Orginal - Rød

Aktivitetsstøtte

NTL Sentralforvaltningen har oppdatert og økt tilskudd for aktivitetsstøtte. Vi håper dette skal stimulere til mer aktivitet og kreativitet ute på arbeidsstedene hvor vi organiserer. Søknad sendes til post@ntl-sf.no. Om det er søkt NTL om støtte skal denne søknaden legges ved.

Støtte til kurs og seminar

Støtte til kurs og seminar gis etter de samme retningslinjene som støtten fra OU-midlene til NTL. Det kan du lese mer om på NTL sine nettsider. Om du har søkt og fått innvilget støtte der får du også støtte fra oss.

Satsene er som følger:

 • 200 kroner per deltaker for dagskurs med maks utbetaling på kr 10 000.
 • 400 kroner på deltaker per overnatting for kurs over flere dager med maks utbetaling på kr 20 000.

Støtte til annen aktivitet

Fordi vi er en mangfoldig landsforening ønsker vi å ha mulighet til å gi støtte til flere tiltak enn bare kurs og konferansen. Det må søkes om støtte til hvert tiltak. Arbeidsutvalget i NTL Sentralforvaltning gir tilsagn til støtte med vekt på hvor mange som blir omfattet av tiltaket og avdelingen sin økonomi. Tiltaket skal være rettet mot NTL-medlemmer og eventuelt potensielle medlemmer. Tiltak det gis støtte til:

 • Verving- og profileringsaktivitet: Avdelinger kan få støtte til verve- og profileringstiltak. Dette kan være å arrangere et møte, ha stand eller annen aktivitet.
 • Samarbeid på tvers: Her kan man søke om penger til felles kurs/ seminar og annen aktivitet på tvers av avdelinger og virksomheter.
 • Initiativ og møter på arbeidssteder hvor det bare er direktemedlemmer.
 • Nyopprettede avdelinger: Støtte til aktiviteter i nystartede avdelinger i første driftsår. Søk så tidlig som mulig før aktiviteten. Størrelsen på støtten fastsettes etter ei særskilt vurdering.
 • 1. mai-arrangement: Organisasjonsledd som står bak arrangement på 1. mai får refundert opptil 1000 kroner til dekning av faktiske utgifter.
 • Støtte til årsmøter og styremøter for avdelinger og klubber. Søknad må sendes tidligst mulig, og før arrangementet finner sted. Møtet må også være kombinert med kurs.
 • Avdelinger med stor geografisk spredning kan få et ekstra tilskudd til dekning av reelt store reiseutgifter i forbindelse med tilslutningsreiser.
 • Aktivitetsstøtten kan også dekke tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse på møter, kurs o.l. som arrangeres av NTL Sentralforvaltningen.
 • Andre tiltak: Andre tiltak etter særskilt vurdering, eksempelvis arbeidsplassbesøk.

Vedtatte retningslinjer for aktivitetsstøtte finner du her.

Aktivitetsstøtte og avsetning - AU-behandlet.pdf

Tema