Grønn

Avtaler og regelverk

Målet med disse sidene er å gi en oversikt over avtaler, regelverk og lover som er relevante for din arbeidssituasjon.

 

For NTL Forsvar sine særvedtekter og andre interne dokumenter, se "For tillitsvalgte og medlemmer"

 

Medbestemmelse og omstilling

Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret med vedlegg

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Forsvarets personellhåndbok del G - Omstilling

 

Personal og HR

Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) med vedlegg

Statens personalhåndbok

Plattform for ledelse i staten

 

Tariff

Hovedtariffavtalen (HTA)

Arbeidstidsavtale for Forsvaret ATF - LO-forbundene

 

Lover

Arbeidsmiljøloven

Forvaltningsloven

Ferieloven

Offentleglova

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Lov om Statens Pensjonskasse

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Lov om yrkesskadetrygd (yrkesskadetrygdloven)

Militær straffelov

Tema
Avtaleverk