Orginal - Rød

Organisasjonsdokumenter // Særvedtekter

 

 

SÆRVEDTEKTER FOR NTL NAV

 

 

Endringer vedtatt på representantskapsmøte 11.-13. mai 2022.

Du kan laste ned pdf-utgaven ved å trykke på denne lenka. 

 

Disse særvedtektene kommer i tillegg til normalvedtekter for organisasjonsledd i Norsk Tjenestemannslag. 

 

 

§ 1 Representantskapsmøtet

 

1. Tid og sted

 

Ordinært representantskapsmøte holdes hvert 2. år. Tid og sted besluttes av landsforeningens styre.

 

2. Representanter

 

A. Avdelingene og de direkte tilsluttede medlemmer har rett til å velge og sende representanter til representantskapet med utgangspunkt i antall betalende medlemmer ved utløpet av siste kvartal tre måneder før representantskapsmøtet etter følgende regler:

 

 

Inntil 150 medlemmer

2 representanter

Fra 151

Inntil 250 medlemmer

3 representanter

Fra 251

Inntil 350 medlemmer

4 representanter

Fra 351

Inntil 450 medlemmer

5 representanter

Fra 451

Inntil 550 medlemmer

6 representanter

Fra 551

Inntil 650 medlemmer

7 representanter

Fra 651

Inntil 750 medlemmer

8 representanter

Fra 751

Inntil 850 medlemmer

9 representanter

Fra 851

Inntil 950 medlemmer

10 representanter

Fra 951

Inntil 1050 medlemmer

11 representanter

Fra 1051

Inntil 1150 medlemmer

12 representanter

 

Og videre 1 representant for hvert påbegynt 100 medlemmer.

 

B. I tillegg til valgte representanter har alle avdelinger anledning til å møte på representantskapsmøtet med inntil 2 observatører, for egen regning. Avdelinger med dårlig økonomi, kan søke NTL NAV om dekning av utgifter.

 

C. Sentralt frikjøpte tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i nasjonale linjer har tale- og forslagsrett på representantskapsmøtet.

 

D. Valg av representanter foretas på avdelingenes årsmøter. I de tilfeller dette ikke er mulig, velges representantene på følgende måte:

Medlemmene gis anledning til å foreslå representanter til representantskapsmøtet. De innkomne forslag behandles av en valgkomité, som foretar innstilling overfor avdelingens styre. Avdelingens styre foretar det endelige valget på representanter.

 

3. Valg

 

A. Representantskapsmøtet skal velge landsforeningens styre med varamedlemmer. Styret skal i størst mulig grad ha en sammensetning som representerer bredden i NAV.

 

B. Representantskapsmøtet skal velge sentralt frikjøpte tillitsvalgte.

 

C. Representantskapsmøtet velger internt lønnsutvalg med 3 medlemmer, jf. § 3 nr. 3.

 

D. Representantskapsmøtet velger valgkomité etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer i rekkefølge. Dersom et medlem av valgkomiteen blir aktuell for verv, må vedkommende tre ut av valgkomiteen.

 

 

§ 2 Landsforeningens styre og oppgaver

 

1. Styret

 

A. Styret er det øverste organ i perioden mellom ordinære representantskapsmøter. Styret har ansvar for at landsforeningen blir drevet i samsvar med vedtektene og de vedtak som representantskapsmøtet har fattet.

 

B. Styret skal bestå av 11 medlemmer og 5 varamedlemmer. Alle varamedlemmer innkalles til samtlige styremøter. Minst et av de faste styremedlemmene skal være under 35 år i representantskapsperioden de velges for.

 

C. Sentralt frikjøpte tillitsvalgte utenfor styret innkalles til styremøter, med tale- og forslagsrett.

 

D. Representant for vernetjenesten i NAV inviteres ved behov til styremøter, med talerett.

 

E. Styret innkalles så ofte det er behov for det, minst 4 ganger pr. år. Styret kommer også sammen dersom minst halvparten av styrets medlemmer krever det.

 

F. Styret foretar suppleringsvalg eller andre nødvendige endringer i perioden.

 

G. Styret oppnevner permanente eller midlertidige utvalg/råd etter behov.

 

2. Arbeidsutvalget

 

A. Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør landsforeningens arbeidsutvalg. Tillitsvalgte i arbeidsutvalget skal være frikjøpte på heltid. Styret kan unntaksvis fravike dette prinsippet.

 

B. Landsforeningens arbeidsutvalg ivaretar den daglige driften av landsforeningen.

 

 

§ 3 Økonomi

 

1. Kontingent 

Dersom NTLs landsmøte vedtar endring i tilbakeføringsprosenten, har landsforeningens styre fullmakt til å vedta ny fordeling fram til første representantskapsmøte.

 

2. Aktivitetsstøtte

Etter fordeling av tilbakeført kontingent mellom landsforening og avdeling avsettes årlig minst 15% av landsforeningens kontingentandel til aktivitetsstøtte. Avdelingene kan søke støtte til de formål som styret har fastsatt i retningslinjene for tildeling av aktivitetsstøtte. Ubrukt avsetning fra ett år videreføres til aktivitetsstøtte påfølgende år.

 

3. Sentralt frikjøpte tillitsvalgte

Representantskapsmøtet skal fastsette økonomiske betingelser for sentralt frikjøpte tillitsvalgte etter innstilling fra internt lønnsutvalg.

 

4. Alkohol

NTL NAV skal ikke bruke penger på alkohol.

 

 

§ 4 Valgkomiteens arbeidsoppgaver

 

1. Valg på representantskapsmøte

Valgkomiteen skal finne og innstille på kandidater til verv som styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til særvedtektenes §1 pkt. 3A og §2 pkt 1. B.

Valgkomiteen skal også finne og innstille på kandidater til verv som sentral frikjøpt tillitsvalgte med og uten verv som styremedlem. Jf §1 pkt 3 B.

Valgkomiteen skal finne kandidater til internt lønnsutvalg jf § 1 pkt 3 C.

 

2. Suppleringsvalg

På forespørsel fra landsforeningens arbeidsutvalg skal valgkomiteen i perioden finne kandidater til verv i landsforeningens styre og sentralt frikjøpte tillitsvalgte, og legge fram sin innstilling for landsforeningens styre, jf. §2 pkt. 1f.

 

 

§ 5 Valg av tillitsvalgte på driftsenhetsnivå

 

Valg gjennomføres i medlemsmøte der alle medlemmene som jobber under driftsenheten er invitert.

 

 

§ 6 Bruk av elektroniske løsninger i gjennomføring av årsmøter, medlemsmøter og valg 

 

Elektroniske løsninger kan benyttes for gjennomføring av årsmøter, medlemsmøter og valg etter avtale med landsforeningen.

 

 

Tema
NTLs organisasjon