Orginal - Rød

Om NTL NAV

 

 

NTL NAV er den største fagforeninga i NAV, med over 9000 medlemmer over hele landet. Vi organiserer alle statlig ansatte i NAV, uavhengig av stilling og utdanning. NTL NAV er en landsforening i Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er fagforbundet alle medlemmene har medlemsskap hos. NTL er et av de 25 forbundene som er tilknyttet LO - tilsammen har de nærmere en million medlemmer. Ønsker du å vite hva vi står for og hva vi jobber med, kan du se på organisasjonsdokumentene våre.

 

Historien

 

NTL NAV ble stifta 1. juli 2007, som følge av sammenslåinga av NTL Aetat og NTL Trygdeetaten. Det var et resultat av opprettelsen av NAV i 2006.

 

Oppbygning

 

NTL NAV består av et styre med 11 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. 6 av styremedlemmene og 6 valgte utenfor styret er frikjøpt av arbeidsgiver til å utøve tillitsvalgtarbeidet. NTL NAVs øverste organ er representantskapsmøtet, som avholdes annethvert år. Her velges styre og tillitsvalgte i tillegg til eventuelle endringer i særvedtekter og prinsipp- og handlingsprogram. I mellom representantskapsmøtene er det styret som behandler og fatter vedtak. Et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær står for den daglige ledelsen av NTL NAV. Arbeidsutvalget har også fullmakter til å ta enkelte avgjørelser. Sammensetning av styre og valg for øvrig er bestemt blant annet av særvedtektene. Oversikt over de som innehar verv i NTL NAV finner du på forsida, klikk på bildet for å lese mer om den enkelte.

 

Avdelinger

 

NTL NAV består av i alt 16 avdelinger, som er selvstendige organisasjonsledd. De fleste av disse følger fylkesgrensene og medlemmene sokner til den avdelinga som de har sitt geografiske arbeidssted. Unntak gjelder for de tre avdelingene NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, NTL NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi Stønad. Les mer om avdelingene her eller se oversikt over avdelingslederne nederst på forsida.

 

Tillitsvalgte

 

NTL NAV har tillitsvalgte på så og si alle arbeidsplasser i NAV. Ettersom NTL NAV er organisert noe ulikt arbeidsgiver, velges det hovedtillitsvalgte for hver driftsenhet. Disse valgene gjøres i medlemsmøter. En oversikt over hovedtilitsvalgte finner du nederst på forsiden. Er du usikker på hvem som er tillitsvalgt på ditt arbeidssted, såkalt plasstillitsvalgt, kan du kontakte den som er hovedtillitsvalgt.

Tema
NTLs organisasjon