Klima og industri

NTL Ung jobber for å øke bevisstheten og endringsviljen hos politikerne for å løse klimakrisa. Vi ønsker en grønn omstilling på arbeidstakernes premisser.

Klimakrisen er for stor og for avgjørende for vår eksistens til at vi kan la private profittdrevne fossilbedrifter avgjøre farten i det grønne skiftet. En aktiv grønn næringspolitikk er avgjørende for at vi skal nå våre mål om nullutslipp samtidig som at det bygges nye arbeidsplasser som kan betale for vår felles velferd fremover. Staten må satse på nye industrier innen felt som kanskje ikke er lønnsomme i dag, men som på sikt kan gi over hundre tusen nye klimaindustriarbeidsplasser.

Radikale endringer i økonomiske insentiver og langsiktige investeringer i både infrastruktur og innovativ industri er virkemidler som staten må ta i bruk. Havvind, karbonfangst- og lagring, hydrogen, satsing på bane og opprusting av vannkraften er eksempler på hva det offentlige kan satse på.

Som innkjøper og byggherre må staten gjøre sitt for å begrense klimautslippene i anbudsprosesser. Offentlig sektor må være en pådriver i å utvikle og prøve ut ny og miljøvennlig teknologi innenfor bygg, transport og produksjon. Det må satses på forskning og utvikling av effektive og miljøvennlige måter å skaffe, omforme og forbruke energi.

Det viktigste for fagbevegelsen er at den grønne omstillingen blir rettferdig. Derfor trenger vi en grønn industripolitikk som ivaretar viktige prinsipper, nemlig at medbestemmelsen ivaretas og at Norges naturressurser eies av fellesskapet. I tillegg må det satses på videreutdanning og kompetanseheving for den enkelte arbeidstaker og for virksomhetene. Det overordnede målet med norsk næringspolitikk må være nullutslippssamfunnet - med trygge jobber og trygg omstilling. Overgangen til et grønt samfunn må være fellesskapets ansvar. Markedet løser ikke alt. Det finnes ingen jobber på en død planet!

Her finner du vår uttalelse fra NTL Ung konferansen vedtatt 25. mars 2021:

https://medlem.ntl.no/Content/208580/attr=C0176708A98711F9E0530100007FE418/Statens-rolle-i-det-groenne-skiftet.pdf

Styremedlem Mansoor Hussain skrev dette innlegget i Dagsavisen den 28. januar 2021 om omstilling etter oljealderen:

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/2021/01/28/omstillingen-av-samfunnet-bort-fra-olje-ma-vaere-rettferdig/

NTL Ung jobber sammen med NTL for å bygge bro mellom industrien og klimabevegelsen. Vi er stolte av å være et grønt forbund i LO, og deltar på klimakonferansen Broen til fremtiden. Ønsker du å engasjere deg i klimasaken i NTL Ung? Ta kontakt med oss på ung@ntl.no!