Grønn

Aktivitetsfond - NTL Forsvar

Aktivitetsfondet bidrar økonomisk til medlems- og verveaktivitet. Målet er å styrke NTL Forsvar gjennom ulike arrangementer i regi av NTL Forsvar sine lokalavdelinger og tillitsvalgte.

Hvem kan søke?

NTL Forsvars medlemmer, lokalavdelinger og tillitsvalgte i medbestemmelseslinja er søknadsberettiget.

 

Hva gis det støtte til?

Det kan gis støtte til aktivitet som er direkte rettet mot ordinære medlemmer eller aktivitet som har til formål å øke antallet medlemmer (verving).

Eksempler på aktiviteter:

- Vaffeldag i forbindelse med typiske innrykk
- Pizzakveld for eksisterende og potensielle medlemmer
- Dagsseminar eller medlemsmøter med innledere og/eller bevertning

Listen er ikke uttømmende, og vi oppfordrer dere til å søke om støtte til gjennomføring av nettopp deres egne idéer.

 

Krav til søknad

For at en søknad skal bli vurdert må den innholde:

- hvilke behov arrangementet er ment å fylle
- utkast til program/opplegg
- spesifisert budsjett for arrangementet
- oversikt over annen eventuell finansiering
- oversikt over egenkapital ved søknadsdato og regnskap fra siste årsavslutning (hvis søker er en avdeling)
- kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for aktiviteten

Søknaden bør også inneholde hvilket kontonummer innvilget sum skal utbetales til.

 

Søknadsfrist og behandlingstid

Det er ikke satt noen frist ettersom søknader behandles fortløpende, men det bør etterstrebes å sende inn søknader senest fire uker før den planlagte aktiviteten. Søknader er beregnet å være behandlet innen to uker fra de er mottatt.

 

Søknadsskjema:

Søknadsskjema ligger som vedlegg nederst på siden.

 

Hvor skal søknaden sendes?

Søknad sendes til post@ntlforsvar.no. Søknadene behandles fortløpende av sekretariatet til NTL Forsvar.

 

Hva må gjøres før utbetaling av midler?

Søkere som får økonomisk støtte må framsende en kort rapport om aktiviteten som inkluderer regnskap med kopi av bilagene, samt NTLs oppropsliste - personlig underskrevet av hver enkelt deltaker og av ansvarlig for aktiviteten - senest to uker etter at aktiviteten er avsluttet. Støtte utbetales på bakgrunn av innsendt regnskap. Etter avtale kan faktura fra leverandør sendes direkte til sekretariatet.

 

Utfyllende informasjon

Se lenkene nederst i saken for de komplette retningslinjene for NTL Forsvar sitt aktivitetsfond, oppropsliste som kan benyttes og NTLs etiske retningslinjer.

 

Retningslinjer NTL Forsvarets aktivitetsfond - 2022.pdf

Oppropsliste for kurs og arrangementer.pdf

NTLs etiske retningslinjer for innkjøp - Rundskriv A0513.pdf

1. Søknadsskjema aktivitetsfond.xlsx

Tema