Grønn

Et helhetlig skattesystem

Et helhetlig skattesystem NTL Skatt har avgitt en høringsuttalelse til NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. NOU’en inneholder forslag til endringer i eksisterende regelverk som vil kunne få konsekvenser for Skatteetaten de neste årene, og som helt sikkert vil skape omfattende faglig og politisk debatt

Vi som fagforening har valgt å konsentrere våre kommentarer til de administrative konsekvensene som beskrives i utredningen. Selv om det foreslås å beholde hovedstrukturen i dagens skattesystem, vil endringene ha administrative virkninger både for de skatte- og avgiftspliktige og for skattemyndighetene. Eksempelvis vil forslaget om innføring av arveskatt kreve etablering av et nytt system for å holde oversikt over en enkelt skattepliktige sitt mottak av arveskattepliktig arv og gaver og for kontroll og saksbehandling av arveskattesaker. Det vil også kreve at ressurser må brukes til veiledning av de arveskattepliktige. For flere av forslagene vil kostnadene vil på kort sikt være knyttet til nødvendig utvikling og tilpasning i Skatteetatens systemer og kompetanseutvikling.

På lengre sikt vil kostnadene være knyttet til veiledning, saksbehandling og kontroll med etterlevelsen av endringene som iverksettes. Vi har derfor minnet om at alle endringer som gjøres i dagens skattesystem krever utvikling og tilpasning i Skatteetatens systemer. Det fører også til behov for kompetanseutvikling og ressurser slik at veiledning, saksbehandling og kontroll med etterlevelse av endringer som iverksettes kan gjennomføres. Vi har også påpekt at selv uten endringer i dagens skattesystem, trenger Skatteetaten tilførsel og styrking av ressurser for å kunne gjennomføre tilstrekkelig kontroll med etterlevelsen av skattesystemet

Tema