Orginal - Rød

Viktige dokumenter i omstillingsprosess

En omstilling kan være så mangt. Intern omorganisering, geografisk flytting av arbeidsplassen, nedbemanning, omorganisering der flere virksomheter påvirke, eller kanskje virksomhetsoverdragelse (enten internt i Staten eller ut av Staten). Forskjellige typer omstilling forløper forskjellig, og det er viktig som tillitsvalgt å så tidlig som mulig få kartlagt hvilken type omstilling det er snakk om.

Som tillitsvalgt har du en viktig rolle i det overordnede arbeidet knytte til omstillingen, hvor rammer og retningslinjer legges for prosessen. Det er viktig å avklare hva som er prosessen knyttet til de individuelle forholdene som skal gjennomføres og behandles.

Etter at vi har fått ny lov om statens ansatte har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå utarbeide nye retningslinjer, se lenke under.

 

Veilederen inneholder en mal for omstillingsavtale (kpt.6) og er fastsatt i samråd mellom KMD og partene. Selve omstillingsavtalen som dere inngår har som formål å klargjøre hvem som skal utøve partsrettigheter i den omstillingsprosessen avtalen gjelder for, samt angi rammene. Prosessene kan og vil variere fra omstilling til omstilling, og det må utarbeides konkret for den enkelte omstillingssituasjon.

Veilederen orienterer om rammebetingelsene som finnes i form at blant annet lover, forskrifter og tariffavtaler. Det orienterer også om hvilke prosesser som skal og kan iverksettes, i større og mindre omstillingsprosesser.

 

Dette heftet skal være til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer i staten som er i omstillingssituasjon. NTL jobber med å oppdatere nytt hefte etter ny lov om statens ansatte og nye retningslinjer fra KMD.

 

Hovedavtalen i staten er, også under omstilling, et dokument for å sikre medbestemmelse på prosessen. Hovedavtalens bestemmelser skal bli fulgt under omstilling. Hovedavtalen i staten legger føringer og rammer for lokale parter i forhold til hvilken måte og av hvem medbestemmelsen skal ivaretas.

 

Dersom det er snakk om oppsigelser er Lov om statens ansatte (Statsansatteloven) med forskrifter særlig viktige i forhold til den enkeltes individuelle rettigheter. Arbeidsmiljølovens kapittel om virksomhetsoverdragelse kan også få anvendelse, dersom det er tale om å overføre oppgaver fra til staten til områder utenfor den statlige hovedtariffavtalen.

 

Hovedtariffavtalen har et vedlegg 3 som er en intensjonserklæring om omstilling under trygghet. Den tar for seg den gjensidige forpliktelsen man har som parter for å ha en god omstillingsprosess og sikre reell medbestemmelse i tråd med intensjonen i hovedavtalen.

Tema
Omorganisering