Nei til pensjonsoppgjøret

joker.gif

NTL Ung har vedtatt en uttalelse om pensjonsoppgjøret der vi sier nei til forslaget til ny offentlig tjenestepensjon.

Uttalelse om pensjon – NTL Ung-konferansen

Forsvar en solidarisk offentlig tjenestepensjon

3. mars ble LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet enige om et forslag til ny offentlig tjenestepensjon og ny AFP. De som går av sent, kommer ut med høyere pensjon enn 66 prosent av tidligere lønn. De som må gå av før fylte 67 år vil bli straffet og kommer til å få dårligere pensjon med den nye pensjonsenigheten i offentlig sektor. Denne effekten er sterkere jo yngre du er. NTL Ung mener det er på tide å stå opp mot hvordan våre rettigheter stadig er under angrep.

Avtalen foreslår at alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening. Dette betyr at alle år fra fylte 13 år teller når pensjonen skal beregnes. År uten inntekt, opphold mellom midlertidig stillinger og studenter uten jobb vil få dårligere opptjening. At alle år i jobb skal gi opptjening gjør også at kvinner taper. Det er kvinner som ofte står kortere i jobb, jobber deltid, har mer permisjon og jobber oftere i sliteryrker. Det bør sikres en mulighet for tidlig avgang fremfor å bli ufør. Det å bli ufør er ikke et valg og bør derfor heller ikke ha innvirkning på hvilken pensjon du sitter igjen med. NTL Ung mener derfor at uføre må sikres en anstendig alderspensjon, en skal ikke straffes for å være ufør.

Fleksibelt for hvem?
For å kompensere for en høyere forventet levealder vil dagens unge måtte stå lenger i jobb for å sikres en god pensjon. Det er dette som kalles levealdersjusteringen, som ble innført som premiss etter pensjonsoppgjøret i 2009. Men muligheten til å stå lenger i jobb er ikke reell for alle. De som står i fysisk krevende yrker vil kanskje ikke ha muligheten til å stå lenger i jobb, noe som vil føre til at de får mindre i pensjon. Opptjeningskravet i alderspensjonen i folketrygden medfører at arbeidstakere uten høy nok opptjening, kan miste muligheten til å gå med tidlig pensjon fordi de ikke kvalifiserer. Et pensjonsnivå på under 44% av inntekt er ikke noe man kan leve av, men dette kan bli en realitet for grupper som ikke når opptjeningskravet. De som derimot kan stå lenge i jobb og som tjener godt vil kunne få en pensjon tilsvarende over 100% av gjennomsnittsinntekten. NTL Ung aksepterer ikke at de som må gå av tidlig, skal straffes. Vi krever at det skal være en reell mulighet til fortsatt å gå av før fylte 67 år, med en pensjon man kan leve av.

Forsvar en rettferdig og solidarisk pensjon!
Pensjonsstriden handler fortsatt om prinsipper for fordeling. Forslaget innebærer en overgang fra en bruttoordning til en påslagsmodell. Dette innebærer at offentlig tjenestepensjon skal opptjenes med en grunnsats på 5,7% av inntekten. For de som tjener mellom 7,1-12G er det en tilleggssats på 18,1%. Det betyr at dersom du har høy inntekt belønnes du med en tre ganger så stor sats. NTL Ung mener dette er grunnleggende usolidarisk.

Pensjon dreies over til å bli et privat anliggende i stedet for å være et offentlig gode og en trygghet alle skal ha. Dette er med på å skape større forskjeller i samfunnet. NTL Ung ønsker en bred, kollektiv og utjevnende pensjonsordning som sikrer alle en pensjon man kan leve av. Vi aksepterer ikke en pensjonsordning som individualiserer og svekker retten til en rettferdig pensjon.

Vi er fremtidens pensjonister, og vi sier nei til forslaget til ny offentlig tjenestepensjon.

Vedlegg:

Deling