Grønn

Staten bruker mindre penger på konsulenter

Utgiftene sank med 270 millioner i 2022. Erik Dibba i NTL Skatt bruker nye regler for å drøfte konsulentbruken i egen etat.
1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak strammet inn.

Målet til regjeringen var å styrke det seriøse og ordnede arbeidslivet i Norge, og at trygge og faste stillinger skal være hovedregelen.

Et av tiltakene for å redusere konsulentbruken er at arbeidsgiver må avtale bruken av innleid arbeidskraft med de tillitsvalgte i fagforeningene.

– Et sugerør i statskassa

Erik Dibba, leder i NTL Skatt, mener det er et steg i riktig retning at fagforeningene er med på å godkjenne innleide konsulenter.

– Det blir noe helt annet når vi er involvert i prosessen, for nå må arbeidsgiver være mer bevisst på bruken av konsulenter.

Tillitsvalgte i NTL Skatt skal med den nye avtalen møte ledelsen tre ganger i året for å drøfte konsulentbruk.

– Slik det er nå, har vi avtale for konsulenter ut året.  Vi ønsker innsikt i omfanget og hvor mange som forlenger. Det er to til tre ganger dyrere å bruke konsulenter enn faste ansatte.

Han legger til at selv om de synes det bør være en større prioritering av faste ansatte, så ser de også at noen konsulenter trengs, særlig innen IT.

– Likevel håper jeg man ser hvor mye vi faktisk sparer ved å bruke mer av de faste ansatte.

Dibba frykter at situasjonen vil endre seg ved et eventuelt regjeringsskifte.

– Det ble en helt annen holdning til konsulentbruk etter regjeringsskiftet. Konsulenter har tidligere vært et sugerør i statskassa. Jeg håper ikke det blir noen endringer.

I riktig retning

I 2022 ga regjeringen alle statlige virksomheter pålegg om å jobbe for å redusere konsulentbruken der det ligger til rette for å bruke interne ressurser og kompetanse.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) fikk i oppdrag å kartlegge hvordan dette gikk.

De så en nedgang i utgifter til konsulenter fra 2021 til 2022, fra 13,26 milliarder kroner til 12,99 milliarder.

Det vil si at utgiftene sank med 270 millioner kroner prisjustert for inflasjon – en reduksjon på 2,1 prosent.

Rapporten sier også at konsulenter brukes for å dekke etterspurt kompetanse. Dette gjelder særlig innen IT, økonomi og kommunikasjon.


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har kartlagt konsulentbruken i staten. Rapporten kom 20. september 2023.

Jobber mot samme mål

Seksjonssjef i Skatteetaten, Erlend Leinum, er positiv til deres samarbeid med de tillitsvalgte.

– Vi har det samme målet om redusert konsulentbruk, selv om vi kanskje ikke alltid er helt enige om veien dit. Gjennom dialog og respekt for hverandres roller, kjenner vi oss trygge på at vi sammen skal komme fram til gode veivalg.

Leinum skriver i en e-post til NTL-magasinet at bruken av konsulenttjenester i hovedsak er knyttet til moderniseringsarbeid og utviklingsoppgaver innen IT.

– For at etaten skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag er det avgjørende å leie inn spesialkompetanse ved midlertidige behov.

Skatteetaten ønsker likevel å redusere konsulentbruken og heller rekruttere den kompetansen de trenger, ifølge seksjonssjefen.

Tema