Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven (AML) kapittel 10 danner grunnlaget for arbeidstidsordninger i arbeidslivet i Norge. Viktige vernehensyn er bygget inn i bestemmelsene, som f.eks. fritid og andre sosiale og velferdsmessige forhold. I tillegg har de ulike tariffavtalene egne bestemmelser om arbeidstid. På denne siden finner du informasjon om både lovverket og de tariffestede arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidstid i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven fastsetter rammer for hva arbeidstiden skal være. Loven åpner likevel for at partene på enkelte områder kan avtale andre arbeidstidsordninger. Avtaler betyr at alle parter er enige.

Et eksempel på dette, er muligheten for å inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, jf § 10-5, noe som er grunnlaget for å kunne etablere en ordning med skift eller turnus.

Partene lokalt kan inngå avtale som utfyller eller fraviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Vilkåret er at det foreligger et rettslig grunnlag (hjemmel) i lov og avtaleverk for å gjøre dette.

Ingen avtale må inneholde bestemmelser som er i strid med lover, HTA eller andre sentrale avtaler og overenskomster.

Arbeidstiden skal ikke overstige:

- 40 timers arbeidsuke i løpet av 7 dager (aml 10-4)

- 9 timer i løpet av 24 timer.

- 11 timer arbeidsfri periode i hver 24 timersperiode aml§ 10-8

- 35 timers arbeidsfri periode i løpet av 7 dager

Arbeidsfri periode

Arbeidsgiver og tillitsvalgte lokalt kan avtale unntak fra arbeidsfri periode på 11 timer pr 24 timer og 35(36 for staten) timer i løpet av 7 dager - aml §10-8 (3). Dette forutsetter at det blir avviklet kompenserende hvile før neste arbeidsperiode. Aml §10-12 4.ledd. Bestemmelsene om kompenserende hvile bør være en del av innholdet i slik avtale.

Det kan avtales arbeidsfri periode under 8 timer ved alvorlige driftforstyrrelser. NTL forventer da at hva som er alvorlige driftsforstyrrelser defineres for den enkelte avtale. Avtalen må godkjennes av FAD/HS for staten , av LO for overenskomst.

Kompenserende hvile

Hvile som erstatter all tid mindre enn 11 timer arbeidsfri en arbeidstager har fått i løpet av 24-timer. Kompenserende hvile skal avvikles før arbeidsperiode, likevel slik at den planlagte arbeidsperioden avvikles til avtalt tid.

Arbeidsdag utover 10 timer

Ved et behov for lengre arbeidsdager enn avtalt i i hh HTA eller overenskomsten skal begrunnet søknad avgjøres av FAD og HS. Behovet skal være tidsbegrenset. En søknad skal inneholde en avtale mellom de lokale parter.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittsberegning skal avtales mellom partene. Det er viktig å avtale gjennomsnittberegning når dere drøfter tjenestelister – ikke inngå en generell avtale om gjennomsnittberegning i en arbeidstidsavtale.

Arbeidstid i staten

Hovedtariffavtalen regulerer bestemmelsene om arbeidstid for de aller fleste statsansatte. Noen er imidlertid i tillegg omfattet av særlover (som for eksempel losene i Kystverket, Politiet og Forsvaret).

Noen bestemmelser gjelder ikke for arbeidstakere som etter en individuell vurdering kan avtales å ha “ledende stilling”, eller ”særlig uavhengig stilling”(aml § 10-12 og HTA § 8 pkt 6,

§13 pkt 4, § 15 pkt 7 og § 16 pkt 3)

Hovedtariffavtalen (HTA)

37. 5 timers uke

7, 5 timers arbeidsdag mellom kl 07-17 fordelt på 5 dager pr uke.

11 timer arbeidsfri periode i hver 24 timersperiode aml§ 10-8

36 timers arbeidsfri periode i løpet av 7 dager

Definisjon:

Dag kl 06-20

Natt kl 20-06

Skumring kl 06-07 og kl 17-20

Ved skiftordning teller nattetimene : 1 time 15 minutter (1,25)

Søndagstimer : 1 time 10 minutter (1,17)

Ved skiftarbeid natt, søndag og helgedager er arbeidstiden 35,5 time pr uke (HTA § 7 pkt 3.)

Fleksibel arbeidstid for ansatte i staten HTA §10 pkt. 4

Spørsmål og svar om fleksitidsordningen.

Ofte stilte spørsmål

Når skal jeg avtale hva som skal være min faste, daglige arbeidstid?
Den enkeltes arbeidskontrakt skal inneholde: Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid.

Må jeg jobbe overtid?
Overtid skal ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig, tidsavgrenset behov amil §10-6 (1).
Behovet for overtid skal drøftes med organisasjonene. Aml § 10-6(3)
Arbeidstaker kan bli unntatt av helsemessige eller vektige sosial grunner aml §10-6(10)

Når starter 24 –timers beregningen?
Dette sier loven ikke noe om, og det må derfor avtales. Vi har sett at det som gir størst fleksibilitet i regulering av arbeids- og fritid er hvis man avtaler at oppstart av 24-timersperioden avtales til å være når arbeidsperioden starter. Uavhengig om dette er alminnelig arbeidstid eller overtid.

Må jeg jobbe på søn - og helgedager?
Etter aml § 10-10 er arbeid på søn- og helgedager i utgangspunktet ikke tillatt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Behovet for søn- og helgedagsarbeid skal drøftes med de tillitsvalgte.

Etter aml § 10-10 kan arbeidsiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale (forhandle) om arbeid på søn- og helgedager, dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov.

Må jeg jobbe om natten? (kl 20- kl 06)
Etter aml § 10-11 er nattarbeid ikke tillatt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Behovet for nattarbeid skal drøftets med de tillitsvalgte. Etter aml §10-11 kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om nattarbeid.

Må jeg stå til disposisjon for arbeidsgiver når jeg ikke er på jobb?
Aml 10-4 åpner for bruk av beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. Som hovedregel skal minst 1/5 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid. Behovet for beredskapsvakt skal drøftes de tillitsvalgte. Skal beredskapsvakt utføres i den arbeidsfrie perioden må dette avtales. Det skal settes opp en arbeidsplan som viser beredskap og fritid.

Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe opp fleksitid?
Nei. Det er allikevel slik at arbeidsgiver kan kontrollere at man har arbeidsoppgaver som kan utføres i perioden.

Kan arbeidsgiver pålegge meg å jobbe på fleksitid?
Nei. Alt arbeid pålagt utover din fastsatte arbeidstid skal kompenseres med overtid.

Hvem har ansvar for at jeg får anledning til å avspasere fleksitiden?
Begge parter. Vi må ta opp spørsmålet med arbeidsgiver og det må legges til rette for avspasering av fleksitiden.

Hva skal jeg gjøre når jeg ”stryker” mange timer fleksitid hvert år?
Ta opp problemstillingen med din arbeidsgiver, gjerne sammen med din tillitsvalgte- dere skal sammen gjennomgå arbeidsbelastningen og vurdere om du har for mange arbeidsoppgaver.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?