Orginal - Rød

Organisasjonsdokumenter // Særvedtekter

 

 

SÆRVEDTEKTER FOR NTL NAV

 

 

Endringer vedtatt på representantskapsmøte 14. – 15. oktober 2020

Disse særvedtektene kommer i tillegg til normalvedtekter for organisasjonsledd i Norsk Tjenestemannslag.

Du kan laste ned pdf-utgaven ved å trykke på denne lenka.

 

 

§ 1 Representantskapsmøtet

 

1. Tid og sted

 

Ordinært representantskapsmøte holdes hvert 2. år. Tid og sted besluttes av landsforeningens styre.

 

2. Representanter

 

A. Avdelingene og de direkte tilsluttede medlemmer har rett til å velge og sende representanter til representantskapet med utgangspunkt i antall betalende medlemmer ved utløpet av siste kvartal tre måneder før representantskapsmøtet etter følgende regler:

Inntil 150 medlemmer 2 representanter

Fra 151 Inntil 250 medlemmer 3 representanter

Fra 251 Inntil 350 medlemmer 4 representanter

Fra 351 Inntil 450 medlemmer 5 representanter

Fra 451 Inntil 550 medlemmer 6 representanter

Fra 551 Inntil 650 medlemmer 7 representanter

Fra 651 Inntil 750 medlemmer 8 representanter

Fra 751 Inntil 850 medlemmer 9 representanter

Fra 851 Inntil 950 medlemmer 10 representanter

Fra 951 Inntil 1050 medlemmer 11 representanter

Fra 1051 Inntil 1150 medlemmer 12 representanter

Og videre 1 representant for hvert påbegynte 100 medlemmer.

B. I tillegg til valgte representanter har alle avdelinger anledning til å møte på representantskapsmøtet med inntil 2 observatører, for egen regning.

C. Sentralt frikjøpte tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i nasjonale linjer har tale- og forslagsrett på representantskapsmøtet.

D. Valg av representanter foretas på avdelingenes årsmøter. I de tilfeller dette ikke er mulig, velges representantene på følgende måte: Medlemmene gis anledning til å foreslå representanter til representantskapsmøtet. De innkomne forslag behandles av en valgkomité, som foretar innstilling overfor avdelingens styre. Avdelingens styre foretar det endelige valget på representanter.

 

3. Valg

 

A. Representantskapsmøtet skal velge landsforeningens styre med varamedlemmer. Styret skal i størst mulig grad ha en sammensetning som representerer bredden i NAV.

B. Representantskapsmøtet skal velge sentralt frikjøpte tillitsvalgte.

C. Representantskapsmøtet velger internt lønnsutvalg med 3 medlemmer, jf. § 3 nr. 3.

D. Representantskapsmøtet velger valgkomité etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer i rekkefølge. Dersom et medlem av valgkomiteen blir aktuell for verv, må vedkommende tre ut av valgkomiteen.

 

 

§ 2 Landsforeningens styre og oppgaver

 

1. Styret

 

A. Styret er det øverste organ i perioden mellom ordinære representantskapsmøter. Styret har ansvar for at landsforeningen blir drevet i samsvar med vedtektene og de vedtak som representantskapsmøtet har fattet.

B. Styret skal bestå av 11 medlemmer og 5 varamedlemmer. Alle varamedlemmer innkalles til samtlige styremøter. Minst et av de faste styremedlemmene skal være under 35 år i representantskapsperioden de velges for.

C. Sentralt frikjøpte tillitsvalgte utenfor styret innkalles til styremøter, med tale- og forslagsrett.

D. Representant for vernetjenesten i NAV inviteres ved behov til styremøter, med talerett.

E. Styret innkalles så ofte det er behov for det, minst 4 ganger pr. år. Styret kommer også sammen dersom minst halvparten av styrets medlemmer krever det.

F. Styret foretar suppleringsvalg eller andre nødvendige endringer i perioden.

G. Styret oppnevner permanente eller midlertidige utvalg/råd etter behov.

 

2. Arbeidsutvalget

 

A. Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør landsforeningens arbeidsutvalg. Tillitsvalgte i arbeidsutvalget skal være frikjøpte på heltid. Styret kan unntaksvis fravike dette prinsippet.

B. Landsforeningens arbeidsutvalg ivaretar den daglige driften av landsforeningen.

 

§ 3 Økonomi

 

1. Kontingent

 

Dersom NTLs landsmøte vedtar endring i tilbakeføringsprosenten, har landsforeningens styre fullmakt til å vedta ny fordeling fram til første representantskapsmøte.

 

2. Aktivitetsfond

 

Etter fordeling av tilbakeført kontingent mellom landsforening og avdeling avsettes minst 15 % av den kontingentandel som tilføres landsforeningen til et aktivitetsfond. Avsetningen gjøres årlig. Ubrukte midler fra ett år videreføres til aktivitetsfondet påfølgende år. Regler for tildeling fastsettes av landsforeningens styre. Støtte gis til de formål som er beskrevet i fondets retningslinjer.

 

3. Sentralt frikjøpte tillitsvalgte

 

Representantskapsmøtet skal fastsette økonomiske betingelser for sentralt frikjøpte tillitsvalgte etter innstilling fra internt lønnsutvalg.

 

§ 4 Valgkomiteens arbeidsoppgaver

 

 

4.1 Valg på representantskapsmøte

 

Valgkomiteen skal finne og innstille på kandidater til verv som styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til særvedtektenes § 1 punkt 3 A og § 2 punkt 1 B. Valgkomiteen skal også finne og innstille på kandidater til verv som sentral frikjøpt tillitsvalgte med og uten verv som styremedlem. Jf. § 1 punkt 3 B. Valgkomiteen skal finne kandidater til internt lønnsutvalg jf. § 1 punkt 3 C.

 

4.2 Suppleringsvalg

 

På forespørsel fra landsforeningens arbeidsutvalg skal valgkomiteen i perioden finne kandidater til verv i landsforeningens styre og sentralt frikjøpte tillitsvalgte, og legge fram sin innstilling for landsforeningens styre, jf. § 2 punkt 1 F.

 

§ 5 Valg av tillitsvalgte på driftsenhetsnivå

 

Valg gjennomføres i medlemsmøte der alle medlemmene som jobber under driftsenheten er invitert.

 

§ 6 Bruk av elektroniske løsninger i gjennomføring av årsmøter, medlemsmøter og valg

 

Elektroniske løsninger kan benyttes for gjennomføring av årsmøter, medlemsmøter og valg etter avtale med landsforeningen.

 

§ 7 Suspensjon fra tillitsverv etter normalvektene § 25

 

Tillitsvalgte etter særvedtektenes §§ 5.2 og 5.4 som oppfyller normalvedtektenes §2 5, bestemmelser om suspensjon, skal behandles etter regler i normalvedtektenes §2 5.2.

Tema
NTLs organisasjon