arbeid skal være fast ansatte
 • argumentere for et rettferdig lønnssystem
 • redusere normalarbeidsdagen til seks timer
 • kjempe for at interns/trainees og praktikanter får tariffestede rettigheter og arbeidsvilkår
 • kjempe mot alle former for sosial dumping
 • forby nullkontrakter  

3.  Pensjon 

Unge er framtidas pensjonister. Pensjonssparing skal ikke være et ansvar for den enkelte, men sikres gjennom forutsigbare, solidariske og langsiktige fellesordninger. NTL Ung må være en pådriver i arbeidet for å sikre gode pensjonsordninger i framtida. Fagbevegelsen må engasjere og involvere unge i diskusjonen om framtidas pensjonssystem. 

NTL Ung er opptatt av brede, kollektive og sosiale ordninger for dagens og framtidas pensjonister. Pensjon har vært, og vil alltid være en viktig sak for fagbevegelsen. I dag har vi en felles folketrygd i bunn, en tjenestepensjon i ulike varianter og avtalefestet pensjon (AFP). 

 NTL Ung mener at vi må stå fast ved dagens ordning med 66 prosent av sluttlønn ved full opptjening etter 30 år. Det skal være mulig å kunne gå av med AFP ved 62 år med samme nivå som i dag, eller bli ufør uten tap i livsvarig pensjon. 

Nye regler i folketrygden har endret hvordan pensjonen blir seende ut. Den nye modellen gir uheldige fordelingseffekter. De som må gå av tidlig får lavere pensjon. De som går av sent, fortrinnsvis fordi de har god helse og god lønn, kan stå lenge i jobb, og komme ut med høyere pensjon enn 66 prosent av tidligere lønn. Kutt i pensjon for lavlønte finansiere mer pensjon til høytlønte. Sånn skal det ikke være. Alderspensjon i folketrygden må ha en omfordelingsprofil som sikrer alle en pensjon de kan leve av.   

De to viktigste endringene er innføringen av alleårsregelen og levealdersjustering. Den gamle besteårsregelen innebar at kun de 20 beste arbeidsårene telte. I dag teller i dag samtlige arbeidsår mot den endelige pensjonen. Pensjonen blir i tillegg levealdersjustert, slik at hvert kull får pensjon fordelt etter forventet levealder. Endringene medfører at framtidas pensjonister må jobbe lengre for å få tilsvarende pensjon som i dag og at kvinner får lavere pensjon enn menn. 

Innskuddsbasert tjenestepensjon er diskriminerende, spesielt ovenfor grupper som unge og kvinner. Det er særlig tre punkter i opptjeningsreglene som bryter med  likestillingsprinsippene: Manglende opptjening for dem som jobber i stillinger under 20 prosent, manglende opptjening for lønn under 90 000 kroner (1G) og bortfall av opptjent pensjonskapital dersom man er ansatt i mindre enn tolv måneder. Det er ofte kvinner som jobber deltid og i korte vikariater og engasjementer.  

Privatisering av offentlig sektor gir store pensjonstap for enkelte arbeidstakere, og mange blir stående uten pensjonsordning når de blir privatisert. NTL Ung mener derfor at offentlige virksomheter som konkurranseutsettes og drives av private for offentlig regning må pålegges å ha tjenestepensjon tilsvarende offentlig tjenestepensjon. 

NTL Ung mener at et av de tydeligste klasseskillene i Norge er de ulike forutsetningene for hvor lenge vi lever. Mange yrkesgrupper har en betydelig større belastning i utførelsen av arbeidet sitt enn andre. Spesielt arbeidstakere i skift- og turnusordninger har utsikt til et kortere livsløp enn andre arbeidstakere. Med dagens system kommer disse arbeiderne dårlig ut. Dette er urettferdig, og derfor burde disse gruppene ha mulighet til tidligere pensjon. Ordningene med særaldersgrenser bør derfor videreføres. Det er også viktig å bevare AFP som en reell tidligpensjonsordning. AFP skal ikke være en tilleggspensjon etter modell fra privat sektor, men sikre en reell mulighet til tidligpensjon for de som trenger det. 

NTL Ung mener at pensjonskamp blir en av de viktigste kampene fremover, spesielt for unge. Da må unge ha kunnskap og bli hørt i spørsmål som omhandler deres framtid, både i samfunnet og i LO. Unge ønsker en bred, kollektiv, utjevnende og livsvarig pensjonsordning som sikrer alle en pensjon man kan leve av. Vi aksepterer ikke en pensjonsordning som individualiserer og svekker retten til en rettferdig pensjon, og som fordrer at framtidas pensjonister må stå stadig lenger i jobb for å kunne sikres en pensjon å leve av. 

 

 NTL Ung vil: 

 • jobbe for en bred, kollektiv og utjevnende pensjonsordning med en garantert pensjon man kan leve av, og som sikrer en reell mulighet til å gå av med tidlig pensjon for de som trenger det. 
 • at innskuddsbasert tjenestepensjon skal ha pensjonopptjening fra første krone 
 • kreve rettferdig pensjon uavhengig av fødselsdato. Levealdersjusteringen må endres slik at yngre generasjoner ikke får en radikalt dårligere pensjonsordning enn dagens ordning. 
 • at pensjonen skal være minst 66 % av sluttlønn 
 • at arbeidstakere som konkurranseutsettes ikke mister sin pensjonsopptjening     
4.  Utvikling av velferdsstaten og offentlig sektor 

Velferdsstaten er fundamentet for et demokratisk og inkluderende samfunn. Alle landets innbyggerne skal sikres like muligheter til utdanning, helse- og velferdstjenester og et sosialt og økonomisk sikkerhetsnett. Det er de folkevalgtes ansvar å sikre gode, offentlige tjenester som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller. 

NTL Ung mener at mange av de store samfunnsutfordringene løses best i fellesskap. Dette ivaretas best ved at velferdstjenester og samfunnssikkerhet sikres og leveres av det offentlige, og av offentlig ansatte. Den norske arbeidslivsmodellen har sterke tradisjoner for aktivt partssamarbeid, og offentlig ansatte har kunnskapen og kompetansen til å definere framtidas behov og løsninger. NTL Ung har store ambisjoner for offentlig sektor, og vil at ansatte og tillitsvalgte skal sitte i førersetet for utviklingen. 

Tillitsreform bør i større grad erstatte markedsstyringen i offentlig sektor, økonomisk autonomi, færre og mer involverte ledere og ikke minst opprenskning i rapporteringsrutiner.

Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester bidrar til en storstilt overføring av offentlige midler til privat profitt. Markedsstyringsprinsipper gjør offentlig sektor mindre effektiv, svekker ansattes medbestemmelse og fører til dårligere tjenester. Kampen for en sterk offentlig sektor og offentlig sektors egenart er derfor en kamp for framtidas velferdsstat og den norske modellen.  

 

NTL Ung vil: 

 • ivareta en sterk offentlig sektor 
 • offentlige tjenester skal fortsatt leveres av offentlig ansatte 
 • ha stans i all privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester 
 • at det ikke skal være mulig å ta ut profitt på velferdstjenester 
 • at ansattes kompetanse skal bestemme styringen og utviklingen av offentlig sektor
 • innføre en tillitsreform i offentlig sektor.        
5.  Studenter i arbeidslivet 

Per dags dato er studiefinansieringen ikke lagt til rette for at heltidsstudenter får tilstrekkelig med økonomiske midler gjennom studieløpet. Dette driver mange studenter ut i arbeidslivet som deltidsansatte og ringevikarer. Som gruppe preges studenter av dårlige lønns- og arbeidsvilkår, utskiftning og manglende stillingsvern og tariffestede rettigheter. For å motarbeide slike dårlige arbeidsforhold må studenter sikres faglige rettigheter på lik linje med andre arbeidstakere. 

Den norske modellen er avhengig av en høy organisasjonsgrad. Som fagorganiserte vil studenter stå styrket som gruppe i kampen om å ivareta sine rettigheter i arbeidslivet. NTL Ung mener derfor at studenter må fagorganisere seg og ha tillitsverv. Her må fagbevegelsen gå foran. Slik kan NTL og LO jobbe for å ivareta også studentenes faglige rettigheter på lik linje med andre arbeidstakere. Alternativet vil være at studenter utgjør en gruppe løsarbeidere som undergraver allerede opparbeidede rettigheter. Som forkjempere for arbeidernes rettigheter må fagbevegelsen vise at de også tar studentene på alvor. Skal man rekruttere flere studenter må fagbevegelsen i større grad enn i dag være synlig i en arbeidssituasjon. 

             

NTL Ung vil: 

 • Sikre studenters faglige rettigheter på lik linje med andre arbeidstakere 
 • Arbeide for at flere studenter organiserer seg i NTL og LO         
6.  Studentvelferd og studiefinansiering 

Studentene er en av samfunnets viktigste investeringer. Lånekassen har gjort det mulig for alle, uansett bakgrunn, å ta høyere utdanning. Samtidig er det viktig å videreutvikle og sikre studentvelferden og studiefinansieringen. Her må en moderne fagbevegelse, med LO i spissen, gå foran. NTL Ung mener at studentskipnadene, ledet av studenter, er best egnet til å forvalte studentvelferdsordningene. Slik kan man få sikret en spesifikk og hensiktsmessig studentvelferd. 

For å sikre reell likhet til utdanning må utsatte grupper ivaretas. Det må derfor tilrettelegges bedre for studenter med nedsatt funksjons-, og/eller hørselsevner og studenter med barn. NTL ønsker full barnehagedekning, studentboliger for familier og økt økonomisk støtte til studenter med barn. Studenter med nedsatt funksjons- og/eller hørselsevne skal også ha til økt økonomisk støtte og tilrettelagte studentboliger. 

Den klart største kostnaden for de fleste studenter er bolig. Ved å bygge statlig subsidierte studentboliger vil man få et godt virkemiddel for å senke dette beløpet. Resultatet vil komme til gode for studenter og virke prisdempende på det private leiemarkedet. 

I dag blir det tatt for lite hensyn til utvikling av studiesteder. Det er sentralt å ta vare på studenters arbeidsmiljø, hva angår lesesaler, grupperom og luftkvalitet. NTL Ung vil i større grad styrke kompetansen om et trygt og godt arbeidsmiljø for studenter. Kompetansen må økes både i sektoren generelt og blant studentenes tillitsvalgte, ungdomskontakter og verneombudene spesielt. Studenter ved institusjoner som har utdanning og forskning som hovedformål skal ha samme rettigheter knyttet til helse, miljø og sikkerhet som arbeidstakere ved institusjonen. 

Det må bygges flere lesesaler, grupperom og kollokviegrupper. Videre må det sikres gode ordninger og vern for varsling, slik at studenter kan varsle om kritikkverdige undervisnings- og arbeidsforhold. NTL Ung vil lovfeste ordningen med studentombud, slik at dette innføres på alle studiesteder, institusjonene må legge til rette for tilstrekkelig opplæring i HSM av studenttillitsvalgte, øke fokuset på LAMU og styrke samarbeidet mellom AMU og LAMU.  

Det er fortsatt store sosiale, geografiske, etniske og kjønnsforskjeller i rekruttering til høyere utdanning. Disse må utjevnes. NTL Ung vil fortsette kampen for lik rett til utdanning. Radikale tiltak for sosial utjevning ved opptak må iverksettes. Eksempler på dette kan være kvotering, økonomisk støtte, realkompetansevurderinger og overgang fra yrkesretta utdanninger, opptaksprøver og forberedende kurs.

For at studenter i Norge skal ha lik mulighet til å velge studiested, uavhengig av økonomisk eller geografisk bakgrunn, er det viktig at de blir tildelt tilstrekkelig med reisestøtte. NTL Ung vil derfor verne Lånekassens reisestøtte for alle norske studenter i og utenfor Norge. 

For å sikre like rett til utdanning for alle må en tilstrekkelig studiefinansiering være på plass. Heltidsstudenter har i dag ikke en tilstrekkelig studiestøtte, og mange studenter må finne alternative inntektskilder. NTL Ung vil derfor øke stipendandelen til 50 %, samt binde studiestøtten til to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Samtidig er det behov for en politisk styrt, lav rente på studielån. NTL Ung er imot enhver innføring av skolepenger, studie- og søknadsavgift både for norske og internasjonale studenter. Studentrabatt på kollektivtransport, helsetjenester, kulturtilbud og andre viktige samfunnstjenester må videreutvikles. Studenter må ha mulighet til å benytte seg av disse tjenestene på lik linje med andre grupper i samfunnet. Rabatt på kollektivtransport må bestemmes nasjonalt og være uavhengig av studentenes alder, bosted og studiested. 

NTL Ung vil: 

 • Jobbe for at det blir bygget 4000 universelt utformede studentboliger årlig
 • Kreve at studielånsrenten settes til samme nivå som styringsrenten
 • Sikre studenters arbeidsmiljø på lik linje med arbeidstakere
 • Sikre reell mulighet til høyere utdanning for alle ved å øke studiestøtten til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) 
 • Lovfeste studentombud på alle studiesteder
 • Innføre en nasjonal rabatt på kollektivtransport på minimum 50 %, uavhengig av alder,bosted og studiested      

7.  Grunnutdanning 

Kunnskap er en viktig kilde til innflytelse og bidrar til at hvert enkelt menneske aktivt kan delta i samfunnet. Lik rett til utdanning er derfor et grunnleggende demokratisk prinsipp. En sterk offentlig fellesskole, både i grunnskolen og videregående skole, er fundamentet for et fritt og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. 

En gratis fellesskole er best egnet til å utjevne sosiale forskjeller. Privatskoler er med på å svekke fellesskolen og antallet privatskoler må derfor holdes lavest mulig. NTL Ung mener utbytteforbudet i skolen må opprettholdes og innføres også for barnehager. Gratisprinsippet som gjelder i norsk offentlig skole må løftes fram og realiseres for alle elever, også på videregående skole. Læremidler, studieturer og arbeidsklær og annet utstyr som er nødvendig på yrkesfaglige studieretninger skal være gratis for elevene. Unge arbeidstakere har ofte dårlige kunnskaper om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Det er derfor behov for at arbeidslivskunnskap får en større plass i skolen.  

Alle skal ha reelle muligheter til å fullføre utdanningsløpet sitt uavhengig av studieretning. Elever på yrkesfaglige studieretninger skal ha mulighet til å fullføre utdanningen sin, bli fagarbeidere og bidra i arbeidslivet. En fagutdanning med god kvalitet er helt sentralt for et konkurransedyktig næringsliv i Norge. NTL Ung støtter ordninger som, gjennom offentlige anbud, stiller krav til tilbyderne om bruk av lærlinger. Dette må også inkludere eventuelle underleverandører. NTL Ung mener at lærlingtilskuddet må økes, samtidig som det må bevilges øremerkede midler til fylkeskommunene for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. NTL Ung vil jobbe for å heve statusen til fagutdanningen og fagarbeideren og vil synliggjøre betydningen av dyktige fagarbeidere. 

NTL Ung er for en videreutvikling av Y-vei ordninger slik at fagbrev kan kvalifisere for opptak til høyere utdanning. NTL Ung vil: 

 • innføre arbeidslivskunnskap i skolen 
 • bevare den norske fellesskolen 
 • ha flere lærlingplasser i offentlig og privat sektor 
 • innføre y-vei på flere utdanninger.     


8.  Høyere utdanning og forskning 

Utdanning og forskning er grunnlaget for videreutvikling av demokrati og velferd. Universitets- og høyskolelovens bestemmelser om studentrepresentasjon og hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse er viktige bærebjelker for at studenter og arbeidstakere i akademia kan påvirke egne institusjoner. For å sikre medbestemmelse mener NTL Ung at valgt ledelse bør være normen innenfor akademia. Valgt ledelse har sin forankring og lojalitet i fagmiljøene, og bidrar derfor til at beslutningene er faglig forankret og får legitimitet gjennom ansatt- og studentdemokratiet. 

Finansiering må støtte opp under grunnforskning og den frie forskningen, og finansieringen skal ikke være avhengig av konkurranse eller næringslivets prioriteringer. Gjennom å kanalisere en større andel av forskningsmidlene direkte til institusjonene vil man kunne oppnå dette.

Grunnforskning er viktig for å styrke vår forståelse av oss selv og verden, for å utvikle samfunnet videre og danner grunnlaget for framtidig verdiskaping. NTL Ung vil sikre at det er tilstrekkelige ressurser til grunnforskning, og det bør derfor opprettes flere statlig finansierte stipendiater ved høyskoler og universiteter. Prinsippet om forskningens frihet må vernes, og den beste måten å sikre dette er ved å legge til rette for flere faste stillinger. I dag går særlig unge forskere som årevis i midlertidige stillinger.  

NTL Ung mener mangfoldet i universitets- og høgskolesektoren er viktig og bør bevares. Dette trues nå med de strukturelle endringene som er gjennomført i sektoren. Kravene som stilles til omorganiseringen av sektoren er i realiteten krav som stilles til arbeidstakerne. Demokratiet ved universiteter og høgskoler er satt under press. Dette undergraver den frie forskningen og den akademiske friheten. Denne utviklinga må stanses og reverseres. Avgjørelsene på alle nivåer ved universiteter og høgskoler skal tas i formelle organer der ansatte og studenter er representert.

Sektoren er under store strukturelle endringer som truer mangfoldet. NTL Ung mener det er viktig å bevare breddeuniversiteter, bevare campus og høgskoler som en drivkraft i samfunnsutviklingen i samarbeid med forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å sikre et desentralisert og variert utdanningstilbud over hele landet. Breddeuniversitet og et bredt regionalt tilbud er under press med de strukturelle endringene som gjennomføres i sektoren. 

Opprettelsen av nytt direktorat for høyere utdanning vil medføre et uønsket byråkratisk lag mellom departement og institusjonene.

NTL Ung vil: 

 • forsvare uavhengig forskning  
 • bevare student- og ansattdemokratiet gjennom valgt ledelse ved utdanningsinstitusjonene 
 • bevare breddeuniversitetene og høgskolenes kompetanse i regionene      

9.  Boligpolitikk 

Bolig handler om trygghet og egen identitet. Fra andre verdenskrig og fram til 1980-tallet hadde Norge en lang periode med en sosial boligpolitikk som førte til at de fleste kunne eie sin egen bolig. I dag opplever mange igjen å komme til kort i et marked som har sviktet dem som trenger bolig. 

Samfunnet må bidra aktivt for å sikre at alle har mulighet til tak over hodet. Staten og kommunene har et særlig ansvar for dette.  

Styrking av Husbanken er et tiltak som kan bidra til å redusere forskjeller. Holdningen om at markedet løser alle problem har ledet til en situasjon der prisen på bolig egnet for enslige eller par i etableringsfasen har steget mange ganger mer enn konsumprisindeksen og kjøpekraftsforbedringen i landet. 

For å bedre situasjonen i boligmarkedet, er det nødvendig med en aktiv tomte- og utbyggingspolitikk, et ordnet leiemarked og et skattesystem som gjør boliger langt mindre attraktive som investeringsobjekter. Skatteregimet må spesielt skjerpes for sekundærboliger. 

 NTL Ung vil: 

 • ha aktiv utbyggingspolitikk som sikrer boliger til en overkommelig pris 
 • ha full formuesbeskatning av sekundærboligen 
 • en særskatt på kjøp av sekundærboliger som gjør det dyrere å kjøpe flere boliger 
 • at rentefradraget på sekundærbolig må fjernes, og det innføres et øvre tak på rentefradraget for primærbolig 
 • øke antallet kommunale boliger 
 • legge til rette for ikke-kommersielle utleieboliger 
 • at flere aktører skal se på mulige tiltak som kan forbedre unges muligheter til å komme inn på boligmarkedet, f.eks. "leie-før-eie"-modellen  
 • opprettholde kravene til universell utforming     

10.  Likestilling

Arbeidslivet preges fortsatt av ujevne maktforhold mellom kvinner og menn. Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn og har mindre makt i samfunnet. Likestilling handler om frihet, rettferdighet og demokrati. Kvinnedominerte yrkesgrupper er dårligere betalt enn de som er dominert av menn. Kvinner med kort utdanning er også overrepresenterte når det gjelder ufrivillig deltid, deltidsstilling over lang tid og midlertidige ansettelser. Mange kvinner lever derfor med lav lønn, lavere pensjon, færre rettigheter og større grad av usikkerhet på arbeidsmarkedet enn menn. Dette går ut over kvinners frihet og økonomiske selvstendighet.

NTL ung mener derfor at likelønn og kampen for hele og faste stillinger må prioriteres. Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, der kvinner og menn jobber i ulike sektorer og har ulik plass i stillingshierarkiet. Unge kvinner søker seg oftere til yrker som før var mannsdominerte, men menn søker seg ikke i like stor grad til de kvinnedominerte yrkene.

NTL Ung mener at et likestilt arbeidsliv også krever et likestilt familieliv. En fedrekvote på minimum 14 uker og at menn skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger er en viktig del av dette. NTL Ung mener også at det burde være en bedre balanse mellom arbeid og fritid, for begge kjønn, hvor et av tiltakene kan være innføring av sekstimers arbeidsdag.

NTL Ung vil:

 • Kjempe for et likestilt arbeidsmarked, med like muligheter for kvinner og menn
 • Kreve lik lønn for likeverdig arbeid
 • Kreve lovfestet rett til hele stillinger
 • Arbeide for at det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter

11.  Inkludering og mangfold

NTL Ung arbeider for et inkluderende samfunn der mangfold er grobunn for personlig og samfunnsmessig utvikling. NTL Ung mener at vi som samfunn har en plikt til å ta imot mennesker med beskyttelsesbehov og til å arbeide internasjonalt for å styrke rettighetene til mennesker på flukt. NTL Ung vil aktivt bekjempe rasisme, diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet.

NTL Ung vil ha en solidarisk asyl- og flyktningpolitikk der menneskeverdet veier tyngre enn innvandringsregulerende hensyn. For å sikre en god integrering er det essensielt at flyktninger blir tatt godt i mot, og kommer raskt i arbeid. Mottaksopphold må ikke være lenger enn strengt nødvendig, og bør i størst mulig grad fylles med meningsfullt innhold.

Innvandrerbefolkningen i Norge har generelt lavere utdanning, lavere inntekt og rammes oftere av arbeidsledighet enn befolkningen som helhet. Norskopplæringen må styrkes, og asylsøkere bør gis anledning til å jobbe. Folk som har fått sine søknader innvilget må raskt bosettes og komme inn i introduksjonsprogram, få godkjent utdanning og realkompetanse, komme ut i et normalt arbeidsforhold og bli skattebetalere. En politikk for arbeid til alle og mindre klasseforskjeller er derfor det viktigste bidraget til bedre inkludering. 

Arbeid er nøkkelen til integrering og vil motvirke sosial dumping. Personer med minoritetsbakgrunn opplever oftere diskriminering i ansettelsesprosesser og i arbeidslivet generelt. NTL Ung vil derfor iverksette konkrete tiltak for å motvirke dette.

Trygge rammer og sikre framtidsutsikter er avgjørende for en god integrering. Flyktninger må sikres gode muligheter for familiegjenforening. Krav til botid for å søke om statsborgerskap bør senkes, og det må innføres en foreldelsesfrist på tilbakekalling av statsborgerskap. 

Arbeidslivet må også være inkluderende for de med funksjonsnedsettelser og kronisk syke. Det er i dag alt for lite fokus på deres ressurser og arbeidskapasitet i stedet for deres funksjonsbegrensninger. NTL Ung ønsker et inkluderende arbeidsliv for denne gruppen og krever at lovgivningen tas på alvor og følges tett opp.

Arbeidsstyrken og tillitsvalgtapparatet bør gjenspeile mangfoldet i befolkningen og staten må bidra aktivt til at alle behandles likeverdig. Formelle og uformelle hindringer må identifiseres og fjernes. Det er viktig at NTL og LO går i front for godt inkluderingsarbeid i egen organisasjon.

 NTL Ung vil: 

 

 • aktivt bekjempe rasisme, diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet 
 • være pådriver for en human og åpen asyl- og flyktningepolitikk 
 • at statlige virksomheter innfører et prøveprosjekt med ”anonyme jobbsøknader”
 • at asylsøkere får arbeidstillatelse
 • aktivt arbeide for å få flere med minoritetsbakgrunn inn i tillitsvalgtapparatet
 • at statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt rekrutterer funksjonshemmede
 • sørge for at det er universelt utformede lokaler og sikre tilgjengelighet når kurs, møter og konferanser arrangeres av NTL            
 1. 12.  Klima og miljø 

NTL Ung mener det er behov for en mer offensiv satsing på klimatiltak. Statlig politikk og styring av offentlig sektor har en avgjørende betydning for utviklingen av et mer klimavennlig samfunn. Støtteordninger for å utvikle fornybar energi og skape grønne arbeidsplasser er nødvendig. NTL Ung krever tilstrekkelige kutt i klimagassutslipp og en reduksjon av utvinningstempo for olje og gass. Norge må utvikle og støtte internasjonale tiltak som bidrar til en bærekraftig utvikling. Dersom Norge skal overholde sine forpliktelser fra klimaavtalen som ble inngått i Paris kreves et taktskifte i norsk klimapolitikk. 

For å lykkes med den grønne omstillingen trenger vi en aktiv statlig virkemiddelpolitikk som legger til rette for at bedrifter ser seg tjent med å bli mer miljøvennlig. Omfanget og behovet er så stort at bare fellesskapet og staten kan stå for de langsiktige investeringene og gi en forutsigbarhet som markedskreftene aldri kan levere alene. Det er vesentlig billigere for samfunnet å investere i de nødvendige omstillingene nå enn å håndtere skadevirkningene av klimaendringene i ettertid. Det må satses omfattende på nye, grønne industrier som kan erstatte dagens petroleumsvirksomhet. Utvinningstempoet i petroleumsindustrien må reduseres, slik at det gjøres plass for omstillingen. Det offentlige må være en bidragsyter i å etablere markeder for klimaløsninger. 

Offentlig sektor bør, både som byggherre og innkjøper, stille høye krav til klimavennlige løsninger for bygg og ved anskaffelser. Nye statlige bygg bør legges til kollektivknutepunkt for å legge til rette for miljøvennlig transport. Ved nybygging eller rehabilitering av regjeringskvartalet bør dette skje som plusshus. Det må videre satses på medarbeiderdrevet innovasjon og fungerende partsforhold på arbeidsplassen, som er nødvendig for å få til omstilling til et grønt skifte. 

NTL Ung krever at staten tar en aktiv rolle for å tilrettelegge for en storstilt opprustning av miljøvennlig kollektivtrafikk og en mer miljøvennlig transportsektor.  

NTL Ung krever at Norge i internasjonale forhandlinger viser en større politisk vilje til å kutte i egne klimagassutslipp. Økte bevilgninger må tilkomme de klimatiltakene vi vet fungerer både nasjonalt og internasjonalt. NTL Ung vil derfor at minst to tredjedeler av klimakuttene skal skje innenlands og at innenlands utslipp kuttes med 40 % innen 2030. 

  

NTL Ung vil: 

 • at økonomisk vekst i større grad skal tas ut i kortere arbeidstid, blant annet gjennom å styrke arbeidet for sekstimersdagen 
 • at fagbevegelsen blir en enda mer progressiv aktør i klimaspørsmål 
 • at staten skal ha en ledende rolle i omstillingen til et grønt arbeidsliv 
 • at Norges naturressurser og infrastruktur må eies og forvaltes av det offentlige 
 • redusere utvinningstempoet i petroleumsindustrien 
 • opprette varig petroleumsfrie områder langs hele norskekysten, spesielt i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørebanken og i Barentshavet.  

at statlige støtteordninger for fornybar energi og fornybar transport videreføres og styrkes 

 1. 13.  Global rettferdighet 

Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt, men disse er urettferdig fordelt. For å få en rettferdig og fredelig verden trengs en radikal omfordeling av makt og ressurser, en energibruk som ikke skaper farlige klimaendringer og en økonomi underlagt demokratisk styring.  

Internasjonal solidaritet og demokrati er viktig for fagbevegelsen. NTL Ung vil derfor vise solidaritet med alle mennesker som utsettes for urett. NTL Ung vil styrke Norges politiske bidrag til fredsbygging og utvikling i sårbare stater, til beskyttelse av sivile og respekt for humanitære prinsipper i væpnet konflikt.  

NTL Ung ønsker at NTL skal prioritere internasjonale prosjekter i regi og samarbeid med Norsk

Folkehjelp, fagbevegelsens egne solidaritetsorganisasjoner 

I lukkede møterom ulike steder i verden fremforhandles handelsavtalen for tjenester, TISA, og USA og EUs handels- og investeringsavtale, TTIP. Avtalene vil tilsidesette demokratiet, redusere det politiske handlingsrommet og gi store multinasjonale selskaper rettigheter på bekostning av blant annet helse, matsikkerhet, miljø og anstendige arbeidsvilkår. 

Internasjonal handel må foregå på en måte som fremmer demokrati og menneskerettigheter, inkluderer faglige rettigheter og legger til rette for rettferdig utvikling. NTL Ung krever at Norge kun inngår handelsavtaler som respekterer disse prinsippene. Norge må derfor trekke seg ut av TISAforhandlingene og kreve at TTIP ikke blir innført i Norge, for eksempel gjennom EØS-avtalen. 

Videre krever NTL Ung at tjenester som i dag styres av offentlig sektor ikke skal bli rammet av internasjonale handelsavtaler.  

Utenfor EU står Norge langt friere til å kjempe for global rettferdighet i solidaritet med dem som trenger det mest. Men Norge blir likevel i økende grad styrt av det som skjer i EU. For å ivareta norsk arbeidsliv og den frie stemmen internasjonalt bør Norge fortsatt stå utenfor EU. 

 

 NTL Ung vil: 

 • at internasjonal handel må foregå på en måte som fremmer demokrati og menneskerettigheter 
 • at vårt internasjonale engasjement er forankret i fredsbevegelsen, menneskerettighetsbevegelsen og arbeiderbevegelsen 
 • at Norge skal arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen 
 • at Norge skal gå ut av TISA-forhandlingene, og foreløpig arbeide for åpenhet og debatt om avtaleforhandlingene 
 • kreve at regjeringen sikrer at Norge ikke blir part i TTIP, hverken gjennom EØS-avtalen eller på andre måter 

kreve at norske myndigheter avviser enhver avtale som svekker tariffavtaler, arbeidstakerens rettigheter, det offentlige tjenestetilbudet, og vår mulighet til å beskytte miljøet

 

Handlingsplan for NTL Ung 2017-18

NTL Ung skal arbeide for å tydeliggjøre viktigheten av å organisere seg og kjempe for unge arbeidstakere og studenters kollektive rettigheter. NTL Ungs handlingsplan er en konkretisering av hvordan NTL Ung skal arbeide for å oppnå gjennomslag for den vedtatte politikken. Handlingsplanen skal også gi uttrykk for en prioritering for NTL Ungs politiske og organisatoriske arbeid i gjeldende periode. NTLs Landsstyre fastsetter mandat, retningslinjer og budsjett for NTL Ung. For at NTL Ung fortsatt skal bli høyt prioritert i budsjettene, er det avgjørende at NTL Ungs aktiviteter og arbeid utfyller de øvrige aktivitetene i NTL og er synlige for resten av forbundet.

Politisk handlingsplan

Fagbevegelsen opplever stadig flere angrep på arbeidstakernes rettigheter både sentralt og lokalt på våre arbeidsplasser. Endringene av arbeidsmiljøloven i 2015 var et klart eksempel på dette. NTL Ung er videre bekymret for den varslede endringen av tjenestemannsloven, Arbeidstidsutvalgets forslag om utvidelse av arbeidstidsbestemmelsen og revisjonen av pensjonsordningene. Unge arbeidstakere har lavere organisasjonsgrad og er oftere midlertidig ansatt. De vil derfor rammes hardest av disse endringene. Endringene kan føre til at man går bort fra de grunnleggende prinsippene om gode kollektive løsninger i den norske modellen og vil i praksis innebære en maktforskyvning fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Dette er viktige kamper for våre kollektive rettigheter som NTL Ung er beredt på å kjempe for.

NTL Ung skal:

 • synliggjøre konsekvensene av angrep på arbeidstakernes rettigheter
 • bevisstgjøre studenter og unge arbeidstakere om regler og maktforhold i arbeidslivet,
 • gjennomføre en kampanje basert på politisk plattform
 • samarbeide med relevante organisasjoner i henhold til politisk plattform
 • fremme NTL Ungs politikk i relevante arenaer

Organisatorisk handlingsplan

Et hovedmål for NTL Ung må være å bidra til at NTL er et attraktivt forbund for unge arbeidstakere og studenter.

Organisasjonsbygging gjøres trinn for trinn, og det er viktig at denne er demokratisk forankret hos NTL sine unge medlemmer.  Det er viktig at NTL Ung har gjennomslagskraft. Dette er et samarbeidsprosjekt og det er avgjørende at alle organisasjonsledd og medlemmer bidrar.  Det er den tillitsvalgte på de enkelte arbeidsplassene som har kontakt med medlemmene. Et godt og tett samarbeid mellom styret i NTL Ung og den lokale ungdomstillitsvalgte er helt sentralt for å oppnå en godt forankret organisasjonsutvikling. NTL Ung må prioritere arbeid og aktiviteter som gjør organisasjonsarbeidet lettere og mer overkommelig for lokale tillitsvalgte.

NTL Ung skal i sitt arbeid jobbe aktivt for å bekjempe og bevisstgjøre om grenseoverskridende adferd, særlig rettet mot seksuell trakassering, diskriminering, og rasistiske holdninger. NTL Ung har nulltoleranse for slik adferd i hele organisasjonen og særlig på NTL Ungs arrangementer.

NTL Ung har en viktig jobb å gjøre med rekruttering av studentmedlemmer. Det er viktig å videreutvikle NTL Ung til å bli en enda mer faglig relevant og attraktiv fagforening for studenter. Vi ønsker å forbedre interne rutiner for hvordan vi kan organisere, aktivisere og engasjere studenter. Gjennom tett oppfølging av studiestedsprosjektet og de lokale organisasjonsleddene bygger vi en robust organisasjon for framtida. Samarbeid med andre forbund og deres ungdomssatsning er viktig for at NTL Ung skal kunne påvirke politikken til LO.

NTL Ung skal:

 • Gjennomføre skolering på flere nivåer for NTL Ungs medlemmer
 • Jobbe for flere ungdomsutvalg i NTL
 • Videreutvikle medlemstilbudet for studentmedlemmer i NTL Ung
 • Forankre NTL Ung i NTL og LO, og å øke fokuset på unge arbeidstakere og arbeide for flere unge representanter i NTL og LOs organisasjonsledd.
 • Legge til rette for at det avholdes regionale eller lokale formøter i forkant av NTL Ung konferansen
 • Arrangere NTL Ung-konferansen med forberedende samling for små organisasjonsledd og studenter
 • Gjennomføre en bred prosess i organisasjonen i forkant av NTL Ung-konferansen

Deling