Grønn

Handlingsplan 2021-2023

NTL Skatts handlingsplan for perioden

NTL Skatt skal arbeide for de formål og etter de retningslinjer som er nedfelt i NTLs vedtekter og handlingsprogram. NTL Skatt skal med denne handlingsplanen vise hva som skal være våre fokusområder i den kommende representantskapsmøteperioden.

Hovedfokusområder i perioden

NTL Skatt sin rolle som fagforening vil de neste årene være knyttet tett opp til den trange budsjettsituasjonen og den økende graden av digitalisering i etatene. Gjennom å være den største fagforeningen i Skatteetaten og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har vi hatt stor tyngde inn i beslutningsarenaene. Med en relativt høy snittalder i mange av avdelingene til NTL Skatt, er vi avhengig av å ha nye medlemmer unge, nyansatte og uorganiserte for å sikre oss den samme gjennomslagskraften i årene som kommer.

 

Følgende punkter peker på våre hovedsatsinger i perioden:

  • Medlemsoppfølging og verving
  • Digitalisering
  • Ressurssituasjonen og budsjettutvikling i etatene
  • Ungarbeid

 

NTL Skatts handlingsplan for 2021 - 2023.docx

Tema