Kun varig vern er godt nok!

Kun varig vern er godt nok

Uttalelse fra NTL Ung-konferansen 2017

Sårbare områder langs norskekysten er blant våre mest verdifulle marine områder. En del områder må derfor vernes mot fremtidig petroleumsvirksomhet. Det innebærer at det ikke kan gjennomføres noen form for seismiske undersøkelser eller igangsetting av konsekvensutredning, eller andre steg i en åpningsprosess. For å beskytte havområdene mot oljevirksomhet må det etableres varige, petroleumsfrie områder.

Skal verdenssamfunnet nå målet om begrensning av den globale oppvarmingen må 75 % av de allerede kjente forekomstene av olje, kull og gass forbli under bakken. Klimaendringene rammer noen av de mest sårbare menneskene i verden hardest. Økt olje- og gassutvinning i Norge vil bety utvinning av fossile ressurser på bekostning av sårbare grupper. NTL Ung bygger på solidaritet, og mener at Norge må ta sin del av ansvaret for dette ved å redusere utvinningstempoet av fossile ressurser og ikke åpne sårbare områder for leting eller utvinning av petroleum.

Videre ser det ut til at etterspørselen etter olje og gass nærmer seg en topp internasjonalt. Norsk økonomi har lenge vært avhengig av petroleumsindustrien, som har bidratt til en usunn todeling av økonomien som nå gjør norske arbeidsplasser sårbare. Selv om det skal utvinnes petroleumsressurser i Norge i mange år framover, trenges en langsiktig omstilling som sikrer oss flere ben å stå på. De nylige fallene i oljeprisen viser nettopp hvor avgjørende dette er. Dersom norsk økonomi skal være i rustet for endringer i energimarkedet de neste tiårene må vi sikre at det utvikles nye, grønne næringer som skaper arbeidsplasser for kommende generasjoner.

Flere aktører har i den siste tiden tatt til ordet for et forslag som medfører åpning for petroleumsvirksomhet i feltet Nordland VI. Nordland VI har verdens største kaldtvannskorallrev, flere av de beste fiskefeltene og er gyteområde for flere fiskeslag. Forslaget medfører et varig vern av Vestfjorden, og er derfor et steg i riktig retning. Dette området har imidlertid aldri vært vurdert for petroleumsvirksomhet, og NTL Ung mener at et reelt kompromiss også må ta høyde for de sårbare ressursene i Nordland VI.

NTL Ung krever varig petroleumsfrie områder langs hele norskekysten, inkludert områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og Mørebanken. Vi krever at det lages en nedtrappingsplan for petroleumssektoren som kan legge til rette for en reell omstilling av norsk økonomi.

Deling